مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری در بوشهر با تاکید بر توریسم ساحلی

منشور بین المللی گردشگری فرهنگی

اصل1: از انجا که گردشگری داخلی در زمره مهمترین بستر های تبادل فرهنگی است حفاظت از محیط زیست باید غرصت های مسئولانه وهدایت شده ای را به منظور کسب تجربه وشناخت دست اول از میراث و فرهنگ آن جامعه برای اعضای جامعه میزبان و بازدیدکنندگان فراهم کند .

اصل 2: رابطه بین مکان های میراث و گردشگری رابطه ای پویاست وممکن است شامل ارزشهای متضاد شود .این رابطه باید به شیوه ای پایدار برای نسل امروز و فردا هدایت شود.

اصل3: برنامه ریزی برای حفظ ونگهداری مکانهای میراث وهمچنین برنامه های ترویج گردشگری باید بازدیدی ارزشمند- رضایت بخش و دلپذیر را برای گردشگر تضمین می کند.

اصل4: جوامع میزبان و مردم بومی باید در برنامه ریزی های توسعه گردشگری وحفاظت ونگهداری میراث مشارکت داشته باشند.

اصل5: فعالیت های گردشگری وحفظ و نگهداری منابع باید به نفع جامعه میزبان باشد.

اصل6: برنامه های ارتقای گردشگری باید خصوصیات طبیعی ومیراث را حفظ وتقویت کند.

عوامل انگیزاننده گردشگران

انگیزاننده های جسمانی و فیزیکی.این انگیزه ها مربوط به سلامت جسمی افراد وشامل فعالیت های ورزشی وفیزیکی است.

انگیزاننده های فرهنگی . تمایل به شناخت جوامع و فرهنگهای دیگر واشنایی با اداب ورسوم وسایر ادیان ومذاهب یکی از انگیزه های مهم گردشگران است که در سال های اخیر در کانون توجه جهانیان قرار گرفته است.

انگیزاننده های ارتباطی. دیدار از اقوام – خویشان و دوستان از جمله انگیزاننده های با سابقه گردشگری است.
انگیزاننده های شان و منزلت اجتماعی.یکی از نیاز های انسان که در نظریه های انگیزشی نیز به ان اشاره شده منزلت اجتماعی است. این عامل انگیزه برخی از سفر هااز جمله شرکت در گرهماهییها یا نمهیشگاه های بین المللی است.(محسنیان راد،1389، 13)

2-11 اهداف گردشگران

بستن منو