مقاله (پایان نامه) : بررسی رابطه‌ی سرمایه‌ی‌ اجتماعی و میزان گرایش به ارتکاب جرم

گروهی که بر اساس اعتماد متقابل به یکدیگر، از اطلاعات، هنجارها و ارزش های یک سانی در تبادلاتشان استفاده می کنند، نقش زیادی در تسهیل فرایندها و کاهش هزینه های مربوط به اینگونه تبادلات دارند. شبکه ی اعتماد می تواند بین افراد یک گروه و یا بین گروه ها و سازمان های مختلف به وجود آید.

 

2-2-2-1- اعتماد اجتماعی[1]

اعتماد نوعی تعامل فردی است که در تعاملات و روابط اجتماعی از نوع افقی نمود پیدا می کند. ایجاد اعتماد در روابط اجتماعی ناشی از دوستی ها و شناخت افراد از تعامل یکدیگر است و این یعنی انتظار عمل صادقانه از طرف مقابل این اعتماد نتیجه تعاملات اجتماعی موجود در گروه ها، انجمن ها و فعالیت های اجتماعی است. اگر این اعتماد از حد فردی به سطح اجتماعی انتقال یابد، به عنوان یک سرمایه ی با ارزش تلقی می شود از آنجا که مهمترین سازه ی سرمایه ی اجتماعی، اعتماد اجتماعی است بد نیست بیشتر به این مفهوم بپردازیم.

 

2-2-2-1-1- انواع اعتماد

اعتماد بنیادی[2]: اعتماد بنیادی نگرشی است که قرد نسبت به خود و دنیای پیرامون خود و موجب تقویت این احساس می شود که افراد و امور دنیا قابل اعتماد و دارای ثبات و استمرار هستند (گیدنز،1387،23).اریکسون معتقد است این اعتماد محصول فراینده های دوره نوزادی است. اگر دیگران نیازهای اصلی مادی و عاطفی نوزاد را تامین کنند، حس اعتماد در کودک به وجود می آید، اما عدم تامین این نیازها، سبب می شود نوعی بی اعتمادی نسبت به جهان، به ویژه در روابط شخصی به وجود آید (جرالد[3]، 1996، 100).

اعتماد میان فردی: این اعتماد حاصل روابط مستقیم و چهره به چهره میان اعضاء جامعه است. زنو مپکا در توضع این نوع اعتماد اضهار می دارد: باریکترین شعاع اعتماد در بین اعضای خانواده که فضایی مملو از صمیت و نزدیکی بر آن حاکم است. این اعتماد معطوف به افرادی است که آن ها را به اسم می شناسیم و با آن ها به عنوان دوست، همسایه، همکار و شریک تجاری رابطه چهره به چهره داریم (زتومپک[4]، 1999، 42).

با توجه به این که صمیمیت و نزدیکی از مشخصه های مهم اعتماد میان فردی در جوامع سنتی است، در چنین جوامعی خطوط مشخصی بین خودی و بیگانه وجود دارد، بنابراین دایره اعتماد محدود به کسانی است که به یک جمع خاص تعلق دارند. با تغییر جوامع از سنتی به مدرن، وضعیت گذشته متحول شده است. در اثر این تحول دامنه اعتماد از محدوده دوستان و آشنایان فراتر رفته و شکل دیگری از اعتماد تحت عنوان عام یا تعمیم یافته به وجود آمده است.

اعتماد تعمیم یافته یا عام: این نوع اعتماد در سطحی گسترده تر از حانواده، دوستان و آشنایان قرار می گیرد. زتو مپکا معتقد است هدف یا جهت گیری اعتماد، ممکن است معطوف به جنسیت (من به زن ها اعتماد دارم، اما به مردها اعتماد ندارم)، سن(من به افراد میانسال اعتماد دارم و با افراد جوان اعتماد ندارم)، نژاد (من به سفید پوست اعتماد دارم و به سیاه پوست اعتماد ندارم)، قومیت (من به ترک ها اعتماد دارم و به فرانسوی ها اعتماد ندارم) و مذهب (من به مسیحی ها اعتماد دارم، ولی به یهودی ها اعتماد ندارم) باشد (همان، 42).

اعتماد به نظام یا سیستم: در جامعه مدرن الزاما دو سوی فرایند ارتباط را ارتباط گران انسانی تشکیل نمی دهند، بلکه انسان گاهی با کنشگران غیره غردی ارتباط برقرار می کنند. به این ترتیب شکل دیگری از ارتباط مطرح می شود که متوجه یاختارهای غیره شخصی است. در این مورد دو نوع اعتماد مدنی و اعتماد نهادی اشاره شده است. اعتماد نهادی به به نهادهای رسمی دولتی و اعتماد مدنی به نظام های تخصصی مربوط است (استین[5]، 2001، 25-26).

گیدنز از نظریه پردازانی است گه این نوع اعتماد را بیشتر مورد توجه قرار داده است. از نظر او این نوع اعتماد معادل اعتماد به نظام های انتزاعی است، یعنی به طور عمده نهاهای تخصصی است که یکی از نیروهای مدرنیته محسوب می شود. اعتماد به نظام، در واقع اعتماد به این امر است که ساختارهای غیره شخصی این امکان را برای شخص فراهم می آورند که او آینده موفقیت آمیزی را برای خود پیش بینی کند(گیدنز، 1383، 47).

به استثناء اعتماد بنیادی که بیشتر جنبه روانشناختی دارد و از چارچوب این مطالعه کنار گذاشته می شود، از سه نوع اعتماد میان فردی، تعمیم یافته و نهادی، اغلب به عنوان انواع مختلف اعتماد اجتماعی یاد می شود.

 

2-2-2- انسجام اجتماعی[6]

انسجام نیز به معنای توافق جمعی بین اعضا و تعامل گران یک جامعه است که این توافق حتی در بین خرده فرهنگ ها نیز در استفاده از حقوق شرعی افراد باید وجود داشته باشد.

 

2-2-3- جامعه ی مدنی

جامعه ی مدنی حوزهایی از اجتماع است که در کنار نظام اداری دولت و اقتصاد قرار می گیرد، یا به تعبیری واسط بین بخش بازار و بخش حکومتی است.

 

2-2-4- مشارکت اجتماعی[7]

مشارکت فرایندی است که در آن همه ی افراد متعامل در اختیارات سهیم، از فرصت ها و قدرت ها بهره مند می شوند و در نظارت بر روند رسیدن به اهداف مشترک دخیلند و به طور کلی در قاعده هرم قرار دارند. این سه مؤلفه ی سرمایه ی اجتماعی، یعنی اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی، همگی در یک رابطه ی متعامل با همدیگر قرار دارند.

 

2-2-5- ماهیت و منشاء سرمایه ی اجتماعی

سرمایه ی اجتماعی را بایستی بر حسب هنجارها، شبکه ها یا نتایج یعنی امکانات و منابع جمعی داوطلبانه درک و تعریف نمود. بدون شک این سه عنصر در جهان واقعی کاملا به هم مرتبط هستند، اما ترکیب آن ها با یکدیگر یا گنجاندن دو یا سه عنصر در تعریفی مشابه منجر به آشفتگی مفهومی شده و فرضیات نامعتبری را ایجاد می کند و احتمالاً موجب مغشوش شدن قضایای تجربی می گردد.

[1] . social Trust

[2] . Basic Trust

[3] . Gerald

[4] . Sztompk

[5] . Stine

[6] . social association

[7] . Social Communion

متن کامل :

پایان نامه بررسی رابطه ی سرمایه ی اجتماعی و میزان گرایش به ارتکاب جرم

بستن منو