پایان نامه نقش بازاریابی الکترونیکی در گسترش فرهنگ بیمه

تعریف فرهنگ

تعریف های فراوان و متنوعی برای واژه فرهنگ ارائه شده است. فرهنگ را هم مترادف واژه هایی نظیر تمدن، تربیت و پرورش دانسته و هم با عبارت های کوتاه یا بلند بیان کرده اند که به دو نمونه از آن ها اشاره می شود.

  1. فرهنگ یعنی الگوی اندیشیدن و عمل کردن

2.مجموعه باورها، ارزش ها، نگرش ها، رسوم و یا هنجارها و رفتارهای مشترکی که اعضای یک جامعه برای مراوده با دنیای اطراف خود و با یکدیگر به کار برده و آن را از طریق آموختن از نسلی به نسل دیگر منتقل می کنند (آسوده،1383: 3).

تعریف های گوناگون فرهنگ مفاهیم مشترکی دارند. فرهنگ یک کشور، جامعه و یک گروه، بیانگر باورها و رفتارهای مشترک اعضا، سطح درک و آگاهی عمومی می باشد. فرهنگ در زبان فارسی معادل تربیت و پرورش نیز به کار می رود و در زبان لاتین کلمه Culture با ریشه Cult و با فعل Cultivate، در خصوص زمین و نباتات بیانگر آماده سازی و استفاده از زمین مانند شخم زدن و بذرپاشی برای کشت و زرع و پرورش گیاهان و در خصوص انشان ها بیانگر تعالی درک و آگاهی و پرورش فکری است. از نظر جامعه شناسان، فرهنگ میراثی است که از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود ولی این میراث ژنتیکی نیست بلکه باورها و رفتارهایی است که مردم آموخته و در اندیشه و عمل به کار می گیرند. برای مثال نیاز نوزاد به شیر نیاز غذایی و تلاش برای دستیابی و خوردن آن ژنتیکی است. در حالی که سرچشمه سخن گفتن، طرز فکر و درک در بزرگسالان از عادت های فرهنگی است. بدین ترتیب انسان تحت تأثیر فرهنگ جامعه ای است که در آن زندگی می کند و آموزش می بیند (درخشیده،1391: 158).

دانلود متن کامل از لینک زیر :

نقش بازاریابی الکترونیکی در گسترش فرهنگ بیمه مطالعه موردی در دفاترنمایندگی بیمه  ایران در شهرستان رشت

یکی از ویژگی های مهم فرهنگ، آموختنی بودن و یا آموخته شدن آن است که موجب تغییر تحول و اعتلای فرهنگ می شود البته مراد از آموختن و یادگیری در این بحث، آموزش در دوره های آموزشی کلاسیک یا غیر رسمی نیست، بلکه بیشتر آموخته هایی است که اعضای جامعه در عمل و در طول زندگی خود و در مراوده با یکدیگر و اجتماع می آموزند. فرهنگ باورها یا رفتارهای مشترک و تکراری است که یک جامعه یا جمعیت از خود نشان می دهد. بنابراین رفتار یک فرد یا تعداد معدودی از افراد و یا رفتاری که جامعه فقط برای یک یا چند بار از خود نشان می دهد، فرهنگ تلقی نمی شود. لذا باور و رفتار هنگامی که در میان اعضای یک جامعه نفوذ و گسترش و تداوم پیدا کند به فرهنگ تبدیل می شود (همان، 159)

فرهنگ هر ملت مجموعه ای از عواملی است که ساختار زندگی آن ملت را تعیین می کند و به نوبه خود در تبیین نحوه رفتار، طرز تفکر، امیال، مقررات، تفاوت ها و مشخصات روان شناسی مردم تأثیر قابل ملاحظه ای دارد.از دیدگاه تیلور، مردم شناس بزرگ انگلیسی، فرهنگ به مفهوم وسیع کلمه « مجموعه پیچیده ای است که در برگیرنده دانستنی ها، اعتقادات، هنرها، اخلاقیات، قوانین و عادات و هرگونه توانایی دیگری است که انسان به عنوان عضوی از جامعه کسب می کند» (امیرخانی و متقی ثابت،1389: 175).

هافستد، که یک پژوهشگر هلندی است، از فرهنگ به عنوان یک برنامه ریزی جامع ذهن یاد می­کند. این تعریف نشان دهنده آن است که فرهنگ آموختنی است و نه ذاتی و غریزی و با آموزش می توان از یک فرهنگ ناتوان به یک فرهنگ توانا روی آورد (سازور و همکارن،1390: 45).

تعاریف مختلفی از فرهنگ از دید« لوتان کوی» ارائه شده است که این تعاریف در 6 گروه قرار می گیرند:

-تعاریف توصیفی که از نظر مفهومی کمتر رضایت بخش اند؛

-تعریف تاریخی: فرهنگ به عنوان میراث اجتماعی؛

-تعاریف هنجاری: فرهنگ به عنوان نحوه زندگی مشترک اعضای یک جامعه؛

-تعاریف روان شناختی: فرهنگ به عنوان روش آموخته شده حل مسائل؛

-تعاریف ساختاری: فرهنگ به عنوان وحدت بخش و انسجام دهنده؛

-تعاریف ژنتیک : فرهنگ به عنوان محصول مادی و آرمانی فعالیت انسان.

در این این تعاریف، تعاریف هنجاری در ارتباط با موضوع است اگر فرهنگ به معنای نحوه زندگی مشترک اعضای جامعه باشد نوع نگرش به بیمه و استفاده از آن نیز نوع زندگی مشترک است. بنابراین فرهنگ سازی بیمه امر ساده ای نیست و این پیچیدی هنگامی دو چندان می شود که بخواهیم این استراتژی را در بستر جامعه نهادینه کنیم (سلیمی، 1382: 49).

بستن منو