خرید پایان نامه : ساختار مالکیت

قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران بررسی گردیده است. نتایج آنها حاکی از آن است که ارتباط شاخص قیمت سهام با تولید ناخالص داخلی و سطح عمومی قیمتها بصورت مستقیم بوده و قیمت سهام، ارتباط معکوس با حجم پول و نرخ ارز دارد. ضریب تصحیح خطای الگو نیز نشان میدهد در هر دوره 15 درصد از عدم تعادل موجود، بر طرف شده که بیانگر سرعت تعدیل بالا میباشد.

سجادی، فرازمند و صوفی(1387) بیان میدارند که پژوهش آنها با هدف تعیینرابطه بلندمدت بین نرخ رشد شاخص کل قیمت سهام و مجموعهایی از متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی، نرخ ارز، نرخ سود واقعی بانکی و درآمد نفتی، انجام گرفته است. در این تحقیق دادهها به صورت فصلی و برای دورهی زمانی 1374-1386 و با استفاده از روش خود رگرسیون برداری باوقفه های توزیعی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند. نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته حاکی از این است که متغیرهای نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد شاخص کل قیمت سهام، در سطح پایا و سایر متغیرها در تفاضل مرتبه اول پایا هستند. همچنین، نتایج آزمون همجمعی نشان داد که بین نرخ رشد شاخص کل قیمت و متغیرهای مستقل، رابطهی بلندمدت وجود دارد به طوری که ضرایب نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم، با نرخ رشد شاخص کل قیمت در سطح اطمینان نود درصد معنیدار ورابطه منفی دارند و معناداری ضرایب درآمد نفتی، نرخ ارز و نرخ سود واقعی بانکی، در سطح اطمینان نود درصد، رد شد.
عباسیان، مرادپور اولادی و عباسیون(1387) اثر متغیرهای کلان را بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دادهاند. همچنین رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی(نرخ تورم، تراز تجاری، ارز، نقدینگی و نرخ بهره) با شاخص کل بورس در سالهای 1377 تا 1384 باداده های فصلی مورد بررسی قرار گرفتهاند. روش مورد استفاده در این پژوهش، روش همانباشتگی و مدلهای تصحیح خطا و توابع عکسالعمل ضمنی و تجزیه واریانس بوده است. نتایج آنها نشاندهنده اثر مثبت نرخ ارز و تراز تجاری در بلندمدت بر بورس اوراق بهادار و اثر منفی تورم، نرخ بهره و نقدینگی است.
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه
پژوهش علمی با ظهور مسأله یا مجهولی در ذهن محقق شروع میشود، هدف اصلی تحقیق علمی را باید معلوم کردن آن مجهول و به عبارتی حل مسأله و پاسخ یافتن برای آن دانست، پژوهش علمی یک هدف اولیه و یک هدف غایی دارد. هدف اولیه محقق روشن کردن مسأله خاصی است که با آن روبه رو شده است. ولی هدف غایی او دستیابی به معلوم کلی و به عبارتی قضایای علمی کلی است که خصلتی جهان شمول دارد(حافظ نیا، 1380 : 16). در اغلب مباحث علمی مفهوم پژوهش برای اشاره به شیوه علمی دستیابی به یک واقعیت به کار میرود. پژوهش را میتوان مجموعه فعالیتهای جهتداری دانست که پژوهشگر با استفاده از آنها به واقعیت پی میبرد وروش های پژوهش ابزارهای دستیابی این واقعیات هستند(طبیبی، ملکی و دلگشایی، 1390 : 56). پژوهش را میتوان به عنوان یک جستجو یا بررسی سازمانیافته، منظم، متکی به دادهها، نقادانه و علمی در زمینه یک مشکل ویژه تعریف کنیم که با هدف پاسخیابی یا راهحلیابی صورت میگیرد. در حقیقت، پژوهش اطلاعاتی را برای مدیران فراهم میکند تا بتوانند بر پایه آن تصمیم بگیرند و مشکلات را بر طرف کنند(اوماسکاران، 1384 : 7).همچنین میتوان گفت پژوهش عبارت است از هرگونه فعالیت بدیع در چارچوب جستجو، کنکاش یا بررسی عمیق علمی که بصورت نظام یافته، با هدف کشف، ارزیابی و کاربرد واقعیتها( از جمله اطلاعات) و روشها و قوانین طبیعی نوین و دستیابی به دانش و شناخت علمی نوین یا فرآوردهها، فرآیندها، نظامها، موقعیتهای جدید یا بهبودیافته، صورت میپذیرد(طبیبی، ملکی و دلگشایی، 1390 : 56).
3-2 روش تحقیق
تحقیق حاضر بر اساس طبقهبندی بر مبنای هدف از نوع تحقیقات کاربردی میباشد، چرا که باعث توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص میباشد و در ارزیابی و استفاده سرمایهگذاران و علاقهمندان به بازار سرمایه و در زمان کنونی و شرایط پرنوسان اقتصادی کشور میتواند مشکل گشا باشد. همچنین روش تحقیق از نوع پسرویدادی میباشد. پژوهش حاضر بر مبنای روش و ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی بوده زیرا ضریب همبستگی شاخص دقیقی است که میزان ارتباط بین دو متغیر را مشخص میکند و در اینجا ما به دنبال ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی و ساختار مالکیت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستیم.
3-3 جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش را کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بر میگیرد. شرکتهای مورد مطالعه جهت آزمونفرضیه های تحقیق بدین صورت انتخاب گردیدهاند؛ ابتدا کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در پایان سال 1388 تا 1392 فهرست گردیده، سپس از میان آنها شرکتهایی انتخاب شدهاند، که تمامی شرایط زیر را دارا باشند و آن دسته از شرکتهای پذیرفته شده که این شرایط را نداشتهاند از جامعه آماری مورد مطالعه حذف گردیدهاند.
سهامداران شرکت از سرمایهگذاران نهادی تشکیل شده باشند.
شرکتها باید قبل از سال 88 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.
شرکتها در طول دوره مورد بررسی توقف عملیات بیش از سه ماه نداشته باشند.
شرکتهایی که پایان سال مالی آنها به پایان اسفند ماه ختم میشود.
شرکتهای سرمایهگذاری، واسطههای مالی، هلدینگ، بیمه و بانک نباشند، در نتیجه نمونه آماری شامل شرکتهای تولیدی و صنعتی میشود.
با توجه به موارد ذکر شده تعداد 108 شرکت مور
د بررسی قرار گرفتهاند.
در جدول 3-1 انتخاب نمونه پژوهش را شرح دادهایم.
جدول 3-1 چگونگی انتخاب شرکتهای مورد مطالعه در پژوهش
شرح
تعداد
اعضای جامعه آماری در پایان سال 1393
322
جمع کل
شرکتهایی که سال مالی آنها منتهی به 29/12 نبود
(46)
فیلتر
شرکتهایی که بعد از 1/1/1388 در بورس پذیرفته شدهاند یا اطلاعات آنها در دسترس نبوده است.
(31)
فیلتر

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شرکتهایی که جزء صنعت سرمایهگذاری، بانک، بیمه، هلدینگ یا واسطههای مالی بودهاند.
(57)
فیلتر
شرکتهایی که فاقد سرمایهگذاران نهادی در ساختار مالکیت خود بودهاند.
(60)
فیلتر
شرکتهایی که توقف عملیاتی بیش از سه ماه داشتهاند.
(20)
فیلتر
جمع شرکتهای حذف شده از جامعه آماری
(241)
کل فیلتر
جمع شرکتهای عضو نمونه
108
مانده
3-4 روش و منابع گردآوریداده های پژوهش
در این پژوهش جهت گردآوری دادهها و اطلاعات، از روش کتابخانهای استفاده شده است. در روش کتابخانهای، مبانی نظری پژوهش، از مقالات فارسی و لاتین گردآوری شده، سپس جهت گردآوریداده های مربوط به متغیرهای کلان اقتصادی از سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استفاده شده است. جهت دستیابی بهداده های مربوط به ساختار مالکیت شرکتها نیز گزارش فعالیت هیئت مدیره شرکتهای مورد نظر در بازه مذکور از سایت مدیریت فناوری بورس تهران و کدال استخراج شده است.
3-5 روش تجزیه و تحلیلداده های تحقیق
جهت تجزیه و تحلیل روابط میان متغیرهای پژوهش از نرم افزارهای Excel وEviews استفاده شده است وروشهای زیر نیز بنا به شرایط دادهها مورد استفاده قرار گرفتهاند.
مدلهای خودرگرسیون برداری تقریباً دارای سابقه طولانی(حداقل از سال 1957 تا کنون) بوده و به عنوان ابزار تحلیل سریهای زمانی مورد استفاده قرار میگیرند. در ابتدا مدلهای خطی هم در عمل و هم در تئوری به راحتی به کار گرفته میشدند. به همین ترتیب محاسبات این مدلها نیز ساده بود؛ اما با پیشرفت تکنولوژی و ابداع رایانههای پرقدرت با توانایی محاسبات گسترده و پیچیده راه برای اجرای مدلهایی نظیر VARهموار گردید. تا اینکه در سال 1980 سیمز رسماً به معرفی مدل VAR به جای مدلهای معادلات شبیه سازی کننده اقدام نمود. به این ترتیب VAR به شکل عمومی به جامعه اقتصاددانان معرفی و پیشنهاد شد. ویژگی ساختاری مدل VARدر توجه به پویایی روابط بین متغیرها باعث استقبال از آن گردید. همچنین تحقیقات علمی اثبات کرده است که برای بررسی تأثیر متغیرهای مختلف بر بازدهی بورس، مدل VAR از کارآمدی بیشتری برخوردار است.
تخمین انجام شده با مدل VAR، دارای آماره آزمون F با هدف آزمون این جمله است که «ضرایب مختلف متغیرهای با وقفه همزمان صفر هستند» . آمارهها با اطمینان 90 تا 95 درصد اطمینان، مورد آزمون و پذیرش قرار خواهند گرفت.
همچنین باید توجه داشت تنها در صورتی که آزمون همانباشیگی به تأیید وجود تنها یک رابطه تعادلی بلندمدت در بین این متغیرها منجر شود، میتوان از طریق اجرای الگوی خودرگرسیون برداری به نتایج قابل قبولی دست یافت. در غیر اینصورت یعنی وجود بیش از یک رابطه تعادلی بلندمدت، انتظار این است که روابط بین متغیرها از حالت خطی فراتر باشد. در این صورت با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری استفاده میکنیم.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادهها
4-1 مقدمه
پس از گردآوری، استخراج و طبقهبندی دادهها، مرحله جدیدی که مرحله تجزیه و تحلیل دادههاست آغاز میشود. در این مرحله با استفاده ازروش های مختلف سعی میشود دادهها در جهت آزمونفرضیه ها و ارزیابی آنها مورد بررسی قرار گیرند. در مرحله تجزیه و تحلیل آنچه مهم است این است که اطلاعات و دادهها در مسیر هدف تحقیق، پاسخگویی به سؤال یا سؤالات تحقیق و نیز ارزیابیفرضیه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند.
4-2 آزمون فرضیات
در این فصل متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق حاضر مورد توصیف قرار می‌گیرند. این پژوهش با استفاده از نرم افزار EVIEWS تجزیه و تحلیل شده است. به منظور استفاده ازروش های آمار و تحلیل رگرسیونی باید متغیرهای وابسته داری توزیع نرمال باشد. در جدول زیر به بررسی نرمال بودن متغیرهای وابسته میپردازیم. فرضیه نرمال بودن با استفاده از آزمون جارک – برا انجام میشود.
جدول 4-1 نتایج آزمون جارک- برا
متغیر
آماره جارک – برا
سطح معناداری
نرخ تورم
22.899320
0.0000
نرخ نقدینگی
44.590084
0.0016
نرخ سود سپرده
53.304355
0.0000
نرخ ارز
42.62043
0.0000
ساختار مالکیت
48.857010
0.0081
با توجه به جدول 4-1 چون مقدار سطح معناداری آزمون جارک – برا برای همه متغیرها کمتر از 0.05 است پس نرمال بودن متغیرها پذیرفته میشود. در ادامه ضریب همبستگی بین متغیرهای نرخ تورم، نرخ نقدینگی، نرخ سود سپرده و نرخ ارز و متغیر ساختار مالکیت را محاسبه میکنیم.
جدول 4-2 همبستگی بین متغیرهای کلان اقتصادی و ساختار مالکیت
نرخ تورم
نرخ نقدینگی
نرخ سود سپرده
نرخ ارز
ضریب همبستگی
ساختار مالکیت
سطح معناداری
0.821247-
0.0024
0.956928-
0.0138
0.964644-
0.0000
0.754492-
0.0045
همانطور که در جدول 4-2 میبینیم ضریب همبستگی بین متغیر نرخ تورم و ساختار مالکیت برابر 0.821247- است. چون سطح معناداری برابر 0.0024 بوده و کمتر از 0.05 است پس نتیجه میگیریم که متغیر نرخ تورم بر ساختار مالکیت تاثیر منفی و معنادار دارد. همچنین ضریب همبستگی بین متغیر نرخ نقدینگی و ساختار مالکیت برابر 0.956928- بوده و چون سطح معناداری برابر 0.0138 و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می گیریم که متغیر نرخ نقدینگی بر ساختار مالکیت تاثیر منفی و معنادار دارد. و ضریب همبستگی بین متغیر نرخ سود سپرده و ساختار مالکیت برابر 0.964644- بوده و چون سطح معناداری برابر 0.0000 و کمتر از 0.05 است پس نتیجه میگیریم که متغیر نرخ سود سپرده بر ساختار مالکیت تاثیر منفی و معنادار دارد. همچنین ضری
ب همبستگی بین متغیر نرخ ارز و ساختار مالکیت برابر 0.754492- است و چون سطح معناداری برابر 0.0045 بوده و کمتر از 0.05 است پس نتیجه میگیریم که متغیر نرخ ارز بر ساختار مالکیت تاثیر منفی و معنادار دارد.
به کارگیریروش های معمول در برآورد ضرایب مدل بر این فرض استوار است که متغیرهای سری زمانی مورد نظر مانا هستند. از این رو قبل از استفاده از این متغیرها لازم است نسبت به مانایی یا نامانایی آنها اطمینان حاصل نمود. اگر متغیرهای الگو نامانا یا دارای ریشه واحد باشند، در این صورت آزمون هایt و Fاز اعتبار لازم برخوردار نخواهند بود. درچنین شرایطی کمیتهای بحرانی ارائه شده توسط توزیعهای t و F کمیتهای بحرانی صحیحی برای انجام دادن آزمون نیستند. دراین آزمونها فرضیه صفر نشان دهنده نامانایی و فرضیه مقابل بیان کننده مانایی است. از آزمونهای آماری زیادی برای این منظور استفاده میشود. در این پژوهش از آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته به منظور بررسی مانایی متغیرها استفاده میشود. فرض صفر در آزمون دیکی فولر وجود ریشه واحد (نامانایی)است. جدول 4-3 نتایج این آزمون را نشان میدهد.
جدول 4-3 نتایج آزمون دیکی فولر
نتیجه گیری
سطح معناداری
ارزش بحرانی
آماره آزمون
متغیر
نامانا
0.6238
2.912631-
1.300183-
نرخ تورم
نامانا
0.9999
2.917650-
2.314409
نرخ نقدینگی
نامانا
0.8827
2.911730-
0.503348-
نرخ سود سپرده
نامانا
0.8877
2.912631-
0.477559-
نرخ ارز
نامانا
0.8995
2.911730-
0.413864-
ساختار مالکیت
همان‌طور که از نتایج آزمون ریشه واحد مشخص است همه متغیرها نامانا هستند. بنابراین در ادامه به بررسی مانایی تفاضل مرتبه اول این متغیر‌ها پرداخته می‌شود. جدول زیر نتایج آزمون ریشه واحد براساس تفاضل مرتبه اول این متغیرها میباشد.
جدول 4-4 نتایج آزمون ریشه واحد براساس تفاضل مرتبه اول
نتیجه گیری
سطح معناداری
ارزش بحرانی
آماره آزمون
متغیر
مانا
0.0000
2.913549-
7.939998-
(نرخ تورم D(
مانا
0.0005
2.917650-
0.162818-
(نرخ نقدینگی D(
مانا
0.0000
2.912631-
7.812688-
(نرخ سود سپرده D(
مانا
0.0001
2.912631-
4.950457-
(نرخ ارز D(
مانا
0.0000
2.912631-
7.946164-

(ساختار مالکیت D(
همان‌طور که از نتایج آزمون ریشه واحد در اولین تفاضل گیری مشخص است همه متغیرها در اولین تفاضل گیری مانا شدند. روند تغییرات متغیرهای مورد مطالعه در نمودارهای 4-1 تا 4-4 آورده شده است.
شکل 4-1 روند تغییرات متغیر تورم
شکل4-2 روند تغییرات متغیر نقدینگی
شکل 4-3 روند تغییرات متغیر نرخ سود
شکل 4-4 روند تغییرات متغیر نرخ ارز
4-2 طراحی و تخمین مدل
هدف ما در این پژوهش یافتن پاسخ این سوال است که تأثیر متغیرهای مستقل نرخ تورم، نرخ نقدینگی، نرخ سود سپرده و نرخ ارز بر متغیر وابسته ساختار مالکیت چگونه است. بدین منظور در ابتدا علیت گرنجری را مورد بررسی قرار میدهیم. در ادامه الگوی خود رگرسیون برداری VAR برآورد میشود و به تحلیل نتایج عملی حاصل از انجام این الگو پرداخته میشود. در این الگو لازم است تعیین مرتبه وقفه بهینه الگوی خود رگرسیون برداری VAR ، تعیین تعداد بردارهای همجمعی، تعیین سرعت همگرایی متغیرهای مورد مطالعه و استخراج VECM را مورد بررسی قرار میدهیم.
4-2-1 علیت گرنجری
این روش تنها مشخص میکند که رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرها وجود دارد یا نه. اما در صورت وجود این رابطه، در مورد تعداد دقیق روابط تعادلی بلند مدت اظهار نظری نمیکند. جدول زیر نتایج آزمون علیت گرنجری کوتاه مدت و بلند مدت را با استفاده از مدل تصحیح خطای فوق نشان میدهد.
جدول 4-5 نتایج آزمون گرنجری
متغیر وابسته
متغیر تاثیرگذار
فرضیه صفر
آماره F
سطح معناداری
نتیجه گیری
(ساختار مالکیت D(
(نرخ تورم D(
ضرایب = صفر
0.95239
0.0039
علیت وجود دارد
(ساختار مالکیت D(
(نرخ نقدینگی D(
ضرایب = صفر
3.51117
0.0370
علیت وجود دارد
(ساختار مالکیت D(
(نرخ سود سپرد D(
ضرایب = صفر
0.15570
0.0085
علیت وجود دارد
(ساختار مالکیت D(
(نرخ ارز D(
ضرایب = صفر
0.12594
0.0088
علیت وجود دارد
با توجه به نتایج بدست آمده از جدول 4-5 چون سطح معناداری برای همه متغیرها کمتر از 0.05 است نتیجه میگیریم در رابطه نرخ تورم بر ساختار مالکیت علیت وجود دارد یعنی رابطه کوتاهمدت و بلندمدت بین نرخ تورم و ساختار مالکیت وجود دارد. همچنین رابطه کوتاهمدت و بلندمدت بین نرخ نقدینگی و

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *