دانلود متن کامل پایان نامه تأثیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران…

متن کامل پایان نامه تأثیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران «در دو دوره آقای هاشمی و آقای خاتمی» بر گروههای مقاومت

  با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)


 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                    صفحه
 

پیشگفتار 1
فصل اول (کلیات) 3
مقدمه 4
بیان مسئله و تعریف آن 4
بررسی سوابق و ادبیات موضوع «پیشینه موضوع» 5
هدف پژوهش 6
پرسش اصلی پژوهش 7
فرضیه ها 8
تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها 8
روش تحقیق و گردآوری داده ها 9
حدود قلمرو پژوهش 10
موانع، مشکلات و محدودیتهای تحقیق 10
سازماندهی پژوهش 11
فصل دوم: مباحث نظری و تئوریک تحقیق 12
سیاست 13
سیاست در معنای عام 14
سیاست در معنای خاص 14
سیاست از دیدگاه ریمون آرون 14
سیاست خارجی 15
سیاست خارجی از دیدگاه اسلام 16
سیاست خارجی ایران در بدو انقلاب 16
اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در بدو انقلاب «از دیدگاه امام خمینی» 18
سیاست های کلان جمهوری اسلامی ایران 18
اصول و مبانی سیاست خارجی، مواضع جهانی 20
اصول و مبانی سیاست خارجی، موانع منطقه ای 22
اصول و مبانی سیاست خارجی، مواضع نهضت های آزادی بخش 22
اصول و مبانی سیاست خارجی، مواضع گروههای مبارز فلسطین 23
دیدگاه امام خمینی در رابطه با اسرائیل 24
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوره حکومت آقای هاشمی رفسنجانی 24
تغییر الگوی رفتاری سیاست خارجی به مصالحه و همزیستی 26
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوره حکومت آقای خاتمی 26
تنش زدایی، اصول مطرح در سیاست خارجی 27
فصل سوم – بخش اول 29
تاریخچه فلسطین 30
قدمت فلسطین 30
مهاجرت یهودیان – طرح صهیونیست 31
کنگره استعماری 1907 33
جنگ جهانی اول 36
قیمومیت انگلیس بر فلسطین 37
جنبش اعراب و سرکوب انگلیس 38
کمیته فلسطین و طرح تقسیم 40
قطعنامه 181 مجمع عمومی 41
اعلام تشکیل دولت یهود و حمله اعراب 43
فصل سوم – بخش دوم 46
انگیزه ها و اهداف 47
اهداف 47
اساس نامه یا میثاق نامه حماس 48
روش های جنبش حماس برای دستیابی به هدفهای استراتژیک 50
وجوب جهان برای آزادی فلسطین 57
همبستگی اجتماعی حماس 58
جهان شمولی دایره مبارزات فلسطین از دیدگاه حماس 60
حمایت های حماس 63
طرح حماس برای اتحاد گروه ها 63
مساله اسراء هدف حماس 64
رد راه حل های سازش با صهیونیسم 67
آتش بس مشروط حماس «خروج اسرائیل از نوار غزه» 68
مواضع جدید حماس، پس از شهادت شیخ یاسین رهبر حماس 69
نابودی رژیم صهیونیستی از سرکوب حماس آسانتر است «خالد مشعل» 73
عدم ادغام حماس و دولت خودگردان 74
فصل سوم – بخش سوم 76
مخالفت شدید حماس با تشکیل دولت فلسطین 77
تشکیلات خودگردان و مواضع حماس 79
مواضع تشکیلات خودگردان و حماس در رابطه با گفتگو با اسرائیل 80
اقتدار حماس، انزوای عرفات 83
از شعار تا عمل (عقب نشینی گام به گام سازمان آزادیبخش فلسطین) 84
توطئه نقشه راه 85
جنبش های اسلامی و ملی فلسطین و موضع حماس 86
کنفرانس عقبه مخالفت حماس و فتح «عبدالعزیز رنتیسی» 91
فصل چهارم – بخش اول  
جهاد اسلامی فلسطین 93
از ظهور تا شهادت شیخ عزالدین قسام 94
قیام عزالدین قسام 94
اخوان المسلمین از جنبش جهاد اسلامی 96
زمینه های ظهور جنبش جهاد اسلامی 97
تأسیس جنبش جهاد اسلامی 98
رهبری و اعضای جنبش جهاد اسلامی 101
فعالیت های جنبش جهاد اسلامی 104
جهاد مصلحانه 106
فعالیت های شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی 107
تدابیر رژیم صهیونیستی برای مقابله با عملیات نظامی حماس 110
مواضع جهاد اسلامی فلسطین نسبت به مسئله صلح 112
فصل چهارم – بخش دوم  
جهاد اسلامی و گروههای فلسطین 115
جهاد اسلامی فلسطین و حماس 116
جهاد اسلامی و دولت مستقل فلسطین 117
جهاد اسلامی و سازمان آزادی بخش 118
اختلافات و دیدگاه جنبش اسلامی و سازمان آزادی بخش فلسطین 119
شهرت حماس بیش از جهاد اسلامی 121
فصل چهارم – بخش سوم  
انتفاضه 123
انتفاضه معنی و مفهوم 124
انتفاضه فلسطین 125
علل انتفاضه 126
واقعیت های انتفاضه از زبان آمار 128
اهداف انتفاضه 129
انقلاب اسلامی ایران مهمترین عامل موثر در شروع و استمرار انتفاضه 130
نقش جنبش مقاومت حماس و جهاد اسلامی در قیام فلسطینیان 132
نقش جهاد اسلامی در انتفاضه 1987 135
انتفاضه از دیدگاه رئیس دفتر سیاسی حماس خالد مشعل 140
انتفاضه از دیدگاه شیخ ابراهیم القوقا یکی از رهبران حماس 145
انتفاضه از دیدگاه دکتر حلمی محمد القاعوده نویسنده مصری 146
فصل پنجم – بخش اول  
تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر دو گروه جهاد اسلامی فلسطین و حماس 147
تأثیرپذیری گروههای اسلامی فلسطین از انقلاب اسلامی ایران 148
بازتاب انقلاب اسلامی ایران «شکل گیری جهاد اسلامی فلسطین» 150
پیروزی حزب ا… الگوی مبارزات فلسطین 152
ایران الگوی مبارزات جهاد اسلامی 153
ایران و دو حادثه شگفت انگیز برای مقاومت فلسطین 156
انتفاضه شیوه های مبارزاتی مردم ایران در زمان انقلاب 157
توانمندی نظامی ایران خطری برای اسرائیل 159
فصل پنجم بخش دوم  
رهبران ایران و مقاومت فلسطین 164
الف- سیاست تصمیم گیری رهبران ایران 165
ب-دیدگاه جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اسرائیل «امام خمینی، آیت الله خامنه ای …» 166
طرح روز جهانی قدس، احیای جنبشهای اسلامی و بسیج مسلمانان 170
آیت الله خامنه ای و حمایت از مقاومت فلسطین 172
آقای خاتمی و حمایت از مقاومت فلسطین 174
وحدت نظر جهاد اسلامی فلسطین و رهبران جمهوری اسلامی ایران «زوال اسرائیل» 176
جنبش جهاد اسلامی و تاثیر اندیشه های امام خمینی (ره) 177
رهبریت ایران و جنبش جهاد اسلامی فلسطین «دکتر رمضان عبدالله دبیر کل جنبش اسلامی فلسطین» 179
فصل پنجم بخش سوم  
حمایت ایران از مقاومت فلسطین حماس و جهاد اسلامی 180
ایران و حمایت از مقاومت فلسطین 181
ارتباط سازمان جهاد اسلامی فلسطین با جمهوری اسلامی ایران 182
حمایت های مالی، نظامی حماس و جهاد اسلامی 185
ایران یکی از منابع مالی جهاد اسلامی 188
آینده منازعه فلسطین و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران 190
فصل ششم بخش اول  
بازدارندگی ایران در روند صلح 193
واکنش ایران و دیگر کشورها در قبال توافقنامه اسلو «غزه-اریما» 194
انتفاضه و نقش بازدارندگی ایران در روند صلح 195
جهاد اسلامی فلسطین و نقش بازدارندگی ایران در روند صلح 195
حماس و نقش باز دارندگی ایران در روند صلح 196
فشار غرب و آمریکا بر ایران در پی حمایت از مقاومت فلسطین 198
فصل ششم – بخش دوم  
کنفرانس تهران 200
کنفرانس تهران در حمایت از انتفاضه فلسطین 201
تحریف واقعیت ها به وسیله یهودیان 202
دستاوردهای کنفرانس حمایت از انتفاضه در تهران 203
کنفرانس تهران و تشکیل دادگاه بین المللی جنایات جنگی 205
سازمان کنفرانس اسلامی ونقش بازدارندگی ایران در روند صلح 205
فصل ششم – بخش سوم  
پیروزی حماس در انتخابات 208
پیروزی جنبش حماس در انتخابات شهرداری ها «نوار غزه» 209
پیروزی حماس در انتخابات پارلمانی 211
بررسی علل پیروزی و آینده تشکیلات حماس 213
علل ناکامی فتح 215
علل پیروزی حماس 217
مسئولیتهای حماس 219
ورود خالد مشعل به تهران و حمایتهای رهبر انقلاب 221
کمک 250 میلیون دلاری ایران به حماس 223
نخست وزیر و رئیس مجلس جدید فلسطین 224
همه پرسی برای برسمیت شناخت اسرائیل 225
نتیجه گیری 227

 قسمتی از پیشگفتار این پایان نامه :
وجود انقلاب در هر کشوری دلالت بر فاکتورهای منفی سران آن کشور را دارد که به نوعی بی عدالتی و فشار عرصه را به مردم تنگ کرده و موجب برپایی اعتراضات و مخالفت های شدید و در نتیجه انقلاب می شود , که انقلاب اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. انقلاب اسلامی ایران که ریشه های آن به سال 1342 برمی گردد به رهبری امام خمینی در سال 1357 به بار نشست، و دولتی اسلامی بنام جمهوری اسلامی ایران جای آنرا گرفت سیاست جمهوری اسلامی ایران در خارج هم تاثیرات بسیاری در دوره انقلاب و پس از آن بوجود آورد، که تاثیرات و بازتابهای بسیاری در منطقه و جهان داشته است از آنجایی که سیاست خارجی جمهوری اسلامی همیشه مدافع حقوق حقه و گروههای مبارز اسلامی نیز بوده است، در نتیجه تاثیر و نفوذ گسترده ای در منطقه و جهان گذارده است که به صورت های گوناگون نمایان شده است مانند تشدید مقاومت گروههای مبارز افغانستان علیه نیروهای متجاوز شوروی، روحیه بخشیدن به گروههای مقاومت اسلامی مصر و اخوان المسلمین، تقویت یافتن گروههای اسلامی الجزایر و ترس کشورهای غربی از گسترش سیاستهای انقلابی جمهوری اسلامی ایران و تاثیر آن به کشورهای دیگر، حمایت و تقویت گروههای جهادی لبنانی و فلسطین و جبهه گیری علنی ایران برای مبارزه با اشغالگری رژیم صهیونیستی – از جمله حمایت از گروه های مبارز لبنانی، امل و تشکیل گروه جهادی حزب الله تحت نفوذ حمایت ایران – و تقویت و تحکیم مواضع گروههای فلسطینی بخصوص جهاد اسلامی و حماس و همچنین حمایت از رژیم ضد نژاد بدست آفریقا جنوبی و مبارزه با استکبار جهانی را    می تواند از سیاست های خارجی جمهوری اسلامی ایران نام برد.
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران که با تکیه بر ایدئولوژی بسیار قوی اسلامی و انقلاب موضع خود را آغاز کرد، پیام آور این بود که اسلام نه تنها قادر به تشکیل حکومتی بنیادین و استوار است بلکه در سایه عدالت و حقانیت آن می تواند سرمشق و آغازی برای صدور آن نیز باشد و ثابت نمود که اسلام دارای امکانات، ایدئولوژی و پویایی، قدرت انقلابی و مبارزات لازم برای مقاومت در برابر زور و سلطه و استعمار است، و می تواند با ابر قدرتها و عوامل آنها مبارزه کند و به پیروزی برسد و تنها اسلام است که می تواند حیثیت از دست رفته مسلمانان را از طریق مبارزه با سلطه گران و استعمارگران به آنان باز گرداند

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه با فرمت ورد
 
دانلود متن کامل این پایان نامه به همراه تمام ضمائم : پایان نامه تأثیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران «در دو دوره آقای هاشمی و آقای خاتمی» بر گروههای مقاومت
فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند
برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید.
 
 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *