اصلاح نباتات (پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کشاورزی) 107 صفحه

مطالب این پست : دانلود پایان نامه               عنوان پایان نامه   : بررسی امکان تولید گیاهان هاپلوئید از طریق کشت میکروسپور در گیاه کلزا

درباره اصلاح نباتات (پایان نامه کارشناسی ارشد) 107 صفحه
  با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

 
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی-اصلاح نباتات(M.Sc.)    
 
موضوع:
 
بررسی امکان تولید گیاهان هاپلوئید از طریق کشت میکروسپور در گیاه کلزا
 
 
استادان راهنما:
 
                                         دکتر محمد رضا اردکانی                         دکتر عزت الله فرشادفر
 
استاد مشاور:
 
مهندس بهنام ناصریان خیابانی
مطالب                                      
عنوان                                                                                                              صفحه
                                                           فصل اول: مقدمه
مقدمه ———————————————————— 2
                                              فصل دوم: بررسی منابع                                   
10 کلزا————————————————————
2-1- خصوصیات کلی وعمومی کلزا————————————- 10  
2-1-1- تاریخچه ومبدا ژنتیکی گیاه کلزا———————————– 10
2-1-2- خصوصیات گیاه شناسی کلزا————————————-  10
2-1-3- کشت و تولید کلزا——————————————–  11
2-1-4- برداشت کلزا———————————————–   13
2-1-5- ارقام وگونه های کلزا——————————————   14
2-1-6- مهمترین گونه های جنس براسیکا———————————-   16
2-1-7- اهمیت اقتصادی وصنغتی کلزا————————————-   17
2-2- اصلاح گیاه کلزا————————————————   18
2-2-1- روشهای اصلاح کلزا——————————————-   18
2-2-2- اهداف اصلاحی کلزا——————————————-   19
2-3- گیاهان هاپلوئید————————————————- 20
2-3-1- مزایا و کاربردهای هاپلوئیدها————————————– 21
2-3-2- مشکلات ومحدودیت های هاپلوئیدها——————————– 22
2-3-3- روشهای تولید گیاهان هاپلوئید————————————- 23
2-3-3-1- تولید خود به خودی (روشهای طبیعی)—————————–  23
2-3-3-2- تولید القایی(روشهای آزمایشگاهی)——————————-  24
2-3-3-2-1- آندروژنز(نرزایی)-————————————— 24
2-3-3-2-1-1- کشت بساک——————————————- 25
2-3-3-2-1-2- کشت میکروسپور————————————— 25
2-3-3-2-2- ژینوژنز(کشت تخمدان وتخمک)——————————- 26
2-3-3-2-3- روش حذف کروموزومی————————————- 27
2-4- کشت میکروسپورهای جدا گردیده کلزا——————————— 28
2-5- عوامل موثر بر رویانزایی میکروسپورهای جدا گردیده کلزا——————— 29
2-5-1- شرایط رشد، فیزیولوژی و ژنوتیپ گیاه مادری————————— 29
2-5-2- اندازه غنچه————————————————– 32
2-5-3- مراحل تکاملی میکروسپورها————————————– 33
2-5-4- تراکم میکروسپور در محیط کشت———————————– 35
2-5-5- ترکیب محیط کشت——————————————– 36
2-5-6- دما——————————————————- 40
2-6- مکانیسم رویانزایی———————————————– 43
2-6-1- مقدمه—————————————————– 43
2-6-2- تقسیم قرینه هسته والقائ رویانزایی——————————— 45
2-6-3- حوادث چرخه سلولی در طی رویانزایی میکروسپورها——————— 47 2-6-4- خانواده های ژنی درگیر با رویان

زایی میکروسپورها در کلزا—————– 47

2-7- عوامل موثر بر باززایی گیاه از رویانهای هاپلوئیدی کلزا———————-  48
2-7-1- بلوغ ،مرحله رشد ونمو رویانها———————————— 48
2-7-2- اندازه رویانها————————————— ——— 49  
2-7-3- محیط کشت———————————————— 50
2-7-5- BAP وژیبرلیک اسید——————————————- 50
2-7-6- استفاده از کاغذ فیلتر در محیط کشت یا زراعی————————- 51
2-7-7- زغال فعال————————————————– 51
2-7-8- تیمار ABA و ابگیری رویانها————————————- 51
2-8- موارد استفاده از کشت میکروسپورکلزا——————————– 56
2-8-1- اصلاح نباتات و مهندسی ژنتیک———————————– 56
2-8-2- موتا سیون و انتخاب —————————————— 56
2-8-3- کشت میکروسپوروتکنولوژی بذر مصنوعی————————— 57
2-8-4- سیستم کشت میکروسپور در مطالعات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی————- 57
2-8-5- استفاده در کشت و امتزاج پروتوپلاستها—————————– 57
 
 
                              فصل سوم: مواد و روشها
                                                                                                        
3-1- مواد گیاهی————————————————– 60
3-2- کشت بذور————————————————– 60
3-3- شرایط اتاق رشد———————————————-   60
3-4- مراقبت های زراعی——————————————–   61
3-5- برداشت غنچه ها وتعیین مرحله مناسب میکروسپورها جهت جنین زایی——— 61
3-6- محیط های کشت، ایزولاسیون وباززاییدر کشت میکروسپورهای کلزا———– 62
3-6-1- محیط ایزولاسیون میکروسپورها———————————- 62
3-6-2- محیط کشت میکروسپورها————————————-   62
3-6-3-1- استریل کردن محیط کشت میکروسپورهای کلزا———————   62
3-6-4- محیط کشت باززایی ، جنین های حاصل از کشت میکروسپورهای کلزا——-  63
3-6-5- وسایل مورد نیاز جهت کشت میکروسپورهای کلزا———————   68
3-7- روش انجام آزمایش کشت میکروسپورهای کلزا————————-  69
3-7-1- برداشت غنچه ها——————————————–  69
3-7-2- استریل کردن غنچه ها—————————————– 69
3-7-3- استخراج میکروسپورها—————————————– 69
3-7-4- تعیین تراکم میکروسپورها————————————— 70
3-8- آزمایشات انجام شده——————————————– 71
3-8-1-مطالعه اثرتراکمهای مختلف میکروسپوربرروی جنین زایی میکروسپورهای کلزا—- 71
3-8-2- مطالعه باززایی گیاه در جنین هایی با اندازه های مختلف حاصل از کشت
میکروسپورهای کلزا————————————————- 72
3-8-3- مطالعه اثراستفاده از کاغذ صافی یا کاغذ فیلتردر میزان ریشه زایی ،ارتفاع گیاهچه ها
ودرصد گیاهچه های نرمال——————————————— 73
3-8-4- مطالعه اثر استفاده ازشوک سرمایی بر روی درصد تشکیل گیاهچه های طبیعی– 74
3-8-5- تعین سطح پلوئیدی گیاهچه های باززایی شده————————– 75
3-9- تجزیه و تحلیل داده ها——————————————– 78
 
                               فصل چهارم:نتایج وبحث    
 
4-1- جنین زایی میکروسپورهای کلزا در تراکمهای مختلف میکروسپور در محیط کشت—- 82
4-2- اثراندازه های مختلف جنین برروی صفات باززایی جنین های حاصل ازکشت
میکروسپورهای کلزا————————————————– 84
4-3- اثراستفاده ازکاغذ صافی یا کاغذ فیلتردر میزان ریشه زایی ،ارتفاع گیاهچه ها
ودرصد گیاهچه های نرمال——————————————— 90
4-4- اثر استفاده ازشوک سرمایی بر روی درصد تشکیل گیاهچه های طبیعی———- 97
4-5- پیشنهادات————————————————— 105
منابع مورد استفاده————————————————– 107
 
3- 1- مواد گیاهی
 
  ارقام مورد استفاده در این آزمایش2 رقم گلوبال وآپشن از تیپهای بهاره ودوصفر می باشند و در چند سال اخیر کشت آنها در ایران رایج شده است.
 
le=”color: #003300;”>3- 2- کشت بذور
 
       بذور کلزا در داخل گلدانهایی با قطر cm25 کشت گردیدند. خاک مورد استفاده شامل دو قسمت خاک معمولی، یک قسمت خاک برگ، یک قسمت کود دامی، یک قسمت ماسه بود. در داخل هر گلدان 5 الی 6 بذر در قسمتهای مختلف گلدان کشت گردید و گلدانها پس از کشت بذور در داخل اتاقک رشد گروه اصلاح نباتات سازمان انرژی اتمی بخش کشاورزی هسته ای قرار گرفتند. دو هفته پس از سبز شدن بذور و اطمینان از رشد گیاهچه ها، در هر گلدان 2 بوته حفظ گردیده و بقیه حذف شدند.
 
3- 3- شرایط اتاق رشدin vivo
 
     نور اتاق رشدی که گلدانها در آن قرار داشتند با 6 لامپ 400 وات بخار سدیم تأمین می شد لامپها در ارتفاع 4/1 متری از سطح گلدانها قرار داشتند و شدت نور در اتاق رشد 30000 لوکس بود. از لحاظ فتوپریودی اتاق رشد روی 8/16 ساعت تاریکی و روشنائی و دمای روز و شب°C10/ °C15 تنظیم شده بود.
 
3- 4- مراقبت های زراعی
 
     مراقبت های زراعی، شامل آبیاری، سم پاشی، محلول پاشی بود. برنامه آبیاری هر سه روز یکبار انجام گرفت. از نظر کنترل آفات و بیماریها یکی از آفاتی که به وفور در فیتوترون دیده شد شته بود که جهت دفع آنها از دیازینون 2/1 در هزار و متاسیستوکس 1 در هزار استفاده گردید و برنامه سم پاشی در هر دوره رشد گیاهان 2 مرتبه انجام گرفت. یکی از کارهایی که جهت جلوگیری از شیوع آفات و بیماریها انجام گرفت حذف برگهای زرد و مرده در قسمت تحتانی گیاه بود که در هر هفته یک بار این عمل انجام گرفت.به منظور تقویت گیاهان مادری از کودهای مغذی کامل استفاده گردید که این کود به صورت محلول پاشی هر دو هفته یکبار روی برگ گیاهان اسپری شد.
 
 

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه با فرمت ورد
دانلود متن کامل این پایان نامه به همراه تمام ضمائم (پیوست ها) : 15 فایل ورد
اصلاح نباتات (پایان نامه کارشناسی ارشد) : بررسی امکان تولید گیاهان هاپلوئید از طریق کشت میکروسپور در گیاه کلزا 107 ص
فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند
برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید.
 
 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *