دانلود فایل پایان نامه مدیریت ظرفیت جذب دانش

در پژوهش حاضر از پرسشنامه برای گردآوری داده‌ها استفاده می‌شود باید از اعتبار پرسشنامه پژوهش اطمینان حاصل شود. سنجش اعتبار پرسشنامه از دو بعد روایی و پایایی مورد توجه قرار می‌گیرد. روایی توانایی آزمون در اندازه‌گیری صفت یا ویژگی مورد نظر است و به این مفهوم است که ابزار مورد استفاده پژوهشگر چه چیزی را اندازه‌گیری می‌کند. در این پژوهش با وجود استاندارد بودن پرسشنامه، برای اطمینان از روایی ابزار گردآوری داده از نظرات اساتید، متخصصان موضوع پژوهش و تکمیل‌کنندگان پرسشنامه استفاده شده است.
میزان ثبات یک آزمون در اندازه‌گیری موضوع مورد نظر، در طول دوره‌های زمانی مختلف، پایایی آزمون اطلاق می‌شود. برای بررسی پایایی از روشهایی مانند اعتبار آزمون مجدد، فرم‌های موازی، دو نیمه کردن آزمون و آلفای کرونباخ استفاده می‌شود. معمول‌ترین آزمون پایایی برای سؤال‌های چند گزینه‌ای از نوع پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ است که نوعی آزمون از سازگاری منطقی پاسخ‌های پاسخ‌دهندگان به همه سؤال‌ها در یک سنجه یا یک پرسشنامه می‌باشد. با توجه به جدول 3-2 ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای کل پرسش نامه پژوهش حاضر 916/0 است که میزان پایایی قابل قبولی را برای پرسشنامه پژوهش نشان می‌دهد.
جدول 3-2. ضریب پایایی برای کل پرسشنامه
تعداد بخش‌ها (سؤال‌ها)
آلفای کرونباخ
59
916/0
در جداول 3-3 الی 3-5 نتایج بدست آمده برای قسمت های 3 گانه پرسش نامه که عبارتند از : تعیین کننده های ظرفیت جذب دانش، ظرفیت جذب دانش و قابلیت پاسخگویی سریع ارائه شده است.
جدول 3-3. ضریب پایایی برای سوالات تعیین کننده های ظرفیت جذب دانش
تعداد بخش‌ها (سؤال‌ها)
آلفای کرونباخ
21
784/0
جدول 3-4. ضریب پایایی برای سوالات ظرفیت جذب دانش
تعداد بخش‌ها (سؤال‌ها)
آلفای کرونباخ
19
780/0
جدول 3-5. ضریب پایایی برای سوالات قابلیت پاسخگویی سریع
تعداد بخش‌ها (سؤال‌ها)
آلفای کرونباخ
19
733/0
3-9) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
پردازش داده‌ها در پژوهش حاضر در سه سطح 1) تحلیل‌های تک متغیره؛ 2) تحلیل‌های دو متغیره؛ و 3) تحلیل‌های چند متغیره انجام می‌شود. در قسمت اول متغیرها به صورت منفرد مورد بررسی قرار می‌گیرند و روابط بین آن‌ها مد نظر نیست. در این بخش شاخص‌های مرکزی، پراکندگی و انحراف از قرینگی محاسبه می‌شود تا تصویری کلی از جامعه مورد بررسی به‌دست آید. سپس برای تحلیل‌های دو متغیره با توجه به نوع متغیرهای پژوهش که رتبه‌ای چند ارزشی می‌باشند، از آزمون همبستگی رتبه‌ای «اسپیرمن» استفاده می‌شود. جدول 3-6 خلاصه فرضیات پژوهش و روش‌های تجزیه و تحلیل مورد استفاده برای آزمون فرضیات را نشان می‌دهد.
جدول 3-6 : روش‌های استفاده شده برای آزمون فرضیات
ردیف
فرضیه
نوع متغیرهای مستقل- وابسته
نوع آزمون

1
ظرفیت جذب دانش بر قابلیت پاسخگویی سریع سازمان تاثیر مثبت دارد.
رتبه ای – رتبه ای
معنی داری آزمون F
2
عوامل توضیح دهندهی ظرفیت جذب دانش بر میزان ظرفیت جذب دانش تاثیر مثبت دارند.
رتبه ای – رتبه ای
معنی داری آزمون F
2-1
دانش قبلی مرتبط با کسب و کار اعضای سازمان بر میزان ظرفیت جذب دانش تاثیر مثبت دارد.
رتبه ای – رتبه ای
معنی داری آزمون B
2-2
جو ارتباطات حاکم بر سازمان بر میزان ظرفیت جذب دانش تاثیر مثبت دارد.
رتبه ای – رتبه ای
معنی داری آزمون B
2-3
روش پیمایش محیط بر میزان ظرفیت جذب دانش تاثیر مثبت دارد.
رتبه ای – رتبه ای
معنی داری آزمون B
2-4
فعالیتهای تحقیق و توسعه سازمان بر میزان ظرفیت جذب دانش تاثیر مثبت دارد.
رتبه ای – رتبه ای
معنی داری آزمون B

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در نهایت نیز برای بخش سوم و تحلیل‌های چند متغیره از روش تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار SPSS جهت بررسی اعتبار کلی مدل پژوهش و آزمون فرضیه‌ها استفاده خواهد شد. جهت آزمون فرضیات اصلی که مربوط به بررسی تاثیر تعیین کننده های منتخب برای ظرفیت جذب دانش بر ظرفیت جذب دانش و تاثیر ظرفیت جذب دانش بر قابلیت پاسخگویی سریع از آزمون F و معنی داری مقدار این آماره آزمون استفاده خواهد شد. برای آزمون سایر فرضیات که به بررسی تاثیر متغیرهای منتخب به عنوان تعیین کننده های ظرفیت جذب دانش بر میزان ظرفیت جذب دانش از معنی داری میزان B استفاده خواهد شد. در ادامه به صورت تفصیلی نحوه تجزیه و تحلیل فرضیه ها ارائه شده است.
فرضیه 1) بررسی تاثیر ظرفیت جذب دانش بر قابلیت پاسخگویی سریع سازمان :
همانطور که گفته شد، ظرفیت جذب دانش به عنوان توانایی سازمانها در تحصیل، تحلیل و ادغام، تبدیل و استخراج دانشی یاد می‌شود که می‌تواند شایستگی کمپانی را تعیین کند. این مولفه‌ها از لحاظ مقیاس سنجش رتبه ای چندگزینه ای بوده و جزو داده‌های اولیه است.
بدین لحاظ برای سنجش همبستگی این متغیر با قابلیت پاسخگویی سریع سازمان که از لحاظ مقیاس سنجش رتبه‌ای چند گزینه‌ای و جزو داده‌های اولیه است، از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. همچنین جهت بررسی تاثیر متغیر ظرفیت جذب دانش بر قابلیت پاسخگویی سریع سازمان از برآورد مدل رگرسیون که تائید آن توسط ضریب آماره F صورت می‌پذیرد، سود برده شده است.
فرضیه 2) بررسی تاثیر عوامل توضیح دهندهی ظرفیت جذب دانش بر میزان ظرفیت جذب دانش:
همانطور که گفته شد، تعیین کننده های ظرفیت جذب دانش مورد اشاره در پژوهش حاضر با توجه به چهار مولفه فعالیتهای R&D، دانش مرتبط قبلی، روش پیمایش محیط، جو ارتباطات سنجیده شده است. این

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *