دانلود پایان نامه

روانی در این گروه موثر باشد.
هومن در پژوهش خود بر روی540 نفر از دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران در سال 1377 نشان داده است که بطور کلی در هنگام رویارویی با موقعیتهای استرس‌زا چهار نوع راهبرد مقابله‌ای بیشتر از سایر روشها مورد استفاده دانشجویان قرار گرفته است که به ترتیب عبارتند از: راهبرد متمرکز بر روی آوردن به مذهب، برنامه ریزی، تفسیر مجدد، مقابله فعال. همچنین دانشجویانی که در اثر رویارویی با مسائل و مشکلات شخصی، خانوادگی، هیجانی، عاطفی، داغدیدگی، مسائل و رویدادهای غیر مترقبه، استرس بیشتری تجربه کرده‌اند، راهبردهای مقابله‌ای کمتر مفید و غیر موثری را برگزیده‌اند. قرار گرفتن مداوم در برابر موقعیتهای استرس‌زا موجب بروز واکنشهای انفعالی و بی هدف و بدون طرح و نقشه برای مبارزه با آنها می‌شود.
نصری در سال 1380 با انجام پژوهشی بر روی دانشجویان مراکز تربیت معلم تهران بین میزان عوامل استرس‌زای دانشجویی و میزان مشکلات روانی رابطه مثبت و معنی‌داری بدست آورد. همچنین بین میزان عوامل استرس‌زای دانشجویان و میزان نگرش مذهبی، وبین مشکلات روانی و میزان نگرش مذهبی دانشجویان رابطه منفی معنی‌داری بدست آمد.
مطالعه‌ای که توسط امینی و یوسفی در سال 1380 صورت گرفت نشان داد که دانشجویان پسر و دختر از منابع متفاوتی استرس دریافت می‌کنند و نحوه واکنش آنان به استرس نیز با یکدیگر متفاوت است.
بررسی منابع استرس‌زا در دانشکده‌های پرستاری شهرهای رشت، مشهد، زاهدان و شیراز عنوان تحقیقی است که توسط اباذری و همکارانش در سال 1381 انجام گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که بیشترین منابع استرس مربوط به ادامه تحصیل ، بدست آوردن شغل درآینده، نگرش و انتظارات سایرین نسبت به حرفه پرستاری و اختلاف بین آموزش تئوری کلاسی با آنچه در بیمارستانها اجرا می‌شود، بوده است. همچنین در این تحقیق بین منابع استرس برحسب جنس و وضعیت دانشجو (شبانه یا روزانه) تفاوت معنی‌داری مشاهده نگردید.

شیخ الاسلامی و لطییفیان در مطالعه‌ای به بررسی رابطه ابعاد خودپنداره با سلامت عمومی و مؤلفه‌های آن در دانشجویان دانشگاه شیراز در سال 1381 پرداختند. نتایج نشان داد دانشجویانی که خودپنداره ارزشی بالاتری داشتند از سلامت عمومی بیشتری نیز برخوردار بودند و عامل جنسیت با سلامت عمومی و مؤلفه‌های آن رابطه معناداری نشان نداد.
دالبند فرهادی نسب به بررسی عوامل استرس‌زای محیط آموزشی دانشجویان دانشکده دندانپزشکی همدان در نیمسال تحصیلی 82-1381 پرداخته‌اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که محیط دانشکده دندانپزشکی و فرایند تحصیل در رشته دندانپزشکی محیطی پر استرس می‌باشد و بین سطح استرس و کارایی آکادمیک دانشجویان رابطه معکوس وجود دارد.
در مطالعه‌ای که دژکام در سال 82 بر روی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان انجام داد، نشان می‌دهد که بین نمرات عوامل استرس‌زا در دانشجویان پزشکی دختر و پسر با نمره سلامت روان آنها در کل همبستگی معناداری وجود دارد. همچنین در این تحقیق تفاوت معناداری بین دانشجویان دختر و پسر از نظر سلامت روان مشاهده شد ولی از نظر شدت استرس بین دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود نداشت.
مصباح و عابدیان در پژوهشی با عنوان بررسی میزان استرس با ناامیدی در دانشجویان ساکن خوابگاههای دانشگاه تهران در سال تحصیلی 82-1381 نشان دادند که هرچه عوامل استرس‌زای شخصی، تحصیلی، اقتصادی، جسمی و بهداشتی ، هیجانی، اجتماعی، خانوادگی و رفاهی به ترتیب در محیط کاری یا تحصیلی و زندگی دانشجویان بیشتر گردد میزان ناامیدی آنان فزایش خواهد یافت.
دانشجویان مشروط دارای ویژگیهایی هستند که همزمان بروی وضعیت تحصیلی، عزت نفس و سلامت عمومی آنها تأثیر می‌گذارد، مثل گرفتاری‌های خانوادگی بیشتر ( مثلاً شلوغی خانواده) یا مشکلات اقتصادی ـ اجتماعی. در مطالعه‌ای که فتحی آشتیانی و همکارانش در سال 1383 انجام داده‌اند این نظر تأیید شده است، یعنی با افزایش میزان استرس و اضطراب ، تصور از خود و حرمت خود (عزت نفس) در نوجوانان کاهش داشته و این کاهش عزت نفس نیز بر کارآمدی تحصیلی مؤثر بوده است.
زارع و همکارانش در مهرماه 1384 به بررسی سلامت عمومی و عزت نفس در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز پرداختند. نتایج آن حاکی از آن است که کسانیکه عزت نفس بالاتری داشتند دارای سلامت عمومی بهتری نیز بوده‌اند به عبارت دیگر نتایج حاکی از همبستگی بین عزت نفس با سلامت عمومی می‌باشد. همچنین بررسی سلامت عمومی دانشجویان نشان داد که معدل کل سلامت عمومی و نمره علایم جسمانی دانشجویان دختر بالاتر از دانشجویان پسر بود که بیانگر وضعیت سلامتی کمتر در دانشجویان دختر می‌باشد.
نتایج پژوهشی با عنوان مقایسه عوامل استرس‌زا در دانشجویان سال آخر پرستاری و مامایی دانشگاههای منتخب علوم پزشکی شهر تهران که توسط تقوی لاریجانی و همکارانش در سال تحصیلی 83-84 انجام گرفت، نشان داد که تعدادی از عوامل استرس‌زا نظیر مبهم بودن آینده شغلی، عدم کفایت حرفه‌ای هنگام فارغ التحصیلی، مراقبت از افراد در حال مرگ، فقدان هماهنگی بین آموزش و بالین، و… به طور مشترک توسط دانشجویان پرستاری و مامایی عنوان شده است. همچنین بین برخی از عوامل استرس‌زا در حیطه تحصیل در دانشگاه ( نظیر نارضایتی از رشته تحصیلی )، حیطه بالین ( نظیر نداشتن دانش بالینی کافی)، و حیطه شخصی ـ اجتماعی (نظیر نداشتن اعتماد بنفس) با رشته تحصیلی ارتباط معناداری مشاهده می‌شود.
استرسورهای دانشجویی (شرایط تحصیلی، محیط آموزشی، فارغ التحصیلی و محیط خوابگاه) با عملکرد تحصیلی دانشجویان دارای نگرش مذهبی بالا، متوسط و پائین رابطه معکوس دارند این رابطه در دانشجویان دارای نگرشهای مذهبی پایین از دانشجویان دارای نگرشهای مذهبی متوسط و بالا به طور معنی‌داری بیشتر است. این یافته‌ها، از جمله نتایج تحقیق ابوالقاسمی با عنوان بررسی رابطه ساده و چند گانه استرسورهای دانشجویی با عملکرد تحصیلی در دانشجویان با نگرشهای مذهبی در سال تحصیلی 1382-1381 می‌باشد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که نگرش مذهبی می‌تواند استرسورهای دانشجویان را تعدیل نماید.
امید شکری و همکارانش در سال 1385 تحقیقی را با عنوان عوامل ایجاد کننده استرس تحصیلی و واکنش ها نسبت به آن عوامل در دانشجویان دختر و پسر انجام داده‌اند. یافته‌های تحقیق نشان داده است که دانشجویان دختر نمرات بالاتری در واکنش چهارگانه به عوامل استرس ( ناکامی، فشار، تغییر، استرس خود تحمیل شده ) گزارش کرده‌اند، در حالی که پسران تنها در عامل تعارض نمرات بالاتری بدست آوردند.

فصل سوم

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

روش شناسی تحقیق

نوع مطالعه :
پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی است .

جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری:
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان دختر و پسر مقیم خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال تحصیلی 87-86 است که مجموعاً 2276 نفر [دختران (1351 نفر) و پسران(925 نفر)] می باشند. به منظور تعیین حجم نمونه لازم، مطالعه مقدماتی انجام گرفت. پس از آن با توجه به مطالعات انجام شده و جمعیت جامعه ، حدود 200 نفر از دانشجویان خوابگاهی دختر و پسر خوابگاههای مذکور که بصورت تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده بودند بعنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد.

ابزار گردآوری اطلاعات

داده‌ها تحقیق توسط پرسشنامه‌های ذیل جمع‌آوری شده است :
1- پرسشنامه مشخصات فردی ؛
شامل مشخصات دانشجو اعم از جنسیت ، وضعیت تاهل ، مقطع تحصیلی و مدت زمان اقامت در خوابگاه می باشد .
2- پرسشنامه سلامت عمومی ((GHQ28 :
این پرسشنامه در سال 1972 توسط گلدبرگ و هیلر با استفاده از روش تحلیل عاملی بر روی فرم بلند تدوین گردید. دارای چهار مقیاس (علایم جسمانی ، اضطراب و اختلال خواب، اختلال در عملکرد اجتماعی، افسردگی شدید ) می‌باشد که هر مقیاس حاوی 7 سوال است.
روایی :
گلدبرگ(1980) همبستگی نمرات GHQ و نتیجه ارزیابی اختلالات را 80% گزارش نمود. خزاییلی (1375) می‌نویسد ” به نظر گلدبرگ ( به نقل از آریا و همکاران، 1992) فرم‌های مختلفGHQ درای روایی و کارایی بالایی هستند. تقوی(1380) برای مطالعه روایی پرسشنامه مزبور از دو روش روایی همزمان و همبستگی خرده مقیاس‌های این پرسشنامه با نمره کل استفاده کرد. ضریب همبستگی پرسشنامه سلامت عمومی با پرسشنامه بیمارستان میلدلکس(MHQ) 55/0 و ضرایب همبستگی بین خرده مقیاس‌های این پرسشنامه با نمره کل، بین 72/0 تا 87/0 متغییر بوده است.
پایایی:
در داخل کشور نیز تحقیقات متعددی روی جمعیت های مختلف آماری دانشجویان ، دانش‌آموزان و کارمندان به عمل آمده است . برای نمونه ، هومن 1376 ؛ پالهنگ 1374؛ یعقوبی 1375؛ مجاهد 1374؛ یزدان‌پناه 1375؛ میرخشتی1375؛ صولتی 1377 و شیرازی 1378، پایایی پرسشنامه GHQ در این تحقیقات به ترتیب 84% ،91% ، 88% ، 62% ، 92% ، 89% و 82% گزارش کرده‌اند. تقوی (1380) ضرایب پایایی این پرسشنامه را با استفاده از روش دوباره سنجی، تنصیفی و آلفای کرونباخ به ترتیب 70/0 ، 93/0، 90/0 گزارش نموده است.
روش نمره گذاری :
بهترین و مناسب‌ترین روش نمره‌گذاری استفاده از روش ساده لیکرت برای گزینه های مربوط به سوالات پرسشنامه است(گلدبرگ،1971،به نقل از هومن،1376).

گزینه ها خیر کمی زیاد خیلی زیاد
روش لیکرت 0 1 2 3

با توجه به اینکه هر یک از مقیاسهای تشکیل دهنده پرسشنامه شامل 7 سؤال و کل مجموعه شامل 28 سؤال است. بر این مبنا حد پایین نمره ها مربوط به کسانی است که طی یک ماه قبل از تکمیل پرسشنامه، سلامتی آنها با توجه به هیچ یک از ملاک‌های مطرح شده در پرسشنامه تهدید نشده است و نمره0 = 0×28 گرفته‌اند و حد بالای نمره‌ها متعلق به افرادی است که سلامتی آنها با توجه به همه معیارهای مطرح شده در پرسشنامه مورد تهدید واقع شده و نمره 84 = 3×28 گرفته‌اند یعنی مشکوک به داشتن اختلال هستند.
برای تفکیک افراد سالم از افراد ناسالم (مشکوک به اختلال ) که پرسشنامه GHQ28 را تکمیل نموده‌اند، هومن(1376)بهترین نقطه برش را با روش نمره‌گذاری ساده لایکرت نمره ( 23< ) تعیین نموده است. اگر نمره آزمودنی کمتر از 23 بود به عنوان فرد سالم و اگر بالاتر از 23 بود بعنوان فرد مشکوک به اختلال روانی یا بیمار مشخص می شود.
برای نمره گذاری مقیاسهای فرعی و تفسیر آنها به روش زیر عمل می‌شود:
ابتدا نمره هر مقیاس به طور جداگانه بدست می‌آید سپس نمره مقیاس بر 7 تقسیم می‌کنند اگر نمره آزمودنی کمتر از 5/1 بود به عنوان فرد سالم و اگر بالاتر از 5/1 بود بعنوان فرد مشکوک به اختلال روانی یا بیمار مشخص می شود.

3 – پرسشنامه عوامل فشارزای روانی – اجتماعی :
با توجه به بررسی پیشینه ابزارهای سنجش استرس‌های دانشجویان به ویژه در حوزه علوم پزشکی که توسط پولادی (1374) جهت بخش عوامل فشارزا در بین دانشجویان دانشگاه تهیه شده بود، شریفی (1380) با اضافه نمودن عوامل فشارزای روانی – اجتماعی خاص دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی ابزار مورد نیاز را تهیه نموده است . این پرسشنامه دارای 81 سؤال است که در پنج خرده مقیاس عوامل فشارزای مربوط به شرایط تحصیلی (32 سؤال ) ، محیط آموزشی (13 سؤال ) ، مشکلات فارغ التحصیلی (7 سؤال ) ، اوضاع و احوال خوابگاه ( 10 سؤال ) و شخصی ـ اجتماعی (19 سؤال ) تقسیم شده است.
پایایی و اعتبار:
میزان ضرایب آلفای کرنباخ برای عوامل پنجگانه برابر است با :
عامل شرایط تحصیلی8912/0 a=، عامل محیط آموزشی9139/0a=، عامل فارغ التحصیلی8490/0 a=، عامل اوضاع و احوال خوابگاه 8522/0 a =، عامل شخصی ـ اجتماعی 8548/0 a=
میزان آلفای کرانباخ مشاهده شده عوامل پنجگانه حاکی از اعتبار مناسب پرسشنامه برای سنجش عوامل فشارزا در دانشجویان می باشد .
نمره گذاری:
از روش ساده لیکرت برای نمره‌گذاری گزینه‌های سؤالات پرسشنامه استفاده شده است.( هرگز=0 ، بعضی اوقات=1 ، اغلب اوقات=2 ، همیشه=3 )

روش اجرا و جمع آوری داده‌ها
به منظور تعیین حجم نمونه در هر یک از زیرگروه های مورد نظر به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم دانشجویان بر حسب جنسیت ، وضعیت تأهل ، مقطع تحصیلی در جامعه اصلی ، چارچوب نمونه‌گیری تهیه شد ( فهرست دانشجویان واجد شرایط به تفکیک ). با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده در هر یک از چارچوب زیرگروههای تهیه شده تعداد دانشجویان تعیین شده در نمونه انتخاب شدند. سپس پرسشنامه‌های اطلاعات فردی ، سلامت عمومی و عوامل فشارزای روانی – اجتماعی توسط محقق بین دانشجویان جمعیت نمونه خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی ایران که بصورت طبقه‌ای به تفکیک مقطع تحصیلی انتخاب شدند، توزیع گردید. پس از پاسخگویی دانشجویان نمونه، پرسشنامه‌ها جمع‌آوری شد و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
داده‌های تحقیق با استفاده از آمار توصیفی (شاخصهای میانگین، واریانس و…) وروش های آمار استنباطی ناپارامتری (کولموگروف ـ اسمیرنوف، یو مان – ویتنی)، تحلیل واریانس ناپارامتری کروسکال والیس، ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی توسط نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

ملاحظات اخلاقی
قبل از پاسخدهی دانشجویان نمونه به پرسشنامه‌ها با توصیف‌ اهداف‌ پژوهش‌ برای واحدهای مورد پژوهش به آنان اطمینان داده شد که پاسخ آنان کاملاً محرمانه باقی خواهد ماند و صرفاً جهت اهداف پژوهش بکار می‌رود و ضمن آن که ذکر نام و نام خانوادگی دانشجویان نیز ضروری نمی‌باشد. پس از کسب رضایت شفاهی دانشجویان پرسشنامه‌ها توزیع و بعد از پاسخگویی جمع‌آوری شدند.

دسته بندی : پایان نامه مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید