رشته مدیریت-دانلود پایان نامه در مورد تصویر ذهنی از برند

تحقیقات پیمایشی، عبارتی است از مجموعه ای از پرسشنامه هدف مدار که با بهره گیری از مقیاس های گوناگون، نظر دیدگاه و بینش یک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار می دهد. در ساختن یک پرسشنامه باید به چهار جنبه توجه شود :
الف ) انتخاب موضوع سوال ها
ب) محتوای سوال
ج )جمله بندی پرسش ها

د) انتخاب نوع سوال (خاکی، 1378).
3-6 ابزار جمع آوری داده ها
اصلی ترین وسیله گرد آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد .
در این تحقیق از دو پرسشنامه استفاده گردید.
پرسشنامه اول پرسشنامه سنجش تصویز ذهنی از برند است و بدلیل عدم وجود پرسشنامه استاندارد منطبق با مدل تحقیق، با استفاده از پرسشنامه های موجود در کتب و مقالات و سایتها توسط محقق طراحی و تدوین شده و حاوی 15 سؤال است که به صورت زیر با ابعاد سه گانه مدل تحقیق در ارتباط است :
سؤال 1 تا 5 مربوط به شاخص تداعی برند، سؤال 6 تا 10 مربوط به شاخص تمایز برند و سؤال 11 تا 15 مربوط به شاخص وفاداری به برند می باشد.
پرسشنامه دوم نیز پرسشنامه ای جهت سنجش وفاداری مشتری است و توسط محقق طراحی شده است. این پرسشنامه نیز با استفاده از شش شاخصه اصلی مدل وفاداری مشتری تحقیق به صورت زیر طراحی شده است :
سؤال 1 تا 3 مربوط به شاخص رضایتمندی، سؤال 4 تا 6 مربوط به شاخص ارزش، سؤال 7 تا 9 مربوط به شاخص مقامت در برابر تغییر، سؤال 10 تا 12 مربوط به شاخص ارزش ویژه برند، سؤال 13 تا 15 مربوط به شاخص اعتماد و سؤال 16 تا 18 مربوط به شاخص احساسات می باشد.
3-7 روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده ها
پس از تدوین پرسشنامه به تعیین روایی آن خواهیم پرداخت. «مقصوداز روایی این است که وسیله اندازه گیری بتواند همان چیزی را اندازه بگیرد که برای آن ساخته شده است و نه چیز دیگر را». برای تعیین روایی پرسشنامه از روش روایی محتوایی استفاده شد . بدین معنی که پرسشنامه پس از تدوین با استفاده از نظرات افراد متخصص و صاحب فن، اصلاح و ترمیم شد.
در عرف افراد معتبر کسانی هستند که رفتارشان همسان، قابل اعتماد و قابل پیش بینی است یعنی فردا یا هفته بعد انجام خواهند داد به آنچه که امروز می دهند و آنچه که هفته پیش انجام داده اند، همسان است می گوییم آنان افرادی پایا و با ثبات هستند.
در سؤالات هم اگر پرسشنامه توسط کسانی دیگر در جایی دیگر انجام شود باید به همین جواب دست پیدا کنیم، یک آزمون زمانی دارای پایایی است که نمره های مشاهده و نمره های واقعی آن دارای همبستگی بالایی باشند (خاکی، 1378).
پایایی پرسشنامه این پژوهش را به وسیله ضریب آلفای کرونباخ می سنجیم. اگر ضریب آلفا بزرگتر از مقدار 7/0 باشد، پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار است. بر این اساس ضریب آلفا برای سوالات مربوط به”تصویر ذهنی از برند” برابر 833/0 و برای سوالات مربوط به”وفاداری مشتریان” برابر 904/0 می باشد. ضریب آلفا برای کل سوالات پرسشنامه نیز برابر 930/0 است. در نتیجه می توانیم بگوییم که پرسشنامه این پژوهش از پایایی بالا و قابل قبولی برخوردار است. لازم به ذکر است که جهت سنجش پایایی ابتدا تعداد 40 پرسشنامه تقسیم شد و پس از جمع آوری ضرایب فوق به دست آمد.
ضریب آلفای کرونباخ
سوالات مربوطه
متغیر
833/0
1 تا 15
تصویر ذهنی از برند
904/0
16 تا 33
وفاداری مشتریان
930/0
1 تا 33
کل سوالات
3-8 نحوه تجزیه و تحلیل اطلاعات پرسشنامه
بعد از اینکه دادهها ازنمونه های جامعه آماری جمع آوری شد، مرحله بعدی آن است که دادهها جهت آزمونفرضیه ها تحلیل شود. اما قبل از اینکه بتوانیم این کار را انجام دهیم چند گام مقدماتی مورد نیاز است که باید تکمیل شود که شامل : آماده سازی دادهها برای تحلیل، درک دادهها ، آزمون برازش دادهها و آزمون فرضیه.
در این پژوهش از آمار توصیفی توصیف داده های جمع آوری شده از جمله فراوانی، درصد فراوانی، میانه و مد و میانگین و انواع جداول و نمودار های آماری و همچنین از آمار استنباطی مانند آزمون اسمیرنوف برای تعیین نرمال بودن و روش آزمون همبستگی اسپیرمن برای آزمون فرضیات، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1 مقدمه
در تحقیقات علمی پس از جمع آوری اطلاعات مهمترین گامی که باید برداشته شود، پردازش داده ها ویافته های خام می باشد، زیرا این داده ها بدون پردازش هیچ ارزش علمی ندارند. در این مرحله باید از روش ها و فرمولهای آماری استفاده نمود. البته در این رابطه از رایانه و نرم افزارهای رایانه ای نیز می توان بهرهی فراوان جست. یکی از مناسب ترین برنامه های رایانه ای که برای این منظور مورد استفاده قرار می گیرد، نرم افزار SPSS می باشد. جهت پردازش اطلاعات بدست آمده در این تحقیق از نرم افزار SPSS، نسخه 20استفاده شده است.
این فصل از پژوهش شامل دو بخش آمار توصیفی که در آن از دستورات موجود در آمار توصیفی مانند فراوانی داده ها و توصیف داده ها و در بخش اثبات فرضیه ها از آمار استنباطی استفاده شده است.

4-2 آمار توصیفی
4-2-1 متغیرهای جمعیت شناختی
الف- جنسیت
پس از جمع آوری داده ها مشاهده می کنیم که 291 نفر (8/75 درصد) پاسخ دهندگان مرد، 85 نفر (1/22 درصد) زن هستند. 8 نفر هم به این سوال پاسخ نداده اند.
جدول (4-1) فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان
جنسیت
فراوانی مطلق
درصد فراوانی
درصد فراوانی تجمعی نسبی
مرد
291
8/75
8/75
زن
85
1/22
9/97
بدون پاسخ
8
1/2
100
جمع
384
100
نمودار ستونی (4-1) جنسیت پاسخ دهندگان
ب- وضعیت تأهل
وضعیت تآهل پاسخ دهندگان به این صورت است که 114 نفر (7/29 درصد) مجرد و 260 نفر (7/67 درصد) متأهل هستند. 8 نفر (1/2 درصد) هم به این سوال پاسخ نداده اند.
جدول (4-2) فراوانی وضعیت تآهل پاسخ دهندگان
وضعیت تآهل
فراوانی مطلق
درصد فراوانی
درصد فراوانی تجمعی نسبی
مجرد
114
7/29
7/29
متأهل
260
7/67
9/97
بدون پاسخ
8
1/2
100
جمع
384
100
نمودار ستونی (4-2) وضعیت تآهل پاسخ دهندگان
ج- سن
مشاهده می کنیم که 10 نفر (6/2 درصد) از پاسخ دهندگان زیر 20 سال، 48 نفر (5/12 درصد) بین 20 تا 25 سال، 105 نفر (3/27 درصد) بین 25 تا 30 سال، 105 نفر (3/27 درصد) بین 30 تا 35 سال، 58 نفر (1/15 درصد) بین 35 تا 40 سال و56 نفر (6/14 درصد) هم 40 سال و بالاتر هستند. 2 نفر (5/0 درصد) هم به این سوال پاسخ نداده اند.
جدول (4-3) فراوانی سن پاسخ دهندگان

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سن
فراوانی مطلق
درصد فراوانی
درصد فراوانی تجمعی نسبی
زیر 20 سال
10
6/2
6/2
20 تا 25 سال
48
5/12
1/15
25 تا 30 سال
105
3/27
4/42
30 تا 35 سال
105
3/27
7/69
35 تا 40 سال
58
1/15
8/84
40 سال و بالاتر
56
6/14
6/99
بدون پاسخ
2
5/0
100
جمع
384
100
نمودار ستونی (4-3) سن پاسخ دهندگان
د- تحصیلات
میزان تحصیلات پاسخ دهندگان به شرح زیر است:

61 نفر (9/15 درصد) زیر دیپلم، 141 نفر (7/36 درصد) دیپلم، 57 نفر (8/14 درصد) کاردانی، 87 نفر (7/22 درصد) کارشناسی و 34 نفر (9/8 درصد) کارشناسی ارشد و بالاتر هستند. 4 نفر (0/1 درصد) هم به این سوال پاسخ نداده اند.
جدول (4-4) فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان
تحصیلات
فراوانی مطلق
درصد فراوانی
درصد فراوانی تجمعی نسبی
زیر دیپلم
61
9/15
9/15
دیپلم
141
7/36
6/52
کاردانی
57
8/14
4/67
کارشناسی
87
7/22
1/90
کارشناس ارشد و بالاتر
34
9/8
99
بدون پاسخ
4
1
100
جمع
384
100
نمودار ستونی (4-4) تحصیلات پاسخ دهندگان
4-2-2 متغیرهای مورد تحقیق
الف- متغیر مستقل “تصویر ذهنی از برند”
معیارهای آمار توصیفی برای متغیر تصویر ذهنی از برند به شرح زیر است:
میانگین میزان تصویر ذهنی از برند برابر 34/3 است که نشان می دهد میزان این متغیر حدود “متوسط” است. انحراف معیار که بیان کننده میزان پراکندگی پاسخ های داده شده نسبت به میانگینشان است برابر 733/0 می باشد. ضریب چولگی برابر 000/1- است که نشان دهنده چولگی به چپ است و تفاوت زیادی از نظر قرینگی با توزیع نرمال دارد. ضریب کشیدگی برابر 900/0 است که نشان می دهد توزیع این متغیر با توزیع نرمال تفاوت زیادی از نظر پراکندگی دارد.
جدول (4-5) آمار توصیفی تصویر ذهنی از برند
معیار
میانگین
انحراف معیار
ضریب چولگی
ضریب کشیدگی
میانه
مد
مینیمم
ماکزیمم
تصویر ذهنی از برند
34/3
733/0
000/1-
900/0
53/3
53/3
00/1
00/5
نمودار هیستوگرام (4-5) تصویر ذهنی از برند
با رده بندی کردن مشاهدات متوجه می شویم که 2/4 درصد از پاسخ دهندگان میزان تصویر ذهنی از برند را خیلی کم، 6/7 درصد کم، 37 درصد متوسط، 3/50 درصد زیاد و 1 درصد میزان آن را خیلی زیاد می دانند.
جدول (4-6) فراوانی تصویر ذهنی از برند
تصویر ذهنی از برند
فراوانی مطلق
درصد فراوانی
درصد فراوانی تجمعی نسبی
خیلی کم
16
2/4
2/4
کم
29
6/7
7/11
تا حدودی
142
37
7/48
زیاد
193
3/50
99
خیلی زیاد
4
1
100
جمع
384
100
در ادامه به بررسی آمار توصیفی شاخص های تصویر ذهنی از برند می پردازیم:
1- تداعی برند
معیارهای آمار توصیفی برای متغیر تداعی برند به شرح زیر است:
میانگین میزان تداعی برند برابر 37/3 است که نشان می دهد میزان این متغیر حدود “متوسط” است. انحراف معیار که بیان کننده میزان پراکندگی پاسخ های داده شده نسبت به میانگینشان است برابر 810/0 می باشد. ضریب چولگی برابر 816/0- است که نشان دهنده چولگی به چپ است و تفاوت زیادی از نظر قرینگی با توزیع نرمال دارد. ضریب کشیدگی برابر 524/0 است که نشان می دهد توزیع این متغیر با توزیع نرمال تفاوت زیادی از نظر پراکندگی دارد.

جدول (4-7) آمار توصیفی تداعی برند
معیار
میانگین
انحراف معیار
ضریب چولگی
ضریب کشیدگی
میانه
مد
مینیمم
ماکزیمم
تداعی برند
37/3
810/0
816/0-

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *