دانلود پایان نامه رشته عمران با موضوع روشهای پیش بینی ضریب بهره وری TBM

در این پست می توانید متن کامل این تحقیق را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

چکیده:

در این پایان نامه پس از بررسی اصول پایه شکست سنگ توسط برش دهنده آزمایشهای

استفاده شده در روشهای مختلف پیش بینی نرخ نفوذ و ضریب بهره وری شرح داده شده

و پارا مترهای ورودی – خروجی و دامنه کاربرد هر یک از روشهای پیش بینی مورد

بحث قرار گرفته است.

روشهای مختلف با هم مقایسه شده و شباهت ها – تفاوتها – مزایا و معایب هر کدام عنوان

گردیده و روشهای که می توانند جهت بهینه کردن طرح تاج حفار و دستیابی به بهره وری

بیشینه مورد استفاده قرار گیرند شرح داده شده است . در میان روشهای ارائه شده دو روش

CSM وNTH کاربرد بیشتری دارند. روش CSM بر اساس تخمین نیروهای اعما ل

شده بر برش دهنده و روش NTH بر مبنای تجربیات حاصل از حفاری می باشد.

هنگامی که داده های حاصل از آ زمونهای بزرگ مقیاس موجود باشد استفاده از روش

CSM برای تخمین نرخ نفوذ و روش NTH جهت پیش بینی نرخ پیشروی توصیه میشود.

 

مقدمه:

ضریب بهره وری زمان تکمیل پروژه و به تبع ان هزینه را تحت تا ثیر قرار می دهد لذا

نقش اساسی در انتخاب شدن یا نشدن حفر مکانیزه به عنوان روش حفر بازی می کند.زمان

حفر ماشین به کل زمان پروژه یا عملیات روزانه را ضریب بهره وری می گویند.

این ضریب تابعی از شرایط زمین – نوع ماشین – تاسیسات پشتیبانی – مدیریت پروژه 

در نهایت تجربه کارکنان است. حاصلضرب نرخ نفوذ در ضریب بهره وری را نرخ

پیشروی می گویند. نرخ نفوذ نرخ پیشروی انی ماشین است و از هندسه تونل و ویژگیهای

سنگ و پارامترهای ماشین تا ثیر می پذیرد.

تاکنون مدلهای زیادی جهت پیش بینی نرخ نفوذ ارائه شده است و هر کدام تعدادی از

پارامترهای موثر را منظور کرده اند. در این مطالعه به پیش بینی نرخ نفوذ بر مبنای تردی

در فصل چهارم و بر مبنای نتایج آزمون پانچ در فصل پنجم پرداخته شده است.

آزمایشهای زیادی جهت پیش بینی نرخ نفوذ و بهره وری ایجاد شده اند که برخی از آنها

در فصل دوم مورد بحث قرار گرفته است. فرایند برش سنگ توسط برش دهنده های

دیسکی – توزیع فشار پیرامون دیسکها و نحوه محاسبه نیروهای وارد بر دیسک در فصل

سوم مفصل توضیح داده شده است.

در این مطالعه بر مبنای فاکتور پایداری در تاج تونل و مقاومت سنگ پیشروی پیش بینی

شده است و در مورد روشهای پیش بینی CSM و NTH بحث شده است.

در طول چند دهه گذشته تکنولوژی TBM های سنگ توسعه زیادی پیدا کرد. این ماشین ها

اکنون به مرحله ای رسیده اند که می توانند در هر نوع سنگ یا خاکی حفر کنند ولی به هر

حال حفر با ماشین پر خطر بوده زیرا همیشه امکان روبرو شدن با زمینی که ماشین توانایی

حفردر آن را ندارد وجود دارد. پیش بینی ضریب بهره وری بخش مهمی از هر پروژه حفر

مکانیزه است. تعداد برش دهنده های مورد نیاز هزینه های آزمایشگاهی – هزینه های

سرمایه ای و عملیاتی همه از دوره ساخت پروژه و دوره ساخت پروژه از ضریب بهره

وری و نرخ نفوذ تاثیر می پذیرد که تخمین این دو بسیار مشکل ا ست. تاکنون تلاش های

زیادی جهت گسترش روشهای پیش بینی بهره وری و پیش بینی دقیق نرخ پیشروی در یک

شرایط زمین شناسی شده است. در کشورهای مختلف و توسط شرکت های مختلف سازنده

TBM دامنه وسیعی از روشهای پیش بینی ضریب بهره وری استفاده می شود.

اصولا” این روشها بر مبنای تحلیل نظری و داده های تجربی بنا نهاده شده اند. در حالت

کلی می توان روشهای ارائه شده را به دو گروه تقسیم کرد. روشهای کاملا” تجربی و

روشهای تئوری/ تجربی. گروه اول بر مبنای داده های جمع اوری شده از زمین و استفاده

از تحلیل رگرسیون میان پارامترهای ماشین خواص سنگ و نرخ نفوذ حاصل شده اند.

روش NTH یک نمونه از این روشها است. گروه های دیگر بر جزئیات فرایند برش

درسنگ تحلیل نظری فرایند شکست سنگ با ابزار مکانیکی و نیروهای وارد بر هر برش

دهنده به منظور دستیابی به یک نرخ نفوذ مشخص متمرکز شده اند.

روش CSM و برخی از روشها که توسط کارخانه های سازنده TBM توسعه داده شده اند

در این گروه قرار می گیرند. این روشها می توانند در بهینه کردن طرح تاج حفار به کار

گرفته شوند. نیروهای اعمال شده بر برش دهنده که توسط این روشها تعیین می شوند میتواند

در تخمین نیروی محوری گشتاور و توان مورد نیاز نیز استفاده شود.

در حالت عمومی روشهای پیش بینی بهره وری بر مبنای قواعد زیر پایه گذاری شده اند:

1) داده های حاصل از زمین یا آزمایش

2) آزمایشهای کوچک مقیاس ( ازمونهای شاخص)

3) آزمایشهای بزرگ مقیاس

4) روشهای تجربی

5) مدلهای تئوری

به عنوان مثال روش پیش بینی NTH ترکیبی از قواعد 1- 2- 4 است و روش CSM

شامل تمامی قواعد ذکر شده می شود.

در تمام روشهای پیش بینی بهره وری نمونه گیری صحیح یک عامل کلیدی است. اگر نمونه

های مورد ازمایش معرف ( نماینده شرایط واقعی زمین) نباشند نتایج پیش بینی قا بل اعتماد

نخواهد بود. تخمین بهره وری TBM در سنگهای سخت یک فرایند بسیار پیچیده است که به

شرایط زمین شناسی خواص توده سنگ و جزئیات ماشین( مانند اندازه برش دهنده ها-

فاصله و بار اعمالی بر آنها) مربوط می شود. فرایند برش و نفوذ در سنگ توسط برش

دهنده مستلزم شکست کششی- برشی و فشاری سنگ است  

درزه ها و شکستگی ها تا حدودی نرخ نفوذ ماشین را بهبود می بخشند.

بر اساس مطالعات صورت گرفته میان و نرخ نفوذ همبستگی خوبی در TBM های

سنگ سخت وجود دارد.

در این رابطه میزان تنش های برجا و مقاومت فشاری

توده سنگ می باشد.

1-1- نرخ پیشروی:

نرخ پیشروی ماشین از دو پارامتر عمده حفر و نگهداری تاثیر می پذیرد. گاهی اوقات

هنگام نصب پوشش امکان حفر وجود ندارد( مثلا” TBM های سپردار) یا وجود مناطق

برشی که حفر درون آنها بدون تحکیم – امکان گیر افتادن ماشین را زیاد می کند باعث

کاهش ضریب بهره وری می شود. عاملی که در حفر سنگ نقش کلیدی را بازی می کند

نرخ نفوذ است. نرخ پیشروی به صورت زیر تخمین زده می شود.

 نرخ نفوذ ضریب بهره وری = نرخ پیشروی

2-1- نرخ نفوذ:

نرخ نفوذ TBM های به صورت تیپیک با توجه به خوا ص ماده سنگ تخمین زده می شود.

وابستگی نرخ نفوذ به فاصله داری و شرایط درزه ها کاملا” شناخته شده است. تنها روشی

که تاثیر ناپیوستگیها را لحاظ کرده است روش انسیتو تکنولوژی نروژ است.

در ادامه به برخی از معادلات تجربی که بر مبنای داده های آزمایشگاهی برای تعیین نرخ

نفوذ ارائه شده اند اشاره می شود.

تارکی در سال 1973 روشی را برای پیش بینی نرخ نفوذ تنها بر مبنای سختی سنگ

پیشنهاد کرد که در آن سختی سنگ با استفاده از بازگشت چکش اشمیت و سختی سایشی

سنگ محاسبه می شد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن تحقیق در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه با موضوع روشهای پیش بینی ضریب بهره وری TBM

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو