دانلود پروژه حقوق با موضوع ایران و جامعه اطلاعاتی در سال ۱۴۰۰ هجری شمسی

در این پست می توانید متن کامل پروژه حقوق با موضوع ایران و جامعه اطلاعاتی در سال ۱۴۰۰ هجری شمسی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

همایش علمی «ایران و جامعه اطلاعاتی در سال ۱۴۰۰ هجری شمسی»

بررسی و ارزیابی پیش بینی های برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی

در حرکت به سوی جامعه اطلاعاتی

 سعادت آقاجانی

دانشجویی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

مسئولان برنامه ریزی کشور با ارزیابی برنامه های توسعه پس از انقلاب (برنامه های اول و دوم توسعه) به این جمع بندی رسیدند که توسعه در ایران باید به صورت همه جانبه دنبال شود و تأکید خاص بر یک جنبه از توسعه و غفلت از جنبه های دیگر، موجب عدم توفیق برنامه می شود. حتی در جنبه خاص مورد نظر، دغدغه های آنان در تدوین برنامه سوم شامل «جوانی جمعیت و مشارکت خواهی آنان در عرصه های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به دلیل توسعه سطوح آموزشی، رشد شهرنشینی، گسترش ارتباطات، افزایش نرخ بیکاری و عقب ماندگی علمی و فنی کشور در عرصه های بین المللی» بوده است.

یکی از موضوعات مهم که در برنامه سوم توسعه بدان پرداخته شده، چگونگی رسیدن به «جامعه اطلاعاتی» است؛ زیرا این موضوع از شاخص های اصلی رشد و توسعه، تثبیت جایگاه جهانی و رهایی کشور از اقتصادی نفتی به شمار رفته و مزیت های نسبی کشور در بخش های نرم افزاری و سخت افزاری می تواند روند پیشرفت به سمت جامعه اطلاعاتی را سرعت بخشد.

با این همه، روی دیگر سکه برنامه های توسعه نشان می دهد چالش های موجود، بر سر راه جامعه اطلاعاتی، موجب بروز تناقض های جدی در نظام برنامه ریزی کشور شده است.

عمده ترین چالش های فراروی کشور، در زمینه جامعه اطلاعاتی، چنین برشمرده می شود:

– ضعف نظام اداری و بورو کراتیک کشور به لحاظ نرم افزاری و سخت افزاری؛

– فقدان زیر ساخت های مناسب علمی، فنی و فن آورانه؛

– کمبود نیروی انسانی متخصص و ورزیده؛

– وجود نظرگاه های متناقض در بخش های گوناگون برنامه، به ویژه در بخش های فرهنگ و فن آوری های ارتباطی؛

– برتری و تسلط دیدگاه های منفی نسبت به فن آوری های نوین ارتباطی، مانند اینترنت، ماهواره و … در برنامه سوم.

نویسنده این مقاله می کوشد، ابعاد گوناگون برنامه سوم توسعه را در خصوص چگونگی شکل گیری جامعه اطلاعاتی در ایران، چشم انداز های وضعیت فن آوری های نوین ارتباطی، سیاست ها یاتخاذ شده و موانع و چالش های موجود، مورد بررسی قرار دهد و برای تدارک برنامه چهارم توسعه، چشم اندازهای روشن تری را مطرح کند.

  انقلاب اطلاعاتی و توسعه سیاسی

 دکتر حسین حسینی

عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین(ع)

انقلاب اطلاعاتی با ترکیب رایانه شخصی و شبکه جهانی، چهره جدیدی از حیات را شکل داده است. (با عناوینی همچون واقعیت مجازی و فضای سایبری) که ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی بشر را تحت تأثیر قرار می دهد. در این میان تأثیر انقلاب یاد شده بر زندگی سیاسی، از اهمیت ویژه و جنبه های متنوعی برخوردار است که در این مقاله، تأثیر بر جنبه خاصی از زندگی سیاسی، یعنی توسعه سیاسی بررسی می شود.

توسعه سیاسی، مفهومی چند مؤلفه ای، پیچیده و با تفاسیر مختلف است. با احتراز از وارد شدن در پیچیدگی های این مفهوم، ما آن را مساوی با توسعه مشارکت سیاسی فرض می گیریم. از این نظر، توسعه سیاسی فرایندی است که در آن، شهروندان یک جامعه با سیاست درگیر می شوند و این درگیری، از درگیری ذهنی و نگرشی(به عنوان حداقل سطح درگیری سیاسی) شروع شده و تا نخبه گزینی تصدی مناصب سیاسی(به عنوان حداکثر سطح درگیری سیاسی) ادامه می یابد.

با توجه به دو نکته مقدماتی، سئوال اصلی مقاله این است: انقلاب اطلاعاتی بر چه سطوحی از روند توسعه مشارکت سیاسی مؤثر است و آیا این تأثیر، ایجابی و تقویتی است یا تضعیفی و تخریبی؟

هر چند این سئوال دغدغه اغلب کشورهای دستخوش جریان انقلاب اطلاعاتی، از کشورهای پیشرفته گرفته تا کشورهای جهان سومی، است اما برای کشورهایی همچون ایران که توسعه سیاسی، بخش مهمی از دل مشغولی های ملی آنها محسوب می شود، اهمیت به مراتب بیشتری دارد. آنها با فقدان سابقه نهادهای مدنی و تجربه رفتارهای سیاسی مردم سالارانه و مشارکت جویانه، با دغدغه ها و سئوالاتی از این قبیل روبه رو هستند: چگونه می توان انگیزه مشارکت سیاسی را در مردم افزایش داد؟ چگونه می توان ابعاد کیفی و کمی مشارکت را تقویت کرد؟ چگونه علقه های ملی را جایگزین وفاداری های قومی و ناحیه ای ساخت؟ چگونه می توان علقه های ملی را جایگزین وفاداری های قومی و ناحیه ایا سخت؟ چگونه می توان شهروندان را به آگاهی یافتن از روندها و تحولات سیاسی ترغیب کرد؟ چگونه می توان شور و شوق رقابت سیاسی با نشاط و در عین حال سالم را در میان توده ها و نخبگان نقویت کرد؟ و…

انقلاب اطلاعاتی، به ویژه در قالب شبکه جهانی اطلاع رسانی(اینترنت) و لوح ها یفشرده با کارکردهای سیاسی ذیل، تا حدی به دغدغه های فوق پاسخ می دهند:

  1. شبکه جهانی اطلاع رسانی با فراهم آوری امکان تماس بی واسطه تر شهروندان با نهادها و شخصیت های دخیل در تصمیم گیر ی های ملی، فرصت مشارکت مستقیم تر و بدون میانجی های فیلترکننده تقاضای سیاسی را ایجاد می کند واین، بیشتر مساوی با توسعه کیفی مشارکت سیاسی و جوامع مدنی متکثر است.
  2. شبکه مذکور از طریق ممکن سازی دسترسی بی سابقه شهروندان به اطلاعات(از جمله اطلاعات سیاسی)، با رهاسازی آنها از نظارت دروازه بان های خبری، باعث می شود آنان احساس کنند که حضوری بی واسطه تر درعرصه عمومی جامعه دارند و همچنین با افزایش آگاهی ها، از یک سو مشارکت عقلایی تر می شود و از سوی دیگر، این امکان فراهم می آورید که شهروندان قدرت بیشتری پیدا کنند و در مقابل مجموعه های بسته تصمیم گیری و نظارت های سیاسی، مقاومت آگاهانه بیشتری به خرج دهند.
  3. این شبکه با فراهم آوردن فضای سیاسی مجازی، در کشورهایی مانند ایران که نهادهای مدنی (مانند احزاب) رشد یافته و کارایی ندارند، با هزینه کمتر، هم امکان ارتباط گیری با اعضا و شهروندان را برای آنها ایجاد می کند و هم امکان مشارکت غیر فیزیکی و کم هزینه شهروندان را در فعالیت های حزبی و مدنی فراهم می سازد.
  4. شبکه مذکور با فراهم آوردن امکان انتخابات و رأگیری الکترونی، با کاهش موانع و هزینه های شرکت در انتخابات، معضل پایین بودن درصد تعداد رأی دهندگان و کیفیت آرا را نیز حل می کند.
  5. و سرانجام اینکه شبکه جهانی اطلاع رسانی، با فراهم آوردن امکان ارتباط دو سویه(به جای ارتباط یک سویه اغلب رسانه های مرسوم)، این فرصت را به شهروند داده است که بتواند برخوردی خودگزین با اطلاعات سیاسی و مطالب ارائه شده در جریان مبارزات انتخاباتی داشته باشد و بدین ترتیب، آزادی بیشتری، حتی در عرصه اطلاع گیری سیاسی به وجود می آید و شهروند در برابر تهاجم تبلیغاتی بازیگران سیاسی حرفه ای، مصونیت بیشتری می یابد. در کشورهای جهان سومی که نظام رسانه ای و ارتباطی کارامد و نهادینه شده ندارند و شهروندان از هنجارهای ارتباطی پیشرفته و درونی شده بی بهره اند این کارکرد شبکه جهانی اطلاع رسانی، احتمالا اهمیت ویژه ای دارد.

البته نقدهایی نیز ادعاهای مطرح شده، وارد شده است که در مقاله به آنها می پردازیم. از جمله اینکه فضای سیاسی مجازی، فاقد هویت فیزیکی و بنابراین فاقد محدودیت های دنیای واقعی سیاست است و بدون آنها، جامعه دموکراسی اینترنتی معنایی ندارد؛ و یا اینکه اینترنت باعث آزادی بیش از حد می شود و این نوبه خود، باعث شده تا، محلی برای مباحثه عقلانی نباشد، بلکه مکانی برای تخلیه هیجان های سیاسی و گفت گوهای غیر عقلانی باشد.

در این مقاله تلاش می شود تا با نگاهی بیطرفانه به دو طرف (مخالف و موافق) موضوع، جمع بندی نهایی، با توجه به شرایط کشور ایران ارائه شود.

  انقلاب دیجیتال: فرصت ها و چالش های آن برای ایران

 دکتر شهیندخت خوارزمی

عضو هیأت علمی سازمان مدیریت صنعتی

انقلاب دیجیتالی شدن فن آوری های اطلاعات و ارتباطات آغاز شد و به دلیل قابلیت های بسیار بالا، به ویژه از نظر سرعت، کیفیت و کارایی خارق العاده، خیلی زود فراگیر شد و باعث پیدایش روند پرشتاب دیجیتالی کردن محیط زندگی انسان گردید و اکنون به مهم ترین عامل توسعه کلیدی مفهوم در نظریه های اقتصادی نوین و توسعه پایدار تبدیل شده است. این تحول به دلیل آثار گسترده و عمیقی که بر ابعاد فردی و اجتماعی جامعه بشری دارد، به دگرگونی های گسست آفرینی منجر شده که ضمن ایجاد فرصت های بسیار، دغدغه های ویژه خود را نیز به همراه آورده است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود پروژه حقوق با موضوع ایران و جامعه اطلاعاتی در سال ۱۴۰۰ هجری شمسی

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو