دانلود پایان نامه

و سایر ادارات و سازمان‌های مربوطه

–  تعیین و تنظیم وقت ملاقات با ریاست و سایر اعضای شورای شهر
–  درج صورت‌جلسات و مذاکرات انجام‌شده در جلسات شورای شهر در دفتر خاص
–  حفظ و نگهداری اسناد و اوراق و صورت‌جلسات و مصوبات شورای شهر
– انجام دعوت از مقامات مسئولین مختلف جهت شرکت در جلسات شورای شهر در اجرای مصوبات و دستورالعمل‌های شورای مذکور
–  پیگیری امور بودجه و هزینه‌های مربوط به اداره و گردش کار شورای شهر
3-8- خلاصه و جمع‌بندی
در فصل سوم، روش استفاده‌شده در پژوهش تشریح گردید. جامعه آماری، کارکنان شهرداری یزد می‌باشند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، به ‌دست آمد. شاخص‌های به‌کاررفته در پرسش‌نامه، با توجه به‌مرور ادبیات پیشین طراحی شدند و برای سنجش نظر پاسخ‌دهندگان از مقیاس پنج‌نقطه‌ای لیکرت استفاده گردید. به‌منظور اطمینان یافتن از محتوای پرسش‌نامه، پیش‌آزمونی بر روی یک نمونه‌ی سی ‌نفره انجام شد و اصلاحات موردنیاز، در محتوا و ظاهر پرسش‌نامه صورت پذیرفت.به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از روش پیمایش استفاده شد. در تجزیه‌وتحلیل آماری نتایج نیز از دو روش تحلیل عاملی تأییدی و مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد.
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1- مقدمه
تجزیه‌وتحلیل داده‌ها برای بررسی صحت‌وسقم فرضیه در هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است و امروزه در بیشتر تحقیقاتی که مبتنی بر اطلاعات جمع‌آوری‌شده از موضوع موردپژوهش است تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از اصلی‌ترین و مهم‌ترین بخش‌های پژوهش محسوب می‌شود. داده‌های خام با استفاده از نرم‌افزارهای آماری مورد تجزیه‌وتحلیل قرار می‌گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده‌کنندگان قرار می‌گیرد. همان‌طور که در فصل سوم بیان گردید برای جمع‌آوری اطلاعات موردنیاز این تحقیق، از ابزار پرسش‌نامه استفاده‌شده است. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌های جمع‌آوری‌شده از هر دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده گردیده است.
جهت توصیف متغیرهای تحقیق در قالب جدول و نمودار از آمار توصیفی و همچنین توصیف کلی از وضعیت پاسخگویی پاسخ‌دهندگان به سؤالات پرسش‌نامه با استفاده از نرم‌افزار SPSS آورده شده است. در قسمت آمار استنباطی نیز، برای تحلیل داده‌ها جهت قضاوت در مورد فرضیات پژوهش از نرم‌افزار SmartPlS استفاده‌شده است.
4-2- آمار توصیفی
به‌منظور شناخت بهتر ماهیت جامعه‌ای که در پژوهش موردمطالعه قرارگرفته است و آشنایی بیشتر با متغیرهای پژوهش، قبل از تجزیه‌وتحلیل داده‌های آماری، لازم است این داده‌ها توصیف شوند. همچنین توصیف آماری داده‌ها، گامی در جهت تشخیص الگوی حاکم بر آن‌ها و پایه‌ای برای تبیین روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش به کار می‌رود.
همان‌طور که در فصل قبل بیان شد، تحقیق حاضر یک پرسش‌نامه دارد که به ‌اندازه‌گیری متغیرهای هوش هیجانی و سازگاری شغلی می‌پردازد. همچنین تعدادی سؤال جمعیت شناختی نیز در ابتدای پرسش‌نامه آورده شده است. با توجه به داده‌های حاصل از قسمت ویژگی‌های جمعیت شناختی این پرسش‌نامه، به تشریح آن می‌پردازیم.
4-2-1 فراوانی جنسیت کارکنان
در جدول شماره 4-1 فراوانی پاسخگویان با توجه به جنسیت آن‌ها و در نمودار شماره 4-1 درصد فراوانی آن‌ها به تفکیک نمایش داده‌شده است. همان‌گونه که در جدول و نمودار زیر مشاهده می‌کنید تقریباً 71.9 درصد پاسخگویان پژوهش مرد و 28.1 درصد از پاسخگویان زن هستند.
جدول ‏41- توزیع فراوانی پاسخگویان با توجه به جنسیت
جنسیت
فراوانی
درصد
مرد
115
71.9
زن
45
28.1
کل
160
100
نمودار ‏41- درصد فراوانی پاسخگویان با توجه به جنسیت
4-2-2- فراوانی سن کارکنان
در جدول شماره 4-2 فراوانی پاسخگویان با توجه به سن آن‌ها و در نمودار شماره 4-2 درصد فراوانی آن‌ها به تفکیک نمایش داده‌شده است. همان‌گونه که در جدول و نمودار زیر مشاهده می‌کنید تقریباً 51.3 درصد پاسخگویان بین 25 تا 35 سال، 40.6 درصد بین 35 تا 45 سال، 8.1 درصد بالاتر از 45 سال هستند.
جدول ‏42- توزیع فراوانی پاسخگویان با توجه به سن
سن
فراوانی
درصد
35-25
82
51.3
45-35
65
40.6
بالاتر از 45
13

8.1
کل
160
100
نمودار ‏42- درصد فراوانی پاسخگویان با توجه به سن
4-2-3 فراوانی مدرک تحصیلی کارکنان
در جدول شماره 4-3 فراوانی پاسخگویان با توجه به تحصیلات آن‌ها و در نمودار شماره 4-3 درصد فراوانی آن‌ها به تفکیک نمایش داده‌شده است. همان‌گونه که در جدول و نمودار زیر مشاهده می‌کنید تقریباً 9.4 درصد پاسخگویان زیر دیپلم و دیپلم، 10.6 درصد فوق‌دیپلم، 55 درصد کارشناسی و 25 درصد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر هستند.
جدول ‏43- توزیع فراوانی پاسخگویان با توجه به مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی
فراوانی
درصد
زیر دیپلم و دیپلم
15
9.4
فوق‌دیپلم
17
10.6
کارشناسی
88
55
کارشناسی ارشد و بالاتر
40
25
کل
160
100
نمودار ‏43- درصد فراوانی پاسخگویان با توجه به مدرک تحصیلی
4-2-4 فراوانی وضعیت استخدامی کارکنان
در جدول شماره 4-4 فراوانی پاسخگویان با توجه به وضعیت استخدامی آن‌ها و در نمودار شماره 4-4 درصد فراوانی آن‌ها به تفکیک نمایش داده‌شده است. همان‌گونه که در جدول و نمودار زیر مشاهده می‌کنید تقریباً 33.1 درصد پاسخگویان کارمند رسمی، 27.5 درصد پیمانی، 39.4 درصد قرارداد کار معین هستند.
جدول ‏44- توزیع فراوانی پاسخگویان با توجه به وضعیت استخدامی
وضعیت استخدامی
فراوانی
درصد
رسمی
53
33.1
پیمانی
44
27.5
قرارداد کار معین
63
39.4
کل
160
100
نمودار ‏44- درصد فراوانی پاسخگویان با توجه به وضعیت استخدامی
4-2-5 فراوانی سابقه خدمت کارکنان
در جدول شماره 4-5 فراوانی پاسخگویان با توجه به سابقه خدمت آن‌ها و در نمودار شماره 4-5 درصد فراوانی آن‌ها به تفکیک نمایش داده‌شده است. همان‌گونه که در جدول و نمودار زیر مشاهده می‌کنید تقریباً 23.8 درصد پاسخگویان دارای سابقه خدمت 1 تا 5 سال، 37.5 درصد 6 تا 10 سال، 10 درصد 11 تا 15 سال، 13.1 درصد 16 تا 20 سال و 15.6 درصد بالاتر از 20 سال هستند.
جدول ‏45- توزیع فراوانی پاسخگویان با توجه به سابقه خدمت
سابقه خدمت
فراوانی
درصد
1 تا 5 سال
38
23.8
6 تا 10 سال
60
37.5
11 تا 15 سال
16
10
16 تا 20 سال
21
13.1
بالاتر از 20 سال
25
15.6
کل
160
100
نمودار ‏45- درصد فراوانی پاسخگویان با توجه به سابقه خدمت
4-2-6 فراوانی پست کارکنان
در جدول شماره 4-6 فراوانی پاسخگویان با توجه به سابقه خدمت آن‌ها و در نمودار شماره 4-6 درصد فراوانی آن‌ها به تفکیک نمایش داده‌شده است. همان‌گونه که در جدول و نمودار زیر مشاهده می‌کنید تقریباً 15.6 درصد پاسخگویان دارای پست مدیریتی و 84.4 درصد پست کارشناسی هستند.
جدول ‏46- توزیع فراوانی پاسخگویان با توجه به پست
پست
فراوانی
درصد
مدیریتی
25
15.6
کارشناسی
135
84.4
کل
160
100
نمودار ‏46- درصد فراوانی پاسخگویان با توجه به پست
4-3- آزمون مدل مفهومی و تجزیه‌وتحلیل اثرات متغیرها
پس از تدوین مدل مفهومی و فرضیه‌های پژوهشی مرحله بعد، تخمین روابط تدوین‌شده در مدل و آزمون فرضیه‌ها از روی مجموعه‌ای از داده‌های تجربی جمع‌آوری‌شده است. روش‌های تکراری از قبیل بیشینه درست نمایی یا حداقل مجذور‌ها تعمیم‌یافته و یا روش کمترین مربعات جزئی جهت تخمین مدل مورداستفاده قرار می‌گیرد. روش حداقل مربعات جزئی که در بحث الگوسازی رگرسیونی آن ‌را با PLS نیز معرفی می‌کنند، یکی از روش‌های آماری چند متغیره محسوب می‌شود که به‌وسیله آن می‌توان علیرغم برخی محدودیت‌ها مانند نامعلوم بودن توزیع متغیر پاسخ، وجود تعداد مشاهدات کم و یا وجود خودهمبستگی جدی بین متغیرهای توضیحی؛ یک یا چند متغیر پاسخ را به‌طور همزمان در قبال چندین متغیر توضیحی الگوسازی نمود.
در این پژوهش برای تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌های پژوهش از روش کمترین مربعات جزئی (PLS) استفاده‌شده است. روش تخمین PLS ضرایب را به‌گونه‌ای تعیین می‌کند که مدل حاصله، بیشترین قدرت تفسیر و توضیح را دارا باشد؛ بدین معنا که مدل بتواند با بالاترین دقت و صحت، متغیر وابسته نهایی را پیش‌بینی نماید. بعلاوه روش PLS تمامی روابط موجود در مدل یعنی تأثیر متقابل مابین هر یک از متغیرهای پنهان و همچنین وزن تمامی شاخصهای قابل‌اندازه‌گیری مربوط به هر یک از متغیرهای پنهان (ضرایب بیرون از مدل اندازهگیری) را تخمین می‌زند. PLS یک روش آماری است که به‌منظور آنالیز متغیرهای پنهان مدلهای ساختاری به کار می‌رود. در پژوهش حاضر از نرمافزار SmartPLS استفاده‌شده است که در زمینه مدل‌سازی معادلات ساختاری بر پایه روش کمترین مربعات جزئی، نرمافزاری پرکاربرد و مفید است.
شکل شماره 4-1 مدل مفهومی پژوهش را در حالت تخمین ضرایب استاندارد نشان ‌می‌دهد. متغیرهای پژوهش به دودسته‌ی پنهان و آشکار تقسیم میشوند. متغیرهای آشکار (مستطیل) یا مشاهده‌شده به‌گونه‌ای مستقیم به‌وسیله پژوهش‌گر اندازهگیری میشوند، درحالی‌که متغیرهای پنهان (بیضی) یا مشاهده نشده به‌گونه‌ای مستقیم اندازهگیری نمیشوند، بلکه بر اساس روابط یا همبستگیهای بین متغیرهای اندازهگیری شده، استنباط میشوند. متغیرهای پنهان بیانگر یکسریسازه های تئوریکی هستند مانند مفاهیم انتزاعی که مستقیماً قابل‌مشاهده نیستند و از طریق سایر متغیرهای مشاهده‌شده ساخته و مشاهده میشوند. جداول (4-7) و (4-8) مشخصات متغیرهای مدل را نشان می‌دهد.
جدول 47- مشخصات متغیرهای سا
زگاری شغلی
متغیر
شاخص‌
ارزش راحتی
CR1-CR10
ارزش پایگاه
CP11-CP14
ارزش نوع‌دوستی
CNO15-CNO19
ارزش ایمنی
CE20-CE25
ارزش خودمختاری
CKH26-CKH27
ارزش سازگاری
CSA28-CSA30
جدول ‏48- مشخصات متغیرهای هوش هیجانی
متغیر
شاخص
مدیریت احساسات خود
EMOW1-EMOW9
ادراک احساسات
EPER10-EPER19
مدیریت احساسات دیگران
EMO20-EMO27
استفاده از احساسات
EUT28-EUT33
شکل 4-1- مدل در حالت تخمین ضرایب مسیر و بارهای عاملی
متغیرهای پنهان به‌نوبه خود به دو نوع متغیرهای درون‌زا یا جریان گیرنده و متغیرهای برون‌زا یا جریان دهنده تقسیم می‌شوند. هر متغیر در سیستم مدل معادلات ساختاری میتواند هم به‌عنوان یک متغیر درون‌زا و هم یک متغیر برون‌زا در نظر گرفته شود. متغیر درون‌زا متغیری است که از جانب سایر متغیرهای موجود در مدل تأثیر میپذیرد. در مقابل متغیر برون‌زا متغیری است که هیچ‌گونه تأثیری از سایر متغیرهای موجود در مدل دریافت نمیکند بلکه خود تأثیر میگذارد.
در شکل شماره (4-1) اعداد و یا ضرایب به دودسته تقسیم میشوند. دسته‌ی اول تحت عنوان معادلات اندازهگیری هستند که روابط بین متغیرهای پنهان (بیضی) و متغیرهای آشکار (مستطیل) را نشان میدهند. این ضرایب را اصطلاحاً بارهای عاملی گویند. دسته‌ی دوم معادلات ساختاری هستند که بیانگر روابط بین متغیرهای پنهان هستند و برای آزمون فرضیات استفاده میشوند. به این ضرایب اصطلاحاً ضرایب مسیر گفته میشود. با توجه به مدل در حالت تخمین ضرایب میتوان بارهای عاملی و ضرایب مسیر را برآورد کرد. مقدار ملاک برای مناسب بودن بارهای عاملی 4/0 است. بر اساس بارهای عاملی، شاخصی که بیشترین بار عاملی را داشته باشد، در اندازهگیری متغیر مربوطه سهم بیشتری دارد و شاخصی که ضرایب کوچکتری داشته باشد سهم کمتری را در اندازهگیری سازه مربوطه ایفا میکند.
اعداد داخل بیضی شاخص‌ ضریب تعیین هستند. ضریب تعیین بررسی میکند چند درصد از واریانس یک متغیر وابسته توسط متغیر (های) مستقل تبیین و توضیح داده میشود؛ بنابراین طبیعی است که این مقدار برای متغیر مستقل مقداری برابر صفر است و برای متغیر وابسته مقدار بیشتر از صفر. هر چه این میزان بیشتر باشد، بنابراین ضریب تأثیر متغیرهای مستقل بر وابسته بیشتر است. بنا بر ضریب تعیین مدل میتوان گفت که متغیرهای هوش هیجانی شامل (مدیریت احساسات خود، ادراک احساسات، مدیریت احساسات دیگران، استفاده از احساسات) روی‌هم‌رفته توانستهاند 9/27 درصد از واریانس متغیر سازگاری شغلی را توضیح دهند 1/72 درصد باقیمانده مربوط به خطای پیشبینی است و میتواند شامل دیگر عوامل تأثیرگذار بر متغیر سازگاری شغلی باشد.
پیش از برازش جزئی مدل یا همان آزمونفرضیه های پژوهشی به بررسی برازش کلی مدل مفهومی پرداخته میشود. مدلهای معادلات ساختاری به‌طورمعمول ترکیبی از مدلهای اندازهگیری (نشاندهنده زیر مؤلفه‌های متغیرهای پنهان) و مدلهای ساختاری (نشاندهنده روابط بین متغیر‌های مستقل و وابسته) هستند. نرم‌افزار SmartPLS برای برازش مدلهای اندازهگیری، شاخصهای میانگین واریانس استخراج‌شده (AVE) و پایایی مرکب (CR) را ارائه میدهد. مقادیر بیشتر از 5/0 برای میانگین واریانس استخراج‌شده و بیشتر از 7/0 برای پایایی مرکب بیانگر برازش مناسب مدلهای اندازهگیری است. جدول زیر شاخصهای گزارش‌شده برای هر یک از متغیرهای پنهان موجود در مدل پژوهش را نشان‌ می‌دهد.
جدول 4-9- میانگین واریانس استخراج‌شده، پایای مرکب و آلفای کرونباخ
 
AVE
Composite Reliability
R Square
Cronbachs Alpha
ارزش ایمنی
0.43
0.28
0.32
0.07
ارزش خودمختاری
0.75
0.86
0.55
0.67
ارزش نوع‌دوستی
0.43
0.72
0.38
0.53
ارزش پایگاه
0.55
0.82
0.59
0.71
ارزش راحتی
0.31
0.58
0.71
0.43
ارزش سازگاری
0.40
0.65
0.20
0.24
مدیریت احساسات دیگران
0.37
0.82

0.75
مدیریت احساسات خود
0.30
0.74

0.62
ادراک احساسات
0.34
0.77

0.68
استفاده از احساسات
0.48
0.84

0.77

مقدار AVE برای متغیرهای ارزش خودمختاری، ارزش پایگاه، استفاده از احساسات بیشتر از 5/0 است و بقیه متغیرها کمتر از مقدار 5/0 که این موضوع روایی همگرای مناسب مدل را زیر سؤال می‌برد. باید سؤالاتی مربوط به هر یک از متغیر‌های مشخص‌شده که بار عاملی کمتری دارند حذف شوند.
همان‌طور که در جدول بالا مشخص‌شده است، مقدار مربوط به معیار CR برای همه‌ سازه‌ها به‌جز سازه‌های ارزش ایمنی و ارزش راحتی بالاتر از 7/0 است که حاکی از پایایی مناسب مدل است.
مقدار آلفای کرونباخ برای همه‌ متغیرها به‌جز ارزش ایمنی، ارزش نوع‌دوستی، ارزش راحتی، ارزش سازگاری بالاتر از 7/0 است. در سازه‌های که آلفای کرونباخ کمتر از 7/0 است به دلیل وجود سؤالاتی است که بار عاملی آن‌ها کمتر از 5/0 است، بنابراین باید این سؤالات حذف و مدل مجدداً موردبررسی و برازش قرار گیرد.
4-3-1- روایی واگرا
روایی واگرا معیار بررسی برازش مدل‌های اندازه‌گیری است که دو موضوع را پوشش می‌دهد:
الف) مقایسه میزان‌ همبستگی بین شاخص‌های یک سازه با آن سازه در مقابل همبستگی آن شاخص‌ها با سازه‌های دیگر.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب) مقایسه میزان‌ همبستگی یک سازه با شاخص‌هایش در مقابل همبستگی آن سازه با سایر سازه‌ها.
جدول 4-10- بارهای عاملی شاخص‌های سازه‌های پژوهش برای بررسی روایی واگرا
بارهای عاملی شاخص‌های

دسته بندی : پایان نامه مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید