منابع و ماخذ مقاله کیفیت زندگی کاری

کاری غیرقابل‌تردیدند. در این زمینه یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های شخصیتی که می‌تواند به رهبران و مدیران کمک کند، هوش هیجانی است.

احمد نژاد و همکاران (1390) در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی کاری با سازگاری شغلی در بین معلمان رسمی و حق‌التدریس مقطع ابتدائی شهرستان سردشت در سال تحصیلی 90-89 نشان دادند که بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی کاری، بین کیفیت کار و سازگاری شغلی معلمان رسمی و معلمان حق‌التدریس رابطه معنی‌داری وجود دارد. همچنین در معلمان رسمی بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی کاری رابطه معنادار وجود دارد ولی در بین معلمان حق‌التدریس چنین رابطه‌ای مشاهده نشد. درحالی‌که مؤلفه‌های هوش هیجانی پیش‌بینی کننده مناسبی برای سازگاری شغلی معلمان نیستند.
تحقیقات روان‌شناسانی، مثل گاردنر، سالوی، مایر، بارون، گلمن و … نشان‌ می‌دهد که هوش هیجانی در حیطه‌های زیادی کار آیی دارد. ازجمله‌ این حیطه‌ها می‌توان به حیطه‌های روابط درون فردی (خودشناسی و خودشکوفایی)، روابط برون فردی (روابط اجتماعی) ازدواج، خانه و روابط خانوادگی، تربیت فرزند، آموزش و یادگیری، سلامت فکر و شخصیت (بهداشت روانی و اختلالات روانی)، روان‌شناسی، پزشکی و سلامت جسمانی، روان‌پزشکی، مشاوره و راهنمایی، کار و اشتغال، مدیریت سازمانی و صنعتی، پیشرفت اقتصادی، رهبری جامعه و … اشاره کرد.
با توجه به مواردی که به‌عنوان پیامدهای هوش هیجانی مطرح شد مشخص می‌شود که هوش هیجانی بر عوامل زیر تأثیر می‌گذارد.
شکل 2-3 نقشه ادبیات پژوهش در باب پیامدهای هوش هیجانی
2-6- مدل مفهومی پژوهش
مدل مفهومی یا چارچوب نظری، بنیانی است که تمامی پژوهش بر آن استوار است. لذا، بر اساس مطالعه مبانی نظری و نتایج حاصل از مطالعه تحقیقات پیشین و با استفاده از مدل (کاتز و هری، 2014) که در شکل زیر نشان داد شده است به بررسی روابط بین متغیرها می‌پردازیم.مدیریت احساسات خود
ادراک احساسات

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مدیریت احساسات دیگران
استفاده از احساسات
ارزش ایمنی
ارزش نوع‌دوستی
ارزش پایگاه
ارزش راحتی
ارزش خودمختاری
سبک سازگاری

شکل 2-4 مدل مفهومی تحقیق (کاتز و هری، 2014)
2-7- تبیین مدل مفهومی پژوهش
کاتز و هری (2014) معتقدند هوش هیجانی بر سازگاری شغلی کارکنان تأثیرگذارند. کوپر گزارش داد افرادی که به‌طور مؤثر احساساتشان را با اطمینان به کار می‌برند، به شغل‌های موفق بیشتری دست پیدا می‌کنند. همچنین در درک نقش مهم احساسات در شغل، محققان هوش هیجانی را به‌عنوان متغیری مهم برای موفقیت و سازگاری شغلی معرفی کردند (جعفری و قمی، 1389).
هوش هیجانی و سازگاری شغلی از ویژگی‌های پنهانی (عاطفی –شناختی) رفتار هستند که می‌توانند به‌وسیله آموزش، مشاوره و مربی‌گری بهبود یابند (ساویکاس و همکاران،2012). همچنین میشیل (1973) در پژوهش دیگری به این نتیجه رسید که سازگاری شغلی توسط هوش هیجانی پیش‌بینی می‌شود. این فرضیه روی تحقیقاتی استوار است که نشان ‌می‌دهد افرادی باهوش هیجانی بالا، دارای عملکرد انطباقی بیشتری هستند (شات و همکاران، 2009).
بنابراین آگاهی بیشتر از احساسات و استفاده از ظرفیت بیشتر برای یکپارچه سازی تجربه احساسی بافکرها و عمل‌ها باعث سازگاری بیشتر با شغل و شرایط آن می‌شود (برون و همکاران،2003; امرلینگ و چرنیس، 2003).
فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق
3-1- مقدمه
پژوهش فرآیندی است که از طریق آن می‌توان درباره ناشناخته‌ها به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را کسب نمود. در این فرآیند از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آن‌ها به یافته‌ها تحت عنوان «روش شناسی» یاد می‌شود. روش علمی یا روش پژوهش علمی فرآیند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین است (مقیمی،1385). در این فصل به معرفی و بحث پیرامون روش تحقیق، جامعه و نمونه آماری، ابزار گرد‌آوری داده‌ها، روایی و پایایی پرسشنامه، نرم‌افزارها و امکانات استفاده شده در امر پژوهش و روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها پرداخته شده است.
3-2- روش پژوهش
روش‌های تحقیق مختلفی وجود دارد که استفاده از هریک از روش‌های تحقیق بسته به ماهیت کار و متغیرهای موردبررسی، توصیه می‌شود. روش تحقیق در علوم رفتاری با توجه به ملاک‌های هدف تحقیق، نحوه گردآوری داده‌ها، نحوه اجرا مشخص می‌گردد.
3-2-1- روش پژوهش برحسب هدف
ازنظر هدف تحقیقات به انواع کاربردی، بنیادی و توسعهای تقسیمبندی میگردد. تحقیقات کاربردی پژوهشهایی هستند که در پی یافتن راهکارهایی برای مسائل مبتلابه جامعه آماری میباشند. تحقیقات توسعهای در پی افزودن دانش محقق و تحقیقات بنیادی در پی بسط و گسترش تئوریهای موجود در یک‌رشته علمی است (بازرگان و همکاران، 1388). تحقیق حاضر قصد دارد تا به «بررسی تأثیر هوش هیجانی بر سازگاری شغلی در شهرداری یزد» بپردازد و درنتیجه ازنظر هدف، یک تحقیق کاربردی است.
3-2-2- روش پژوهش برحسب نحوه گردآوری اطلاعات
تحقیقات علمی برحسب گردآوری اطلاعات به دودسته تقسیم می‌شوند: 1) تحقیقات آزمایشی 2) تحقیقات توصیفی. ازآنجاکه هدف تحقیق توصیفی توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های موردبررسی است (بازرگان همکاران، 1388)، تحقیق حاضر ازنظر گردآوری داده‌ها و اطلاعات و روش تجزیه‌وتحلیل یک تحقیق توصیفی و غیرآزمایشی است که سعی پژوهشگر بر این است تا یک مسئله و پرسش واقعی که در عمل وجود دارد طی فرآیند تحقیق پاسخ دهد.
همچنین نوع پژوهش از حیث مکانی به میدانی، کتابخانه‌‌ای و آزمایشگاهی تقسیم‌شده است (دانایی‌فرد، الوانی و آذر، 1388). این پژوهش از این منظر در بخش اول (ایجاد مدل مفهومی) از نوع پژوهش‌های کتابخانه‌ای و پس‌ازآن از نوع پژوهش‌های میدانی است.
3-2-3- روش پژوهش برحسب نحوه اجرا
در یک دسته‌بندی نحوه انجام پژوهش را می‌توان به کیفی، کمی یا ترکیبی از هر دو تقسیم‌بندی کرد. در شیوه کیفی از داده‌های کیفی حاصل از مصاحبه‌ها، مستندات، مشاهده مشارکتی، پرسش‌نامه و … استفاده می‌شود تا بتوان انسان‌ها و بستر‌های اجتماعی زندگی آن‌ها را درک کرد؛ شیوه کمی، شیوه‌ای پژوهشی است که در آن از پیمایش، آزمایش‌های آزمایشگاهی، شیوه‌های رسمی (مانند اقتصاد‌سنجی) و شیوه‌های عددی (مانند مدل‌سازی ریاضی) استفاده می‌شود (دانایی‌فرد، الوانی و آذر، 1388). این پژوهش از روش کمی استفاده خواهد کرد. پژوهشگر در آن ابتدا با استفاده از پرسش‌نامه نظرات گوناگون را گردآوری نموده و سپس با به‌کارگیری روش‌های کمی آمار استنباطی ازجمله معادله معادلات ساختاری به آزمون فرضیه‌ها و مدل مفهومی پژوهش خواهد پرداخت.
3-3 – جامعه، نمونه آماری و روش نمونه‌گیری
جامعه آماری عبارت است از مجموعه‌ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. صفت مشترک صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایزکننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد. (آذر و مومنی، 1387).
جامعه یا جمعیت آماری عبارت است از مجموعه اشیاء یا نمودهایی که یک یا چند صفت مشترک داشته و یکجا در نظر گرفته می‌شوند و آن را با نماد N نشان می‌دهند. به‌عبارت‌دیگر، جامعه مجموعه اعضای حقیقی یا فرضی است که نتایج پژوهشی به آن انتقال داده می‌شود. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کارکنان شهرداری یزد، اعم از زن و مرد می‌شود که با توجه به اطلاعات به‌دست‌آمده تعداد آن‌ها 276 نفر است.
پس از انتخاب موضوع تحقیق و بیان مسئله یکی از تصمیمات مهمی که در پیش روی هر پژوهشگری قرار دارد انتخاب نمونه است. نمونه‌ای که باید نماینده جامعه‌ای باشد که پژوهشگر قصد تعمیم‌یا
فته‌های تحقیق خود به آن جامعه را دارد. اگر محقق پژوهش خود را بر تمامی افراد جامعه اجرا کند روش او سرشماری خواهد بود یعنی محقق باید تمامی افراد جامعه را تک‌تک موردبررسی و آزمون قرار دهد؛ اما چون اکثر پژوهشگران توان و زمان اجرای پژوهش بر کل جامعه را ندارند به همین دلیل پژوهش خود را محدود به نمونه کوچکی می‌سازند (مقیمی دهکردی، 1390).
نمونه یا جمعیت نمونه، عبارت است از هر جز از جامعه که معرف جامعه باشد. واحد نمونه‌گیری عبارت است از واحد‌هایی که باید اطلاعاتی را در مورد آن‌ها گرد‌آوری کنیم. مسئله‌ای که بیشتر محققان در برنامه‌ریزی هر طرح پژوهشی با آن مواجه‌اند، اندازه یا حجم نمونه است. حجم نمونه بایستی به‌گونه‌ای باشد که محقق بتواند نتایج حاصل از تحقیق را به جامعه آماری موردمطالعه تعمیم دهد. به‌منظور تعیین اندازه نمونه، روش‌های متعددی وجود دارد. در پژوهش حاضر ازآنجایی‌که حجم جامعه محدود در نظر گرفته‌شده است از فرمول کوکران برای تعیین حجم نمونه استفاده‌شده است.
در فرمول بالا
n= حداقل حجم نمونه لازم
N= حجم جامعه آماری (که در این تحقیق 276 نفر است)
ε= خطای پذیرفته‌شده توسط محقق یا بازه قابل‌تحمل از برآورد پارامتر موردنظر
= مقدار به‌دست‌آمده از جدول توزیع نرمال استاندارد (در این تحقیق و با در نظر گرفتن سطح اطمینان 95 درصد، مقدار به‌دست‌آمده از جدول توزیع نرمال استاندارد 96/1 است).
: نسبت موفقیت (نسبت پاسخِ مطلوب) است که به دلیل نامعلوم بودن آن در این پژوهش معادل 5/0 در نظر گرفته‌شده است.
: نسبت عدم موفقیت (نسبت پاسخ نامطلوب) است.
بر این اساس با در نظر گرفتن خطای مجاز برابر 05/0، حجم نمونه موردنیاز از با جایگذاری فرمول بالا به‌صورت زیر محاسبه می‌شود.
همان‌گونه که مشاهده می‌کنید حداقل تعداد حجم نمونه برابر 183 نفر تعیین‌شده است. در پژوهش حاضر پس از توزیع پرسش‌نامه درنهایت پس از حذف پرسش‌نامه‌های مخدوش تعداد 160 پرسش‌نامه نهایی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت.
3-4 – روش و ابزار گرد‌آوری اطلاعات
3-4-1- روش گردآوری اطلاعات
برای جمع‌آوری اطلاعات از روش‌های زیر استفاده گردید:
مطالعات کتابخانه‌ای: جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع کتابخانه‌ای، مقالات، کتاب‌های موردنیاز و نیز از شبکه جهانی اطلاعات استفاده‌شده است.
تحقیقات میدانی: به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات برای تجزیه‌وتحلیل از پرسش‌نامه استفاده خواهد شد.
3-4-2- ابزار گردآوری اطلاعات
در این تحقیق از دو ابزار برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده گردیده است:
بررسی اسناد و مدارک: جهت اخذ اطلاعات کلی در مورد سازمان شامل تاریخچه، تعداد کارکنان، وضعیت تحصیلی، آیین‌نامه‌ها و …از روش بررسی اسناد و مدارک استفاده گردیده است. همچنین سایر اطلاعات در زمینه ادبیات موضوع، تعیین چارچوب نظری و شاخص‌ها از منابع موجود در کتابخانه که حاوی کتب، مجلات و پایان‌نامه‌ها و گزارش‌های علمی است، استفاده‌شده است.
پرسش‌نامه: این ابزار یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روش مستقیم برای کسب داده‌های تحقیق است. پرسش‌نامه مجموعه‌ای از سؤال‌هاست که پاسخ‌دهنده باملاحظه آن‌ها پاسخ لازم را ارائه می‌دهد که این پاسخ‌ها داده‌های موردنیاز پژوهشگر را تشکیل می‌دهد. از طریق سوا لات پرسش‌نامه می‌توان دانش، علاقه، نگرش فکری فرد را موردبررسی قرارداد (بازرگان و همکاران، 1388).
پرسش‌نامه این پژوهش مشتمل بر 2 بخش کلی است. در بخش نخست تعدادی پرسش باهدف شناسایی متغیرهای جمعیت شناختی (سن، جنسیت و…) طرح گردید. در بخش دوم از پاسخگویان خواسته‌شده است که با توجه به طیف لیکرت به پرسش‌هایی که به‌منظور سنجش هر یک از ابعاد مؤلفه‌های هوش هیجانی و سازگاری شغلی تنظیم‌شده بود پاسخ دهند. در تحقیق حاضر از دو پرسش‌نامه استاندارد هوش هیجانی شات و پرسش‌نامه سازگاری شغلی دیویس و لوفکویست استفاده‌شده است.جدول شماره (3-1) و (3-2) مشخصات پرسش‌نامه پژوهش را نشان ‌می‌دهد.
جدول 31- مشخصات پرسش‌نامه سازگاری شغلی
متغیر
شماره پرسش‌ها
منبع
ارزش راحتی
CR1-CR10
(دیویس و لوفکویست،1984)
ارزش پایگاه
CP11-CP14
ارزش نوع‌دوستی

CNO15-CNO19
ارزش ایمنی
CE20-CE25
ارزش خودمختاری
CKH26-CKH27
ارزش سازگاری
CSA28-CSA30
جدول ‏32- مشخصات پرسش‌نامه هوش هیجانی
متغیر
شماره پرسش‌ها
منبع
مدیریت احساسات خود
EMOW1-EMOW9
(شات، 2009)
ادراک احساسات
EPER10-EPER19
مدیریت احساسات دیگران
EMO20-EMO27
استفاده از احساسات
EUT28-EUT33
همچنین پرسش‌های طرح‌شده در مقیاس لیکرت و با گزینه‌های 1-کاملاً موافقم 2-موافقم 3-بی‌نظرم 4-مخالفم 5-کاملاً مخالفم موردسنجش قرارگرفته‌اند.
3-5 – روایی و پایایی پرسش‌نامه پژوهش
به‌منظور اطمینان نهایی از ابزار اندازهگیری و پیش از به‌کارگیری آن در مرحله اصلی جمعآوری داده‌ها، ضرورت دارد که پژوهشگر از طریق علمی، اطمینان نسبی لازم را نسبت به روا بودن استفاده از ابزار موردنظر و معتبر بودن آن پیدا کند؛ بنابراین برای آنکه بتوان به نتایج اندازهگیری اطمینان کرده و ادعا نمود کهداده های حاصل از اندازهگیری قابل‌اطمینان هستند، ابزار اندازهگیری باید دو خصوصیت اساسی داشته باشد؛ روایی (اعتبار) و پایایی (دقت).
3-5-1- روایی پرسش‌نامه
روایی اصطلاحی است که به هدفی که آزمون برای تحقق بخشیدن به آن درست‌شده، اشاره دارد. ابزاری که برای سنجش متغیرهای پژوهش روا است باید آنچه را که موردنظر است اندازهگیری کند و برای پژوهشگر اطلاعات مفیدی را فراهم آورد. آزمون روایی در سه گروه روایی محتوا، روایی معیار و روایی سازه دستهبندی میشوند (داناییفرد و همکاران، 1387).
روایی محتوا: روایی محتوا به این مطلب اشاره دارد که نمونه سؤالات مورداستفاده در یک آزمون تا چه میزان معرف کل جامعه سؤالهای ممکن است که میتوان از محتوا یا موضوع موردنظر تهیه کرد؛ بنابراین روایی محتوا اطمینان ایجاد میکند که همه ابعاد و مؤلفههایی که میتواند مفهوم موردنظر را انعکاس دهند در آن سنجه وجود دارد. با توجه به اینکه هیچ‌گونه روش آماری برای تعیین ضریب روایی محتوایی وجود ندارد، عموماً از قضاوت خبرگان درباره سؤالهای آزمون استفاده می‌شود. روایی صوری نوعی خاص از روایی محتوا است و به این مطلب اشاره دارد که سؤالات آزمون تا چه حد در ظاهر شبیه به موضوعی است که برای اندازهگیری آن تهیه‌شده است (دانایی‌فرد و همکاران، 1387).
روایی وابسته به معیار: روایی وابسته به معیار زمانی ایجاد میشود که سنجه موردنظر، افراد را بر اساس معیاری که انتظار پیشبینی آن‌ها میرود متمایز سازد. این امر میتواند از طریق ایجاد روایی همزمان و یا روایی پیشبینی انجام شود.
روایی سازه یا مفهومی: روایی سازه دلالت بر آن دارد که نتایج به‌دست‌آمده از کاربرد سنجهها تا چه حدی با تئوریهایی که آزمون بر اساس آن‌ها طراحی‌شده، سازگاری دارد. این روایی از چند شیوه شامل تعیین همبستگی آزمون با سایر آزمونهای روا (روایی همگرا و واگرا)، تمایز سنی، تحلیل عاملی و همسانی درونی تعیین میشود (داناییفرد و همکاران، 1387).
در پژوهش حاضر به‌منظور بررسی روایی ابزار گردآوری دادهها از شیوه روایی محتوا بهرهگیری شده است. لذا در این راستا قابل‌فهم بودن سوا لات موردبررسی قرارگرفته و با استفاده ازنظر خبرگان و اساتید پرسش‌نامه پژوهش در چندین مرحله تعدیل‌یافته است.
3-5-2 – پایایی پرسش‌نامه
پایایی یک وسیله اندازهگیری، عمدتاً به‌دقت نتایج حاصل از آن اشاره میکند. پایایی به‌دقت، اعتمادپذیری، ثبات یا تکرارپذیری نتایج آزمون اشاره دارد. توانایی یک سنجه برای حفظ ثبات در طی زمان (علیرغم شرایط غیرقابل‌کنترل آزمون و وضعیت پاسخدهندگان) شاخصی از ثبات و آسیبپذیری کم آن در برابر تغییرات است. این توانایی نشاندهنده مناسب بودن ابزار اندازهگیری است، زیرا هر زمان که اندازهگیری صورت گیرد، نتایج یکسان حاصل میشود. پایایی شرط روایی است؛ اما روایی برای پایایی ضروری نیست (مومنی و فعال قیومی، 1387).
برای اندازهگیری پایایی از شاخصی به نام ضریب پایایی یا ضریب آلفای کرونباخ استفاده میشود که اندازه آن معمولاً بین صفرتا یک تغییر میکند. ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک معرف پایایی کامل پرسش‌نامه است. تکنیک‌های آماری مختلفی برای اندازهگیری میزان پایایی پرسش‌نامه وجود دارد. لذا جهت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *