دانلود تحقیق با موضوع متغیرهای جمعیت شناختی

طریق مقایسه ماتریس کوواریانس یا همبستگی از روابط بین متغیرهای مشاهده شده تبدیل می‌شود. اندازه‌های برازندگی از طریق مقایسه ماتریس کوواریانس برآورد‌شده برای جامعه با ماتریس کوواریانس نمونه که از روی داده‌ها محاسبه شده است به دست می‌آید. البته برازش مدل‌ها با داده‌ها لزوماً دلالت بر این ندارد که آن مدل درست است. چرا که هنوز ممکن است مدل دیگری وجود داشته باشد که با داده‌ها به همان اندازه و به همان خوبی برازش داشته باشد (کنی،2001).
وقتی یک مدل دقیقاً مشخص شود و دارای ویژگی همانندی باشد و برآورد و آزمون آن امکان پذیر شود، در این صورت برای ارزشیابی برازندگی آن راه‌های زیادی وجود دارد.

اهم شاخص ها در جدول زیر آمده است.
56
معیارهای برازش و سطح قابل قبول مدل تحقیق
معیارهای برازش مدل
سطح قابل قبول
نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی( )
هرچه نسبت کمتر باشد بهتر است و نسبت یک نشان دهنده برازش کامل است.( برای مقادیر کمتر از 5 قابل پذیرش است)
برازش هنجارشده (NFI)
0 (عدم برازش) تا 1 (برازش کامل)
ریشه میانگین مربعات خطای برآورد (RMSEA)
کوچک تر 08/0
شاخص برازش مقایسه ای (CFI)
0 (عدم برازش) تا 1 (برازش کامل)
(RFI) نیکویی برازش نسبی
0 (عدم برازش) تا 1 (برازش کامل)
(IFI) برازش افزایشی
0 (عدم برازش) تا 1 (برازش کامل)
3-8- آزمون همبستگی
همبستگی معیاری است که برای تعیین میزان ارتباط بین دو متغیر استفاده می‌شود. مهم‌ترین ابزار در تعیین میزان همبستگی بین دو متغیر محاسبه‌ی ضریب همبستگی بین آن دو متغیر است که از طریق رابطه‌ی زیر تعیین می‌شود:
این ضریب شدت رابطه و همچنین نوع رابطه (مستقیم یا معکوس) بین دو متغیر را نشان می‌دهد. در نرم افزار SPSS خروجی آزمون، جدولی است که نشان دهنده‌ی میزان همبستگی (ضریب همبستگی) بین دو متغیر، سطح معنی‌داری و تعداد نمونه می‌باشد . در صورتی که همبستگی بین دو متغیر معنی‌دار باشد، مقدار ضریب همبستگی کمتر از سطح معناداری میشود. و علامت ضریب همبستگی نشاندهنده ارتباط مستقیم و یا معکوس بین متغیرهاست.
57
3-9- آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل
اگر فرضیه مطرح شده به مقایسه میانگین دو جامعه بپردازد برای بررسی درستی یا نادرستی آن باید از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه استفاده کرد. برای آزمون تساوی میانگین دو جامعه، لازم است ابتدا بررسی شود که آیا واریانس دو جامعه برابرند یا خیر. به‌عبارت دیگر آزمون تساوی واریانس‌ها مقدم بر آزمون تساوی میانگین‌ها است. جهت آزمون تساوی واریانس‌ها از آزمون لون استفاده می‌شود. در این آزمون فرض صفر تساوی همه واریانس‌های گروه‌های مختلف است. آماره t جهت آزمون تساوی میانگین دو جامعه، در دو حالت تساوی و عدم تساوی واریانس دو جامعه مورد نظر محاسبه می‌شود. برای استفاده از این آزمون یک متغیر کمی (متغیر وابسته و متغیر مورد مقایسه در دو جامعه) و یک متغیر طبقه‌ای (متغیر مستقل و متمایز کننده دو جامعه) الزامی است.
58
فصل چهارم
یافته های تحقیق
59
4-1-آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی:
4-1-1-جنسیت:
تعداد
درصد
درصد تجمعی
مرد
70
88.6
88.6
زن
9
11.4
100.0
مجموع
79
100.0
با توجه به نتایج جدول فوق،88.6 درصد پاسخگویان مرد و 9 درصد زن هستند.
4-1-2- سن:

تعداد
درصد
درصد تجمعی
کمتر از 30 سال
7
8.9
8.9
30 تا 40 سال
52
65.8
74.7
40 تا 50 سال
20
25.3
100.0
مجموع
79
100.0
با توجه به نتایج جدول فوق، اکثر (65.8 درصد) پاسخگویان دارای سن 30 تا 40 سال هستند.
4-1-3- سابقه خدمت:
تعداد
درصد
درصد تجمعی
کمتر از 1 سال
2
2.5
2.5
3 تا 5 سال
2
2.5

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

5.1
5 تا 10 سال
14
17.7
22.8
بیشتر از 10 سال
61
77.2
100.0
مجموع
79
100.0
با توجه به نتایج جدول فوق، اکثر (77.2 درصد) پاسخگویان دارای سابقه کار بیش از 10 سال هستند.
60
4-1-4- میزان تحصیلات:
تعداد
درصد
درصد تجمعی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *