دانلود تحقیق ارتقای اثر بخشی مطالعات مهندسی ارزش با استفاده از مدیریت ریسک

در این پست می توانید متن کامل این تحقیق را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 ارتقای اثر بخشی مطالعات مهندسی ارزش با استفاده از مدیریت ریسک

چکیده

مهندسی ارزش ابزار موثر تصمیم سازی برای مدیران می باشد. مطالعات ارزش فرصت های مناسبی برای کاهش هزینه طول عمر، بهبود کیفیت، بهبود ساخت پذیری، کاهش زمان ساخت، افزایش طول عمر و گاه ترکیب موارد بالا در اختیار قرارمی دهد. تحت فشار قرارگرفتن مدیران در پذیرش و اعمال تغییرات پیشنهادی از یک سو و مسوولیت ایشان در قبال حوزه تحت اختیار به همراه ریسک و ابهام ذاتی گزینه های پیشنهادی از سوی دیگر اغلب این افراد را در وضعیت دشوار قرار می دهد. از اینرو مدیران زیادی بدلیل ابهام در مورد مقدار ریسک گزینه های ارائه شده در مطالعات ارزش از قبول انجام این مطالعات سرباز زده یا در طول مطالعات مقاومت می نمایند. از اثرات این تصورات می توان به انتخاب گزینه های کم خطرتر و اغلب کم ارزش تر، رد گزینه های خلاقانه، عدم تناسب ریسک در تصمیم ها و پروژه ها و در نهایت تاخیر در تصمیم گیری اشاره کرد. در این مقاله به اثر بکارگیری مدیریت ریسک در مطالعات ارزش و شفاف سازی ذهن مدیران نسبت به اثرات طرح مبنا و گزینه های پیشنهادی و اقدامات چهارگانه حذف، تسکین، انتقال و پذیرش ریسک یا ترکیبی از اقدامات با اشاره به چند مطالعه موردی بررسی می شود و در نهایت روش پیشنهادی تلفیقی و تحلیل کیفی ریسک به کمک AHP را تلفیق مهندسی ارزش با مدیریت ریسک بعنوان نتیجه این نوشتار، ارائه می گردد.

 1- مقدمه

مدیریت ریسک و مهندسی ارزش هر دو پدیده های نوظهور و جدیدی در ایران هستند. در ایران از طرفی با توجه به بحران های مکرر و کمبود روزافزون منابع، مدیریت نوین ناگزیر از استفاده از تمامی ابزارها و توانایی های خویش در جهت دستیابی به اهداف می باشد. تقریباً تمام مدیران به دنبال ابزاری هستند تا خطرات و پیامدهای ناشی از تصمیمات را تا حداقل ممکن کاهش دهد. مدیریت ریسک ابزار جدیدی است که در زمان کوتاه توانسته است جایگاه مناسبی برای خود پیدا کند. غیر از ابزارهای کمی سازی ریسک که به دلیل محاسبات پیچیده مانع فراگیری همگانی آن می شوند، ابزارهای ساده و بررسی کیفی ریسک، ساده و برآمده از تفکر منطقی می باشد.

ترکیب عوامل مختلف طرح در پروژه های عمرانی به صورتی پیش بینی شده است که اغلب ریسک ها به عوامل غیر تصمیم گیر منتقل می شود. با ترکیب سه عاملی (کارفرما، مشاور و پیمانکار) که ترکیبی معمول و جا افتاده می باشد، ریسک های طراحی به مشاور طرح و ریسک های اجرا به پیمانکار انتقال می یابد. در ترکیب های چهارعاملی ریسک های مدیریتی به مدیریت طرح و ریسک های باقیمانده مدیریت به این دو عامل نیز انتقال می یابد. ظهور مهندسی ارزش و اجباری شدن آن در طرح های پرهزینه و پیچیده، به دلیل ماهیت دگراندیش آن و تفکر خارج از چهارچوب عادات و روش های معمول و پذیرفته شده، موقعیت دشواری برای کارفرما ایجاد می کند.

توجه به این نکته ضروری است که در فرآیند تصمیم گیری برای اجرای پروژه ها باتوجه به اینکه در کشور ما دولت، کارفرما و تصمیم گیر اجرای بسیاری از پروژه های عظیم می باشد، در بسیاری از مواقع محافظه کاری و ریسک گریزی غیرمنطقی مدیران دولتی سبب انتخاب گزینه های پرهزینه و کم ارزش گردیده است. دلیل این محافظه کاری و ریسک گریزی معقول ریشه در ریسکی که مدیران از گزینه های مختلف متصورند، باید جستجو نمود. این ریسک های تصوری به همراه عدم آگاهی و دانش نسبت به طرح های پیشنهادی و ریسک های عناصر مختلف این طرح ها سبب انتخاب گزینه های نابهینه و از بین رفتن فرصت ها می گردد.

 2-تحلیل و مدیریت ریسک

تعاریف مختلفی از ریسک ارائه شده است که می توان از مهمترین آن به موارد ذیل اشاره نمود]1[:

 1. اتفاق افتادن احتمالات واقعه ای نامطلوب
 2. رویدادی که با احتمال شناخته شده ای روی می دهد.
 3. امکان حادث شدن واقعه ای نامعین از پیش برنامه ریزی نشده که ماهیتی منفی در آن نهفته (صدمه زا و مخرب) بر حسب احتمال وقوع آن واقعه و شدت عوارض و پیامدهای آن واقعه
 4. معیاری برای تعیین احتمال و شدت وقوع یک پدیده مخرب که بصورت کمی توسط رابطه ذیل بیان می گردد:

احتمال وقوع* عواقب وقوع = ریسک

مدیریت ریسک یکی از بخش های اصلی و جدانشدنی حرفه مهندسی می باشد. این مدیریت، فرآیندی سیستماتیک جهت تعریف، تحلیل و پاسخگویی ریسک سیستم ها می باشد]2[. وظیفه مدیریت ریسک افزایش احتمالات و دوره تکرار رخدادهای مطلوب و کاهش احتمال وقوع رخدادهای نامطلوب و یا کاهش شدت اثرات منفی وقایع نامطلوب را دارا می باشد]1[. این فرآیند را می توان یک فرآیند تصمیم گیری، جهت انتخاب و اجرای با صرفه ترین تکنیک ها و اقدامات در رویارویی با ریسک های مختلف سیستم جهت به حداقل رساندن آن ریسک در سیستم دانست. مدیریت ریسک درباره حذف، کاهش، انتقال عواقب منفی حوادث و بهره جستن از فرصت های احتمالی سخن می گوید.

دلایلی را که معمولاً برای بکارگیری مدیریت ریسک برمی شمارند عبارتند از:

 • حداقل رساندن بحران ها
 • حداقل رساندن مسایل غیر منتظره و مشکلات
 • افزایش میزان موفقیت و یا کاهش شکست ها
 • انجام هزینه ها و برنامه زمانی کار مطابق برآوردها و پیش بینی های صورت گرفته.

می توان فرایند مدیریت ریسک را به مراحل زیر طبقه بندی نمود]3‍[:

 • برنامه ریزی مدیریت ریسک
 • تعریف ریسک
 • تحلیل کمّی و یا کیفی ریسک و رتبه بندی ریسک ها
 • ارزیابی ریسک و مقایسه با ریسک های قابل قبول جامعه
 • برنامه ریزی پاسخ و مقابله با ریسک
 • کنترل و نظارت ریسک

مدیریت ریسک دربرگیرنده ارزیابی ریسک های سیستم و قیاس با ریسک های دیگر سیستم و با ریسک های قابل قبول اجتماعی است که از این ارزیابی جهت تعیین مکانیزم های کاهش شدت ریسک و یا مهار ریسک سیستم با در نظر گرفتن مسایل اقتصادی و فنی استفاده می گردد. ریسک قابل قبول اجتماعی پاسخی به نیاز جامعه برای برآورد کمّی ریسک تحمیلی و ابزاری برای برآورد ارزش جانی بدون استفاده از ارزش مادی می باشد]4[.

انتخاب بهترین تکنیک ها برای مدیریت ریسک یکی از مراحل پر اهمیت فرآیند تصمیم گیری می باشد. در مرحله نظارت بر بهبود برنامه مدیریت ریسک، مدیریت توانایی بررسی روش بکارگیری و اجرای تکنیک های انتخاب شده را بدست می دهد(شکل1).

منشا ریسک ها را می توان در وجود محدودیت و نقص در آگاهی، دانش، تجربه، اطلاعات و وجود عدم قطعیت در آینده دید. عدم قطعیت در هر سیستمی به عنوان یک واقعیت شناخته شده است.

محدودیت جدی برای اعمال مناسب عدم قطعیت ها در تحلیل ریسک وجود دارد. این محدودیت ها تحلیل ریسک را میان روش های قطعی (عدم قطعیت ناچیز) و روشهای فازی (بدون کنترل برعدم قطعیت) قرار می دهد. در حقیقت تحلیل ریسک به عنوان تلفیقی از قضاوت مهندسی و علم، امکان ارزیابی همسنگ شرایط نامطلوب را فراهم می سازد و امکان بررسی عمیق تر و همه جانبه تر ایمنی سیستم ها را ممکن می سازد و در گستره وسیعی تمامی عواملی که ایمنی سیستم را تهدید نموده و یا آنرا بهبود می بخشد، شامل می گردد. گام های مختلف تحلیل و بررسی ریسک یک پدیده شامل موارد ذیل می باشد:

 • شناسایی تمام ریسک های وقایع نامطلوب اثرگذار در یک سیستم( استفاده از چک لیست، مشابهت با سیستم های مشابه، طوفان ذهنی و …)
 • برآورد احتمال رخداد واقعه های نامطلوب
 • برآورد عواقب شکست و یا خسارات ناشی از واقعه نامطلوب.
 • محاسبه ریسک

 1. اولویت بندی ریسک های مؤثر بر سیستم

برای مقایسه و رتبه بندی ریسک ها می توان از مکانیسم ماتریس رتبه بندی ریسک و یا درخت حوادث بهره جست(شکل2و3)]5[.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن تحقیق در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

دانلود متن کامل تحقیق ارتقای اثر بخشی مطالعات مهندسی ارزش با استفاده از مدیریت ریسک

 

پاسخی بگذارید

بستن منو