منابع و ماخذ تحقیق سیاست تقسیم سود

پارک
5
نتایج بیانگر این است که سطوح بالا مالکیت مدیریتی جایگزین رقابت بازار محصول در کاهش ارزش سهامداران است
مالکیت مدیریتی و حاکمیت خارجی و ریسک
2011
کیم و لو

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

6
پژوهش ها نشان داده است که رقابت در بازر محصول بر فرایند تصمیم گیری مدیران در خصوص تعیین سیاست تقسیم سود نقدی شرکت به سهامداران تاثیر دارد
نظریه شکار بر اساس مشکلات نمایندگی در قراردادهای مالی
1990
بولتن و
اسچارفستین
7
پژوهش حاکی از آن است که مدیران در محیطهای غیر رقابتی انباشته نمودن سودها را به پرداخت سود نقدی سهام ترجیح بیشتری میدهند
تقسیم سود‚ بازخرید سهم‚ و فرضیه جانشینی
2006
گروئلن و میچائیلی
8
نتایج تحقیق بیانگر آن است که مدیران در محیطهای غیر رقابتی انباشته نمودن سودها را به پرداخت سود نقدی سهام ترجیح بیشتری میدهند
مشکلات نمایندگی‚ رقابت بازار محصول و سیاست تقسیم سود در ژاپن
2012
هی و همکاران
9
بر اساس نمونه ای از شرکتهای تولیدی امریکایی طی دوره زمانی 1996 الی 2005 نشان دادند که بین رقابت بازار محصول و کیفیت سود رابطه مثبتی وجود دارد
بررسی تاثیر رقابت بازار محصول بر کیفیت سود
2013
چنگ و همکاران
10
با بررسی 6019 شرکت امریکایی طی سالهای 1987 الی 2009 به این نتیجه رسیدند که بین قدرت بازار محصول و همچنین رقابت پذیری در صنعت با مدیریت سود رابطه مثبت و معناداری وجود دارد
قدرت بازار محصول‚ ساختار صنعت‚ و مدیریت سود شرکت
2013
داتتا و همکاران
11
نتیجه تحقیق حاکی از وجود رابطه ارتباط معکوس معناداری میان رقابت بازار محصول با سود نقدی و بازخرید سهام است(تایید فرضیه جانشینی).
تهدیدات بازار محصول‚ تقسیم سود‚ و انعطاف پذیری مالی
2012
هابرگ و همکاران
12
با استفاده از مدل های نمایندگی نشان داد شرکتها با نرخ حاکمیت شرکتی بالاتر‚ پرداخت سود بالاتری دارند و در شرکتهایی که حاکمیت شرکتی قوی تر است رابطه منفی قوی تری بین رشد و سود تقسیمی وجود دارد
تحلیلی بر شرکت از اثر حاکمیت شرکتی در بحران مالی شرق اسیا
2004
میتون
13
با استفاده از دو مدل پیامد و جانشینی به این نتیجه رسیدند که اگر حقوق سهامداران بهتر رعایت شود شرکتها سود بالاتری می پردازند به ویزه هنگامیکه فرصتهای سرمایه گذاری ضعیف است.
حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود در لهستان
2007
کوالسکی و تالاورا
14
نتیجه پژوهش نشان داد که رابطه مثبتی بین کیفیت حاکمیت شرکتی و سود تقسیمی وجود دارد
حاکمیت شرکتی و سود تقسیمی شرکتها
2008
پرونزیت و همکاران
15
یافته ها حاکی از این است که شرکتهایی با حاکمیت شرکتی موثرتر با محدودیتهای تامین مالی خارجی بالاتر‚ سود سهام کمتری می پردازند
چگونه حاکمیت شرکتی بر سیاست تقسیم سود تحت مشکلات نمایندگی و محدودیتهای مالی بیرونی اثر می گذارد
2009
چای و همکاران
16
نتایج نشان می دهد که میان اهرم و کیفیت حاکمیت رابطه معکوسی وجود دارد.شرکتهایی با حاکمیت ضعیف به طور معنی داری اهرم بیشتری دارند و به نظر می رسد برای کاهش تناقض های نمایندگی‚ اهرم‚ جایگزین مناسبتری برای نمایندگی است.
بررسی کیفیت حاکمیت شرکتی و ساختار سرمایه
2012
کیسانگ و همکاران
16
یافته ها حاکی از این است رابطه منفی بین مجموعه فرصت سرمایه گذاری و سیاست تقسیم سود برای شرکتها با اندازه هیئت مدیره بزرگتر وجز غیر موظف بیشتر‚ ضعیف تر است.
بررسی رابطه میان حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود
2011

دیوای و سابرامانیم
18
یافته پژوهش حاکی از آن است که مکانیزم حاکمیت شرکتی با بهره وری شرکتها رابطه مثبت دارد و وقتی رقابت در صنعت بیشتر باشد اثر بخشی این مکانیزم ها بر بهره وری کاهش می یابد
تاثیر ارتباط بین حاکمیت شرکتی و رقابت بازار محصول بر بهره وری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1392
بحرانی فرد
19
نتیجه تحقیق نشان می دهد که درصد مالکیت سهامدار مدیریتی بر سیاستهای تقسیم سود تاثیر گذار است‚ اما بین درصد مالکیت سهامداران نهادی وسیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود ندارد
بررسی تاثیر سهامداران نهادی بر سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1388
فروغی و همکاران
20
یافته ها حاکی از آن است که شرکتهایی که دارای حاکمیت شرکتی کافی بوده اند(خواه این حاکمیت شرکتی ضعیف باشد یا قوی باشد)اقلام تعهدی اختیاری کمتری دارند یعنی در اینگونه شرکتها مدیریت سود کمتری اتفاق می افتد.
رابطه بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1389
نیکومرام و محمدزاده سالطه
21
نتیجه پژوهش بیانگر آن است که بین شاخص های حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود رابطه معکوس معنادار وجود دارد
رابطه بین حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1389
فخاری و یوسفعلی تبار
22
محققان دریافتند که بین کیفیت سود و مدیران غیر موظف حاکمیت شرکتی و سهامداران نهادی رابطه معناداری وجو ندارد
رابطه بین برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1391
گرد و همکاران
23
نتایج حاکی از ان است که بین رقابت بازار محصول و تقسیم سود رابطه معکوس معناداری وجود دارد و نتایج مطابق مدل جانشینی و در تضاد با مدل پیامد است
بررسی تاثیر رقایت بازار محصول را بر سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1392
نمازی و رضایی
24
نتایج تحقیق نشان می دهد که بین رقابت بازار محصول و هزینه نمایندگی رابطه معکوس معنادار وجود دارد
بررسی رابطه بین رقابت بازار محصول و هزینه نمایندگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1392
طالب تبارآهنگر و همکاران
25
نتیجه بیانگر این بود که رقابت بازار محصول دارای رابطه حاکمیتی نیست ورابطه بین دو مکانیزم حاکمیت شرکتی(کیفیت افشای اطلاعات و ترکیب هیئت مدیره) را بهبود نمی دهد
بررسی رابطه بین رقابت بازار محصول و ترکیب هیئت مدیره و کیفیت افشای اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1392
قربانی و موحدمجد و منفردمهارلویی
26
نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه بین رقابت بازار محصول( تمرکز صنعت، قابلیت جانشینی محصول، اندازه بازار، موانع ورود به بازار و تعداد شرکتهای فعال) و سیاست تقسیم سود را سنجیدند ویافته های آنها بیانگر این بود که فقط قابلیت جانشینی محصولات و اندازه بازار دارای رابطه مثبت با تقسیم سود است و بقیه موارد از جمله تمرکز صنعت رابطه معناداری با تقسیم سود ندارد.
بررسی تأثیر ساختارهای رقابتی بازار محصول بر سیاستهای تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1392
انوری رستمی و همکاران
27
فصل سوم
روش تحقیق
3-1)مقدمه
اعتقاد علمای معاصر بر این است که توسعه و پیشرفت علوم در نیمه دوم قرن بیستم به مراتب جامع تر و بیشتر از پیشرفتی است که کلیه علوم از بدو پیدایش خود تا پایان نیمه اول قرن بیستم داشته است.تصوراینکه در مدتی در حدود 50 سال‚ علوم بشری تا این حد پیشرفت کرده باشد‚ کمی تعجب آور و مشکل می نماید‚ ولی اگر توجه شود که استفاده از روش صحیح تحقیق علمی قدمتش حدود نیم قرن می باشد‚ این حقیقت را می توان به سادگی قبول کرد که این توسعه و پیشرفت سریع علمی صرفا مرهون و مدیون بکارگیریروش های دقیق و صحیحی تحقیق علمی بوده است.
« روش تحقیق به عنوان پایه و اساس پژوهش های علمی مطرح است بنابراین دقت در انتخاب مدل ها و چگونگی انجام تحقیق می تواند نتایج معتبر و نزدیک به واقعیت به بار آورد. از جمله ویژگی‌های مطالعه علمی که هدفش حقیقت‌یابی است، استفاده از یک روش تحقیق مناسب می‌باشد و انتخاب روش تحقیق مناسب به هدف‌ها، ماهیت موضوع و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از این تحقیق دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش‌های تحقیق است. تحقیق را می‌توان برای آزمون برخی از پیش‌بینی‌های مفروش طراحی کرد». (دانایی فرد و همکاران‚ 1387).
در این فصل در ارتباط با فرضیه های پژوهش جامعه و نمونه اماری‚ قلمرو زمانی و مکانی پژوهش‚ روش پژوهش‚ روش های جمع آوری اطلاعات و داده ها‚ و نحوه محاسبه آنها و معرفی مدل پژوهش و روش های آزمون فرضیه ها بحث خواهد شد.
3-2)روش پژوهش
مراحل انجام یک تحقیق علمی:
اهمیت بنیادی روش شناسی آماری وقتی به بهترین وجه درک می شود که، در پرتو فرآیند عمومی کسب آگاهی، که گاهی روش علمی نامیده می شود، به آن بنگریم.
هرچند پژوهش علمی دارای ساختمان بندی دقیقی نیست ولی می توان آن را چنین توصیف کرد که فرآیندی است از بدل مساعی، به این منظور که قواعد پنهان در پدیده ای را که به صورت دنیای مغشوشی به نظر می رسد، کشف کند.
خصوصیات فرآیندهای کسب آگاهی به اندازه انواع زمینه های تحقیق،
گوناگون هستند، بعضی از مراحل اساسی که هسته اصلی اکثر تحقیقات علمی را تشکیل می دهند، فهرست وار در زیر ذکر می گردند.
مشخص کردن هدف
جمع اوری اطلاعات
تجزیه و تحلیل داده ها
بیان یافته ها
هر گاه دانش فعلی درباره موضوع مورد نظر کافی نباشد، روشهای تحقیق برای افزایش آگاهی از موضوع مورد توجه قرار می گیرند(عظیمی‚ 1392).
کلیه تحقیقات علمی‚ بر اساس دو مبنای هدف‚ و ماهیت و روش گردآوری داده ها‚ طبقه بندی می شود.تحقیقات بر مینای هدف در سه دسته تحقیقات بنیادی‚ کاربردی و علمی قرار گرفته و بر مبنای ماهیت و روش‚ تحقیقات علمی را می توان در پنج گروه تاریخی‚ توصیفی‚ علی(پس رویدادی) و تجربی و همبستگی قرار دارد.با عنایت به طبقه بندی مذکور‚ می توان این تحقیق را بر مبنای هدف‚ از نوع کاربردی و بر مبنای ماهیت و روش‚ از نوع همبستگی به حساب آورد.
3-3)فرضیه های پژوهش
فرضیه عبارت است از حالت یا اصلی که اغلب بی آنکه اعتقادی نسبت به آن موجود باشد‚ پذیرفته می شود تا بتوان از آن نتایج منطقی استخراج کرد و بدین ترتیب مطابقت آن را با واقعیت هایی که نزد ما معلوم است یا می توان آنها را معلوم ساخت‚ آزمود(هومن‚ 1374). به عبارتی دیگر فرضیه نوعی حدس زیرکانه درمورد حل یک مساله است.
در پژوهش حاضر براساس ادبیات و مبانی نظری مطرح شده در ارتیاط با تاثیر حاکمیت شرکتی و رقابت بازار محصول با سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران‚ فرضیه های زیر طراحی گردیده است:
فرضیه 1:بین حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود شرکتها رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه 2:بین رقابت بازار محصول و سیاست تقسیم سود شرکتها رابطه معناداری وجود دارد
3-3-1) تبدیل فرضیه های پژوهشی به آماری:
«هدف از تبدیل فرضیه پژوهشی به فرضیه آماری‚ توانمد کردن پژوهش در آزمون کردن فرضیه است که به آن آزمون فرض آماری گویند.به طور کلی هدف آزمون فرض های اماری از داده های نمونه‚ حدسی که درباره خصوصیتی از جامعه می زنیم‚ قویا قابل تایید است یا خیر. این حدس بنا به هدف پژوهش‚ به نوعی شامل ادعایی درباره مقدار یک پارامتر جامعه است.
در واقع فرض آماری حکمی درباره جامعه است. چون این حکم یا دعا ممکن است صحیح یا غلط باشد‚ دو فرض مکمل در ذهن پژوهشگر به وجود می آید:
= ادعا صحیح است
فرض = ادعا غلط است
با اطلاعاتی که از مشاهدات نمونه به دست می آید تصمیم گیرنده‚ باید یکی از این دو تصمیم یا استنباط را انتخاب کند. فرایند انتخاب یکی از دو راه کار فوق را آزمون می نامند.»(دانایی فرد و همکاران‚ 1387‚129).
3-4)قلمرو پژوهش
قلمرو مکانی:قلمرو مکانی شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران به جز شرکتهای سرمایه گذاری و مالی و بانک ها می باشد.
قلمروزمانی:قلمرو زمانی این تحقیق از سال 1386 لغایت1392 می باشد.
قلمرو موضوعی:از نظر موضوعی این تحقیق رابطه حاکمیت شرکتی و رقابت بازار محصول بر سیاست تقسیم سود را بررسی می کند.
3-5)جامعه و نمونه آماری پژوهش
« ”جامعه “ اشاره به گروهی از افراد دارد که از یک خصوصیات مشترکی برخوردارند که آنها را از دیگر گروه ها متمایز می کند.
پژوهشگران همیشه کلیت یک جامعه را مطالعه نمی کنند‚ زیرا نمی توانند همه اعضا آن جامعه را شناسایی کنند یا نمی توانند فهرست اسامی آنها را به دست آورند. بنابراین پژوهشگران جامعه هدف ر مطالعه می کنند. به عبارت دیگر جامعه هدف‚ فهرستی از همه اعضای جامعه است که نمونه ای از ان استخراج می شود.
نمونه‚ زیر مجموعه ای از جامعه است.در برگیرنده برخی از اعضای منتخب جامعه است.به عبارتی دیگر‚ برخی و نه همهی عناصر جامعه می توانند نمونه را تشکیل دهند. با بررسی و مطالعه نمونه‚ پژوهشگر می تواند قادر به استخراج نتایجی شود که قابل تعمیم به جامعه است» (دانایی فرد و همکاران‚ 1387‚307).
جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1386 الی 1392(دوره 7 ساله) است. پس از حذف شرکتهای فاقد شرایط‚ هر طبقه از صنعت باید حداقل شامل سه عضو باشد. در نهایت تعداد 94 مشاهده سال-طبقه صنعت برای آزمون های آماری انتخاب شده است.
3-6)روش و ابزار گردآوری اطلاعات
مهمترین روش‌های گردآوری اطلاعات در این تحقیق به شرح زیر است:
مطالعات کتابخانه‌ای: در این قسمت جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع از منابع کتابخانه‌ای، مقالات و کتاب‌های مورد نیاز و اینترنت استفاده شده است.
تحقیقات میدانی: اصولا پرسشنامه به علت عدم نیاز به منابع زیاد، هزینه پایین و همچنین قابلیت‌های بالقوه در جمع‌آوری نمونه، به عنوان یکی از ابزار تحقیق موثر برای محققان و متخصصان به حساب می‌آید (خاکی، 1382).
در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات‚ ابتدا از روش کتابخانه ای استفاده به عمل آمده است. در بخش کتابخانه ای‚ مبانی نظری پژوهش از کتب و مجلات تخصصی فارسی و لاتین گرداوری گردید و سپس داده ها از طریق جمع آوری داده های شرکتهای منتخب با مراجعه به صورتهای مالی‚ یادداشتهای توضیحی‚ گزارشهای فصلی و سالانه بورس اوراق بهادار تهران تهیه گردید. پس از انتخاب شرکتهای نمونه‚ دادها با استفاده از نرم افزار صفحه گسترده اکسل طبقه بندی شد و سپس با استفاده از نرم افزار Eviews به آزمون فرضیه ها اقدام گردید.در این پژوهش داده های سری زمانی استفاده شده است.
3-7)تعریف متغیرهای پژوهش
3-7-1) متغیر وابسته
با توجه به هدف پژوهش¸تقسیم سود متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.باتوجه به تحقیقات فاما و فرنچ (2001) و تحقیقات گرئلن و میشائیلی(2002) برای محاسبه نسبت تقسیم سود ازروش های زیر استفاده شده است:
بازخرید سهام +تقسیم سود نقدی: payout
(1

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *