دانلود پایان نامه سیاه‌خروس قفقازی ( پایان نامه محیط زیست ) 72 ص

 مطالب این پست : دانلود پایان نامه سیاه خروس قفقازی ( پایان نامه محیط زیست ) 72 ص
   با فرمت ورد  word  ( دانلود متن کامل پایان نامه  )


دانشکده علوم پایه
گروه محیط زیست
 
عنوان
سیاه خروس قفقازی
(Tetrao mlokosiewiczi)
 
نگارش
بابک باسمنجی
 
استاد راهنما
دکتر نادر حبیب زاده
 
 
تقدیر و تشکر
 
انجام این تحقیق جز با لطف خداوند منان، همراهی استادان، خانواده و دوستان عزیزم امکانپذیر نبود، از این رو وظیفه خود می دانم پس از سپاسگزاری به درگاه پروردگار متعال، از عزیزانی که مرا در این راه همراهی نمودند تشکر نمایم.
– از استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر نادر حبیب زاده، استاد راهنمای این پایان نامه که در تمام مراحل انجام علمی و عملی آن از هیچگونه کوششی فروگذار نبوده اند.
– از گروه تحقیقاتی، آقایان موسی غفار زاده، مهدی قهرمانی، رامین مهدی زاده،والح روحی و خانم گروسی که در نبود این عزیزان، انجام این پایان نامه به تنهایی امکان پذیر نبود.
– از استاد ارجمندم جناب آقای مهندس مظاهر معین الدینی که گشاینده درهای این راه طولانی ولی شیرین بودند.
– از تمامی کارمندان اداره کل حفاظت محیط زیست تبریز بویژه جناب آقای دکتر حسینی قمی، آقایان، مهندس مسعود، مهندس حاجی زاده و مهندس غنی پور و محیطبان زحمتکش، دلسوز، مهربان و فداکار منطقه حفاظت شده ارسباران و منطقه امن کلن، جناب آقای سلامت که در انجام عملیات میدانی پابه پای ما بودند.
– از عموی مهربانم جناب آقای محمد حسین باسمنجی که در ساخت سازه ها، دلسوزانه مرا یاری کردند، تشکر می نمایم.
 
 
چکیده
 
هدف از مطالعه شناسایی کلیه زیستگاههای پرنده در استان، تخمین جمعیت پرنده، شناسائی عادات و رفتار، شناسایی عوامل تهدید کننده زیستگاه و گونه و در آخر ارائه پیشنهادات کاربردی در جهت حفظ و احیا گونه سیاه خروس و زیستگاههای مختلف آن چه در داخل و چه در خارج از محدوده حفاظت شده ارسباران می باشد.
روش تحقیق بر مبنای جمع آوری اطلاعات و عملیات میدانی بوده که در جهت شناخت زیستگاههای پرنده در محدوده استان، بررسی وضعیت زیستگاه و تخمین جمعیت پرنده در هر یک از زیستگاههای شناسایی شده، انجام گرفته است.
به منظور تعیین پراکنش پرنده، علاوه بر جمع آوری اطلاعات محلی اقدام به تهیه مدل از زیستگاه مادر شد که با تعمیم آن در سایر مناطق به همراه عملیات میدانی, زیستگاههای جدیدی شناسائی گردید که در آن زیست جای پرنده (لک) شامل محلهای لانه گزینی، جوجه آوری، تغذیه، شناسائی گونه های گیاهی مدنظر قرار گرفته است.
در مورد تخمین جمعیت پرنده به علت ناهمگونی منطقه پراکنش و ازهم گسیخته بودن زیستگاهها، روشهای آماری متداول کارائی نداشت. لذا ابتدا سعی شد ازطریق روش معمول (capture-sighting) تعدادی از پرندگان نر علامتگذاری و رهاسازی شوند؛ ولی این روش به دلایل مختلف مفید واقع نگردید. لذا اجبارا اقدام به شناسائی مناطق لک گردیده و در طول اردیبهشت ماه با مشاهده مستقیم در ساعات اولیه صبح (5:30 تا 9) و ساعات آخر روز (6 تا 8:30) تعداد پرندگان نر در این مناطق شمارش گردید.سپس نسبت پرندگان نر به ماده در 6 منطقه تجمع در داخل منطقه امن و 6 منطقه تجمع در داخل منطقه حفاظت شده، بررسی و معلوم شد که در 70% این مناطق نسبت پرنده نر به ماده سه به یک می باشد. لذا در این مطالعه تعداد پرنده نر و ماده سه به یک محاسبه گردیده است. پس از شناخت و بررسی داده های زیستگاههای مورد مطالعه، جمعیت موجود در آنها تلفیق و جمع بندی شده و بر مبنای عوامل زیست محیطی و اکولوژیکی در جهت بهره وری بهینه و حفاظت پایدار، برنامه های مدیریتی زیستگاهها به تفکیک مشخص شده است.
واژه های کلیدی: تجمع گاه (لک)، منطقه امن کلن، سیاه خروس قفقازی
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات
1-1 مقدمه. 2
1-2- پیشینه مطالعاتی.. 2
1-2-1- پیشینه مطالعاتی در قفقاز 2
1-2-2- پیشینه مطالعاتی در ایران.. 3
1-3- پراکنش…. 4
1-3-1- پراکنش جهانی.. 4
1-3-2- پراکنش در ترکیه. 5
1-3-3- پراکنش در جمهوری آذر
بایجان.. 6

1-3-4- پراکنش در ایران.. 6
فصل دوم: مطالعات کتابخانه ای
2-1- معرفی منطقه حفاظت شده ارسباران.. 9
2-1-1- وسعت و حدود جغرافیایی.. 9
2-1-1-1- حدود چهارگانه جغرافیایی.. 9
2-1ـ1ـ2ـ تقسیمات سیاسی ـ اداری.. 11
2-1-2- گونه های شاخص گیاهی.. 11
2-1-3- خصوصیات فیزیکی منطقه. 12
2-1-4- گونه های شاخص جانوری.. 13
2-2- معرفی گونه. 14
2-2-1- مشخصات ظاهری.. 16
2-2-1-1- مقایسه مشخصات ظاهری سیاه خروس قفقازی و اروپائی.. 17
2-2- 2- مشخصات زیستگاه گونه. 18
2-2-2-1- مقایسه زیستگاههای قفقاز با زیستگاه کلن.. 19
فصل سوم: عملیات میدانی
3-1- تجهیزات مورد نیاز 22
3-1-1- تجهیزات اقامتی.. 22
3-1-2- تجهیزات مطالعاتی.. 22
3-2- مراجعه به روستاهای منطقه و مصاحبه با افراد. 23
3-3- انواع لکهای شناسایی شده 25
3-3-1- لک های شناسائی شده در داخل منطقه امن کلن (از شرق به غرب) 25
3-3-2- لک های شناسائی شده در خارج از محدوده امن و داخل منطقه حفاظت شده 25
3-3-3- مناطق لک شناسائی شده در خارج از منطقه حفاظت شده ارسباران.. 25
3-4- عملیات میدانی در منطقه امن کلن و مشاهده رفتار پرنده 27
3-4-1- تغذیه. 28
3-4-2- استراحت شبانه. 29
3-4-3- صدا 30
3-4-4- الگوهای اجتماعی.. 30
3-4-5- نظام تجمع (Lekking) و تشکیل لک…. 31
3-4-5-1- ویژگی و کارکرد قلمرو 32
3-4-5-2- رفتارشناسی تجمع و نمایش (Lekking behaviour) 33
3-4-5-3- جلب جفت… 34
3-4-5-4- پرش…. 35
3-4-5-5- رویاروئی نرها 37
3-4-5-6- جفتگیری.. 39
3-4-5-7- زادآوری.. 39
3-5- تخمین جمعیت… 40
فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری
4-1- بررسی نوسانات جمعیت در فصول مختلف سال.. 43
4-2- عوامل تهدید کننده زیستگاه و گونه. 43
4-2-1- چرای دام. 43
4-2-2- جنگل تراشی.. 44
4-2-3- علف چینی.. 44
4-2-4- تغییر کاربری اراضی.. 45
4-2-5- شکار 45
4-2-6- سقوط بهمن.. 46
4-2-7- احداث جاده های روستائی وعشایری.. 46
4-3- جمع بندی اطلاعات و تجزیه و تحلیل نتایج.. 46
4-4- پیشنهادات و راهکارهای مدیریتی و حفاظتی.. 47
4-4-1- مدیریت در محدوده امن کلن.. 48
4-4-2- مدیریت زیستگاههای خارج از منطقه امن و واقع در محدوده حفاظت شده 48
4-4-3- مدیریت در زیستگاههای واقع در مناطق آزاد. 48
4-4-4- انجام اقدامات زیربنائی در درازمدت… 49
پیوست… 50
فهرست منابع و ماخذ. 52
فرم ثبت اطلاعات در برآورد شمارش لکها……………………………………………………………………………………….53
 
 
1-1 مقدمه
تا دهه 1950 چنین تصور می شد که سیاه خروس قفقازی تنها در کوهستانهای قفقاز و شمال شرقی ترکیه یافت می شود.ولی در دهه 1960 شایعات وجود یک پرنده قابل شکار سیاه رنگ در جنگلهای کوهستانی کلیبر در شمال آذربایجانشرقی قوت گرفت.لذا برای اولین بار در تیر ماه سال 1350 آقای سیفعلی شهسواری نیا مدیر کل وقت محیط زیست آذربایجانشرقی موفق به دیدن سیاه خروس گردیده و طی گزارش هیجان انگیزی وجود این پرنده را در دره کلن دوغرون مورد تائید قرار داد.
در حال حاضر سیاه خروس در حوزه های آبخیز رودخانه های ایگلنه چای و مردانقم چای در داخل و خارج از منطقه حفاظت شده ارسباران پراکنش دارد؛ و این در حالیست که علیرغم حفاظت پرنده در محدوده حفاظت شده ارسباران، این گونه منحصر به فرد در خارج از منطقه حفاظت شده بدون پوشش حفاظتی به همراه معضلات مختلفی همچون تعلیف خارج از ظرفیت مراتع و حتی تعلیف جنگلها، شکار و غیره با آینده ای نا مطمئن به حیات خود ادامه می دهد.
بدون شک حفاظت و مدیریت زیستگاههای پرنده با توجه به روند سریع تخریب محیط زیست الزامی بوده و انجام آن بدون همکاری و همیاری مؤثر ساکنین این مناطق امکان پذیر نمی باشد.امید است که این مطالعه مقدمه ای باشد برای حفاظت بهینه از زیستگاههای این پرنده کمیاب.
در این تحقیق سعی شده است که پس از آشنائی با پراکنش پرنده،خصوصیات زیستگاهی، عادات و رفتار، روش مطالعه و عملیت میدانی و نیز الگویی جهت برآورد جمعیت گونه ارائه شود.
1-2- پیشینه مطالعاتی
1-2-1- پیشینه مطالعاتی در قفقاز:
قدیمی ترین مطالعات مربوط به سیاه خروس توسط Lorenz در سال 1887 و Noska در سال 1895 انجام یافته است. ولی Averin از سال 1935 تا 1938 پرنده را بطور دقیق مورد مطالعه قرار داده و زیستگاههای سیاه خروس را بطور کلی در سرتاسر مناطق میشکنسکی تا قفقاز علیا و سفلی بررسی نموده است. این مطالعات شامل پراکنش، مشخصات زیستگاه، زیست جای، جمعیت، اتولوژی، زادآوری، تغذیه و زمستان گذرانی پرنده می باشد.
Densentive و Gladikov در سال 1952 در مورد ساختمان اجتماعی و رفتار پرنده، مقاله ارائه نموده اند. در سال 1971 آ.ای.خان محمداف در کتاب ماکیان (ترجمه احمد حاجی زاده لیل آبادی) بخشی از کتاب را به سیاه خروس قفقازی اختصاص داده است؛ که شامل پراکنش پرنده در جمهوری آذربایجان و بیولوژی پرنده می باشد. این مطالعه بخاطر نزدیک بودن زیستگاههای دو سوی ارس از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد.آخرین مقاله ای که بدست آمد، مربوط به مطالعات دو نفر از پرنده شناسان روسی بنامهای potapov و pablova بود که در سال 1977 ارائه نموده اند که بیشتر شامل مشخصات زیستگاه رفتار پرنده، تغذیه و سازمان اجتماعی آن می باشد.
 
1-2-2- پیشینه مطالعاتی در ایران:
قدیمی ترین گزارش مشاهده سیاه خروس در اواخر سال 1349 توسط آقای امان الله خاذن – بخشدار وقت کلیبر- می باشد.ایشان طی نامه ای وجود پرنده بزرگ سیاهی را در مناطق کوهستانی کلیبر به استانداری اعلام می نمایند. در تیرماه سال 1350 آقای سیفعلی شهسواری نیا – مدیرکل وقت محیط زیست آ.شرقی – از منطقه بازدید کرد و موفق به دیدن چند قطعه سیاه خروس گردید. سپس کارشناسان مختلفی چون D.A.Scatt در آذرماه سال 1350، قهرمانی در سال 1350، جمشید منصوری در سال 1353 و 1354 از منطقه بازدید و به طور کلی دکتر اسکات، جمعیت سیاه خروس موجود در منطقه حفاظت شده ارسباران را بین 250-200 قطعه برآورد می نماید.
F.B.Argyle – مشاور پرنده شناسی سازمان – در 29/01/1356 در راس تیم اعزامی از سازمان مرکزی از دره کلن و دوغرون و محدوده روستاهای خریل، مزگر، بالان و بهروز بازدید نموده که نتیجه آن گزارشی از مناطق مورد بازدید می باشد که شامل شناسائی زیستگاههای مورد بازدید و زیست جای پرنده می باشد.
جامع ترین مطالعه انجام یافته توسط تیم اعزامی از سازمان مرکزی در تاریخ مهرماه 1362 تحت عنوان ” پروژه تعیین ضوابط احیا نسل سیاه خروس ” از طرح تحقیقات حیات وحش کشور می باشد که بخش اول آن شامل گزارش بررسی ترکیب و ساختمان پوشش گیاهی زیستگاه سیاه خروس می باشد که توسط هنریک مجنونیان و جمشید منصوری از سازمان مرکزی و بهرام زهراد از دانشگاه شهید بهشتی، تهیه شده است.این بخش شامل درجه اهمیت گونه ای، خصوصیات فیزیکی منطقه، ترکیب و ساختمان پوشش گیاهی است.
آخرین مطالعه تحت عنوان ” بررسی وضعیت گونه های نادر گیاهی و جانوری” توسط حمید امیربهبودی از طریق مرکز پژوهشهای علمی و صنعتی ایران- تبریز در سال 1374 صورت گرفته است. این مطالعه شامل رده بندی، مشخصات زیستی و اکولوژیکی، پراکنش و مشخصات زیستگاهی، عوامل موثر در کاهش جمعیت، شناسائی زیستگاههای خارج از محدوده حفاظت شده ارسباران و پیشنهادات مدیریت زیستگاه می باشد.
 

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه با فرمت ورد
با فرمت ورد

 
 
 
فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند
برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید.
 

دانلود پایان نامه سیاه خروس قفقازی ( پایان نامه محیط زیست )

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو