دانلود پایان نامه آنالیز حالات بالقوه شکست وخرابی 109 صفحه

 مطالب این پست : دانلود پایان نامه آنالیز حالات بالقوه شکست وخرابی 109 صفحه
   با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

فهرست
 
1-مقدمه……………………………………………………………………………………..6
1-1سیری در نگرش به کیفیت………………………………………………………………………………………………………..7
.1-2مدیریت کیفیت جامع………………………………………………………………………………………………………………8
1-3نگرش تولید بی نقص………………………………………………………………………………………………………………..9
1-4استاندارد های نظام کیفیت……………………………………………………………………………………………………..10.
13………………………………………………………………………FMEA2-معرفی
……………………………………………………………………………………………………………13FMEAمعنی و مفهوم1-2
……………………………………………………………………………………………………………………14FMEAتاریخچه2-2
……………………………………………………………………………………………………………………….14FMEA2-3هدف
……………………………………………………………………………………………………………………..15 FMEA2-4ویژگی
5-2کاربرد FMEA……………………………………………………………………………………………………………………..16
2-6تاثیر FMEA بر نرخ خرابی محصول………………………………………………………………………………………16
7-2مراحل تهیه FMEA ……………………………………………………………………………………………………………17
8-2فواید اجرای FMEA ………………. …………………………………………………………………………………………18
)……………………………19System-FMEA کاربرد آنالیز حالات بالقوه خرابی در طراحی سیستم( 3
تعریف سیستم………………………………………………………………………………………………………………………20 1-3
2-3تعریف System-FMEA…………………………………………………………………………………………………….20
3-3خروجی System-FMEA…………………………………………………………………………………………………….21
3-4فواید اجرای System-FMEA…………………………………………………………………………………………….21
3-5نام اجزای سیستم یا زیر سیستم ها/تشریح عملکرد ……………………………………………………………..22
3-6حالات بالقوه خرابی ………………………………………………………………………………………………………………22
3-7آثار بالقوه خرابی ………………………………………………………………………………………………………………….22
3-8شدت…………………………………………………………………………………………………………………………………..22
3-9علل بالقوه خرابی …………………………………………………………………………………………………………………23
3-10وقوع ………………………………………………………………………………………………………………………………….24
3-11کنترلهای جاری (متدها و روشهای نشحیص) …………………………………………………………………………26
3-12رتبه تشخیص……………………………………………………………………………………………………………………..26
3-13محاسبه RPN…………………………………………………………………………………………………………………….26
3-14اقدامات پیشنهادی……………………………………………………………………………………………………………. 27
3-15تجدید نظر در RPN ………………………………………………………………………………………………………….28
 n>
29………….(Design-FMEA) کاربرد آنالیز حالات بالقوه خرابی در طراحی قطعه / محصول4
4-1مبنا و هدف از تهیه FMEA ………………………………………………………………………………………………..30
4-2تعریف حالات بالقوه خرابی …………………………………………………………………………………………………..31
4-3تعریف DFMEA………………………………………………………………………………………………………………..31
4-4کاربردهای DFMEA …………………….…………………………………………………………………………………..32
4-5فواید استفاده از DFMEA…………………….…………………………………………………………………..………32.
4-6مشتری در DFMEA…………………….……………………………………………………………………...……………32
4-7نقطه شروع کار…………………….………………………………………………………………………..…………………..33
4-8آثار بالقوه حالات خرابی …………………….…………………………………………………………....…………………34
4-9شدت (Severity) …………………….…………………………………………………………....…………………………35
4-10کلاسه بندی…………………….……………………………………………………………………....………………………..35
4-11علل بالقوه خرابی …………………….……………………………………………………………………...……..…..……37
4-12وقوع …………………….…………………………………………………………………………...……...…..……………….38
4-13کنترلهای جاری در طراحی…………………….………………………………….………………………………………39
4-14تشخیص…………………….……………………………………………………………………………………………………..41
4-15نمره ریسک پذیری خرابی (RPN) …………………….……………………………………………………………..42
4-16اقدامات پیشنهادی…………………….……………………………………………………………………………..………43
17-4نتایج اقدامات انجام شده…………………….……………………………………………………………………...……..44
خلاصه…………………….……………………………………………………………………...………………………………………..45
46 …………………….…. (Process-FMAE)کاربرد آنالیز حالات بالقوه خرابی در فرآیندهای تولید5
1-5چرا از Process FMEA استفاده می کنیم؟………………………………………………………………………….47
2-5حالت خرابی در فرآیند…………………..………………………….……………………………………………………..47
3-5تعریف Process FMEA…………………..………………………….…………………………………………………47
4-5کاربردهای PFMEA
ng>…………………..………………………….……………………………………………………….47

کاربرد PFMEA در صنعت خودرو…………………..………………………….………………………………………….48
5-5فواید بالقوه اجرای PFMEA …………………..………………………….…………………………………………..48
6-5تیم PFMEA …………………..………………………………………………………………………..…………………..49
7-5نقطه شروع کار…………………..………………………………………………………………………..…………………..49
8-5مراحل طراحی PFMEA …………………..……………………………………………………….……………………49
59آثار بالقوه خرابی …………………..……………………………..………………………….……………………………….50
510شدت …………………..……………………………..…………………………….…………………………………………….51
511کلاسه بندی…………………..……………………………..………………………………………………………………….55
512علل بالقوه خرابی…………………..……………………………..………………………………………………………….55
513رتبه وقوع…………………..…………………………………………………………………..……………………………….56
514کنترلهای جاری فرآیند …………………..………………………………..……………………………….…………….57          
 
515رتبه تشخیص (Detection) …………………..………………………………………………………………….…..58
516محاسبه نمره ریسک پذیری خرابی (RPN) …………………..…………………………………………………59
517اقدامات پیشنهادی/اصلاحی (Recommended Actions) …………………..….………………………….60
518مسئول و زمان اقدام پیشنهادی …………………..………………………………..………………………………...61
خلاصه: …………………..…………………………………..……………………………….………………………………………..62
63 ……….. (Machinery-FMEA) کاربرد آنالیز حالات بالقوه خرابی در طراحی ماشین آلات و ابزارهای تولید
61تعریف MFMEA …………………..…………………………………..……………………………….…………………..64
62فواید اجرای MFMEA …………………..………………………………..…………………………………………….. 64
63تشریح مفاهیم ستون های یک فرم MFMEA…………………..……………………………….………………65
6-3-1نام زیر سیستم و تشریح عملکرد…………………..< /strong>ong>……………………………….………………………………65
6-3-2حالات خرابی در ماشین…………………..………………………………..…………………………………………..66
64اثر خرابی در ماشین …………………..…………………………………..………………………………………………….66
65شدت …………………..………………………………..……………………………….………………………………………..66
6-7وقوع حالت خرابی …………………..……………………………………………………………………………………….68
68کنترل های طراحی/کنترل های ماشین …………………..………………………………..……………………….68
69تشخیص…………………..………………………………………………………………………………………………………..69
610نمره ریسک پذیری خرابی RPN…………………..…………………………………..………………………………69
611اقدامات اصلاحی پیشنهادی……………………..………………………………..……………………………………69
………………….……………….72. (Service-FMEA) در ارائه خدمات کاربرد آنالیز حالات بالقوه خرابی
71تعریف Service-FMEA…………………….………………………………………..……………………………………73
72اهداف اجرای Service-FMEA…………………….………………………………………..………………………….74
……………………..…………………………………….……….74.Service-FMEA3تشخیص ستونهای یک فرم-7
74شرح عملکرد (وظیفه) خدمت…………………….………………………………………..……………………………..74
75حالات خرابی بالقوه …………………….………………………………………..……………………………………………75
76آثار بالقوه خرابی …………………….………………………………………..……………………………………………….75
7-7مشخصه های بحرانی…………………….……………………………………………………………………………………76
8-7شدت …………………….…………………………………………………………………………………………………………76
9-7علل بالقوه خرابی …………………….………………………………………………………………………………………..78
10-7وقوع…………………….……………………………………………………………………………………….…………………78
711روشهای کنترل (تشخیص) …………………….………………………………………………………………………….79
712رتبه تشخیص …………………….…………………………………………..…………………………………………………81
713نمره ریسک پذیری (RPN) ..
…………………..
……………………………………………………………………….82

-714اقدامات پیشنهادی…………………….…………………………………………………………………………………….83
-715تاریخ تکمیل و مسئول اجرا…………………….………………………………………………………………………..83
-716ثبت نتایج اقدامات اجرا شده: …………………….………………………………………..…………………………..83
17-7تجدید نظر در RPN…………………….……………………………………….………………………………………….84
 

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه با فرمت ورد
 متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد را می توانید از لینک زیر دانلود نمایید :

دانلود پایان نامه آنالیز حالات بالقوه شکست وخرابی 109 ص

 
فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند
برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید.
 
پایان نامه های مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو