دانلود پایان نامه کارشناسی رشته کامپیوتر درباره سیستم مکانیزه دبیرخانه

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 سیستم مکانیزه دبیرخانه

این برنامه یک دیتابیس ساده به زبان دلفی با کمک اکسس و دستورات Sql می باشد برای این کار ابتدا به برنامه اکسس رفته و یک Tabel با نام Dabir ایجاد می کنیم که مانند عکس شامل فیلد های زیر می باشد.

Nno : شماره نامه ای که قرار است ثبت شود

Subject : موضوع نامه ای که قرار است ثبت شود

Date : تاریخی که در آن نامه ثبت شذه

Name : نام صاحب نامه

File : آدرس فایلی که نامه ذخیره می شود

جدول را ذخیره می کنیم و به دلفی می رویم :

New project را انتخاب می کنیم.

کد این یونیت به صورت زیر می باشد

unit Unit1;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, Buttons, StdCtrls, Menus;

type

TForm1 = class(TForm)

   Button1: TButton;

   GroupBox1: TGroupBox;

   Button3: TButton;

   Button4: TButton;

   GroupBox2: TGroupBox;

   Button6: TButton;

   Button2: TButton;

   Button5: TButton;

   Button7: TButton;

   Label1: TLabel;

   Label2: TLabel;

   Label3: TLabel;

   PopupMenu1: TPopupMenu;

   N1: TMenuItem;

   N2: TMenuItem;

   ColorDialog1: TColorDialog;

   FontDialog1: TFontDialog;

   Label4: TLabel;

   Label5: TLabel;

   procedure Button1Click(Sender: TObject);

   procedure Button3Click(Sender: TObject);

   procedure Button4Click(Sender: TObject);

   procedure Button5Click(Sender: TObject);

   procedure Button6Click(Sender: TObject);

   procedure Button2Click(Sender: TObject);

   procedure N1Click(Sender: TObject);

   procedure N2Click(Sender: TObject);

private

   { Private declarations }

public

   { Public declarations }

end;

var

Form1: TForm1;

implementation

uses Unit2, Unit3, Unit5, editor, Unit7, Unit4;

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

begin

form1.Close;

end;

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);

begin

Form2.show;

end;

procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);

begin

form3.show;

end;

procedure TForm1.Button5Click(Sender: TObject);

begin

form5.show;

end;

procedure TForm1.Button6Click(Sender: TObject);

begin

mainform.show;

end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);

begin

form7.show;

end;

procedure TForm1.N1Click(Sender: TObject);

begin

if fontdialog1.Execute then

begin

form1.Font:= fontdialog1.Font;

form2.Font:= fontdialog1.Font;

form3.Font:= fontdialog1.Font;

form4.Font:= fontdialog1.Font;

form5.Font:= fontdialog1.Font;

form7.Font:= fontdialog1.Font;

end;

end;

procedure TForm1.N2Click(Sender: TObject);

begin

if colordialog1.Execute then

begin

form1.Color := colordialog1.Color;

form2.Color := colordialog1.Color;

form3.Color := colordialog1.Color;

form4.Color := colordialog1.Color;

form5.Color := colordialog1.Color;

form7.Color := colordialog1.Color;

end;

end;

end.

 حال به سراغ طراحی فرم های دیگر برنامه می رویم.

مانند شکل یک تیبل و یک کوری و یک دیتا ست و یک کانکشن بر روی صقحه        می گذاریم و تنظیمات آنها را به فایل مربوطه در اکسس مربوط می نماییم و سه دکمه و 4 label , و 4 Edit box نیز قرار می دهیم کد این فرم برای سه دکمه به صورت زیر است که کد مهم آن کد دکمه ذخیره می باشد.

 

unit Unit2;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, DB, ADODB, DBCtrls, Mask, StdCtrls, ComCtrls, ExtCtrls, ToolWin,

DBTables;

type

TForm2 = class(TForm)

   GroupBox1: TGroupBox;

   Edit1: TEdit;

   Edit2: TEdit;

   Label1: TLabel;

   Label2: TLabel;

   Label3: TLabel;

   MaskEdit1: TMaskEdit;

   Label4: TLabel;

   DataSource1: TDataSource;

   ADOConnection1: TADOConnection;

   dabir: TADOTable;

   RichEdit1: TRichEdit;

   Splitter1: TSplitter;

   Button1: TButton;

   Button2: TButton;

   Edit3: TEdit;

   aq: TADOQuery;

   Label5: TLabel;

   Button3: TButton;

   procedure Button1Click(Sender: TObject);

 procedure Button2Click(Sender: TObject);

   procedure Button3Click(Sender: TObject);

private

   { Private declarations }

public

   { Public declarations }

end;

var

Form2: TForm2;

   ll:string;

   oo:boolean;

implementation

     uses editor;

{$R *.dfm}

procedure TForm2.Button1Click(Sender: TObject);

var

e1,e2,e3,e4:boolean;

begin

e1 := false;

e2 := false;

e3 := false;

e4 := false;

if edit1.Text = ” then e1:=true;

if edit2.Text = ” then e2:=true;

if edit3.Text = ” then e4:=true;

if maskedit1.Text = ‘1384/__/__’ then e3:=true;

if e1 or e2 or e3 or e4 then

         showmessage(‘اطلاعات کامل نیست’)

                     else

                 begin

             ll := ‘c:dabir_khanenameha’+ edit3.Text;

             aq.Active :=false;

              aq.SQL.Clear ;

             aq.SQL.Add (‘select * from dabir where nno=”’+edit3.Text+””);

             aq.Active :=true;

           if aq.IsEmpty=true then

                       begin

                   dabir.Insert ;

                   dabir.FieldByName (‘name’).asstring:=edit1.text;

                   dabir.FieldByName (‘subject’).asstring:=edit2.text;

                   dabir.FieldByName (‘date’).asstring:=maskedit1.text;

                   dabir.FieldByName (‘nno’).asstring:=edit3.text;

                 dabir.FieldByName (‘file’).asstring:=ll;

                   dabir.Post;

                   showmessage(‘اطلاعات ثبت شد’);

                 richedit1.Lines.SaveToFile(ll);

edit1.Text :=”;

edit2.Text :=”;

edit3.Text :=”;

maskedit1.Text :=”;

                     end

                       else

                         begin

                               showmessage(‘اطلاعات تکراری است’);

edit1.Text :=”;

edit2.Text :=”;

edit3.Text :=”;

maskedit1.Text :=”;

     end;

     end;

   end;

procedure TForm2.Button2Click(Sender: TObject);

begin

adoconnection1.Connected:=false;

form2.Close;

end;

procedure TForm2.Button3Click(Sender: TObject);

begin

if edit3.Text = ” then showmessage (‘ابتدا شماره نامه را وارد کنید’) else

begin

oo:=true;

ll := ‘c:dabir_khanenameha’+ edit3.Text;

 

RichEdit1.lines.savetofile(ll);

mainform.show;

 

end;

     end;

end

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته کامپیوتر درباره سیستم مکانیزه دبیرخانه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *