حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه چند انبار با پنجره زمانی با استفاده از یک الگوریتم فرابتکاری کارآمد

اجزای مسأله VRP

اجزای مسأله VRP را در شکل معمول و شناخته شده آن می توان به مجموعه مشتریان، مجموعه وسیله نقلیه (ناوگان حمل و نقل)، و مسیرها  تقسیم بندی کرد. هر یک از این اجزا دارای خصوصیاتی هستند که بعنوان فرضیات مسأله یا پارامترهای ورودی آن بایستی مورد توجه قرار گیرد. شرح این خصوصیات در زیر آورده شده است.

 

2-5-1- خصوصیات کلی مشتریان

مکان هر مشتری: با گره در گراف شبکه مسیرها نشان داده می شود. مختصات مکان مشتری در صورت لزوم برای محاسبه فاصله-زمان و یا هزینه سفر بین گره ها استفاده می شود.

 1. مقدار تقاضای مشتری: معرف مقدار کالایی است که باید به مشتری تحویل داده شود، یا از محل مشتری جمع آوری گردد.
 2. زمان خدمت به مشتری : مدت زمانی است که وسیله نقلیه در محل مشتری برای ارائه خدمت به آن توقف می کند. زمان خدمت را می توان بصورت تابعی از تقاضای مشتری هم تعریف کرد.
 3. مجموعه وسایل نقلیه قابل استفاده برای مشتری: زیر مجموعه ای از وسایل نقلیه است که امکان خدمت دهی به مشتری را دارند.
 4. بازه زمانی سرویس: بازه زمانی است که خدمت دهی به مشتری بایستی انجام پذیرد.

2-5-2- خصوصیات وسایل نقلیه

 • تعیین مبدا حرکت وسایل نقلیه: انبار محلی است که وسایل نقلیه از آنجا مسیر حرکت خود را آغاز کرده و در انتها نیز به انبار برمی گردند و امکان اینکه آیا در پایان به همان انبار یا به انبار دیگری بر می گردند.
 • ظرفیت وسیله نقلیه: بعنوان یکی از پارامترهای ورودی مسأله در محدودیت های مسأله مطرح می شود. ظرفیت خودروها می تواند یکسان یا متفاوت باشد (که به حداکثر وزن یا حجم یا تعداد دسته هایی که هر وسیله می تواند بارگیری نمایدمشخص می شود)
 • ابزار مورد نیاز برای عملیات بارگیری و تخلیه (بارگذاری) وسیله نقلیه
 • محدودیت های مربوط به میزان استفاده از خودرو (حداکثر زمان- مسافت استفاده)
 • زیر مجموعه ای از شبکه مسیرها که وسیله نقلیه می تواند آنها را طی می کند.
 • هزینه های مرتبط با استفاده از هر وسیله (بر اساس مسافت، واحد زمان، تعداد مسیرها،…)
 • دانلود پایان نامه حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه چند انبار با پنجره زمانی با استفاده از یک الگوریتم فرابتکاری کارآمد

2-5-3- خصوصیات مسیرها

 1. هزینه (زمان – مسافت) مربوط به سفر در طول مسیر از ابتدا تا انتها.
 2. یکسان بودن یا نبودن هزینه سفر رفت و برگشت مسیرها.

بعضی از مواقع، ممکن است که به طور کامل تقاضای هر مشتری برآورده نشود، در این مواقع، می توان مقداری که باید تحویل داده یا گرفته شود، را کاهش داد و یا اینکه تقاضای زیر مجموعه ای از مشتریان را بی پاسخ گذاشت برای رویارویی با این مسأله، اولویت ها و یا جریمه های متفاوتی به کمبودهای کلی و جزئی هر مشتری، تخصیص می یابد.

شروع و پایان مسیرهای طی شده برای خدمت دهی به مشتریان می تواند در یک یا چند مرکز باشد هر مرکز با تعداد انواع وسایلی که به آن تخصیص داده شده و مقدار کل کالایی که به آن مربوط است شناخته می شود. در بعضی مسائل دنیای واقعی مشتریان از قبل بین مراکز تقسیم می شوند و وسایل حمل و نقل باید در انتهای مسیرهایشان به مرکز مربوط به خود باز گردند در این موارد مسأله مسیریابی وسایل نقلیه را می توان به چند مسأله مستقل تقسیم نمود که هر کدام به یک مرکز متفاوت مربوط است. حمل و نقل کالاها با به کارگیری دسته ایی از وسایل انجام می شود که ترکیب و اندازه شان می تواند ثابت باشد و یا اینکه بر اساس نیاز مشتریان تعیین شود.

بستن منو