پایان نامه مشاوره بررسی تأثیر مشاوره گروهی بر دانش آموزان دختر

 مطالب این پست :   پایان نامه مشاوره بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه 100 صفحه
   با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته راهنمایی و مشاوره (M.Sc )
 
موضوع :
بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان رباط کریم در سال 1386-1385
 
استاد راهنما:
خانم دکتر نسترن ادیب راد
 
استاد مشاور:
آقای دکتر حسن شعبانی
 
نگارنده:
خانم خدیجه لقائی
 
فهرست مطالب:

عـنـوان شماره صفحات
فهرست مطالب…………………………………………………………………….. الف
فهرست جداول……………………………………………………………………… ث
فهرست نمودارها………….………………………………………………….…….. ث
چکیده…………………………………………………………………………….. 1
فـصـل اول کلیات تحقیق
مقدمه………………………………………………………………………………….. 2
بیان مسئله…………………………….…………………………………………………………. 3
ضرورت و اهمیت مسئله تحقیق…..…………………………………………………… 5
اهداف پژوهش …………………………………………………………………….. 6
فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………..متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………. 77
تعاریف متغیرها(مفهومی و عملیاتی)………………………………………………………………………………….. ……… 8
تعریف نظری مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل ……………………………………………….. 8
تعریف عملیاتی مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل ………………………………………………………. 8
تعریف نظری سازگاری ……………………………………………………………………………………………………………………… 9
تعریف عملیاتی سازگاری ……………………………………………………………………………………………………………………. 10
فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه………………………………………………………………………………….. 13
بخش اول: سازگاری و مبانی نظری آن……………………………….…………………… 13
تعریف سازگاری ………………………………………………………………………………………………………………………… 13
   عوامل موثربرسازگاری ………………………………………………………………………………………………………………… 14
     انواع سازگاری ……………………………………………………………………………………………………………………………. 17
روشها یا اشکال سازگاری ………………………………………………………………………………………………………….. 23
     ملاکهای سازگاری مطلوب ………………………………………………………………………………………………………… 24
     ویژگیهای افراد سازگار ……………………………………………………………………………………………………. 25
بخش دوم: تحلیل رفتار متقابل …………………..……………………….……………… 27
نظریه تحلیل رفتار متقابل ………………………………………………………………………………………………………….. 27
مبانی نظری تحلیل رفتار متقابل…………………………………………………………………………………………………. 28
الگوی حالات نفسانی ………………………………………………………………………………………………………………….. 28
موقعیت های روانی و طرحهای زندگی ……………………………………………………………………………………….. 32
آسیب شناسی روانی ………………………………………………………………………………………………………………….. 34
         الف : آسیب شناسی ساختی …………………………………………………………………………………………… 24
         ب: آسیب شناسی کارکردی …………………………………………………………………………………………….. 35
هدف درمان در تحلیل رفتار متقابل ………………………………………………………………………………………….. 35
فرآیند گروهی در رویکرد تحلیل رفتار متقابل ……………………………………………………………………………… 36
مشاوره و درمان ……………………………………………………………………………………………………………………………. 38
       الف : تحلیل درمان ساختار………………………………………………………………………………………………… 38
       ب: تحلیل درمان تبادلها …………………………………………………………………………………………………… 39
ارزشهای مشاوره گروهی   …………………………………………………………………………………………………………….. 40
جمع بندی مطالب   ……………………………………………………………………………………………………………………… 42
بخش سوم: مروری برپیشینه تحقیق …………………….……….………………………………. 43
مطالعات صورت گرفته در داخل کشور   ………………………………………………………………………………………. 43
مطالعات صورت گرفته در خارج از کشور ……………………………………………………………………………………… 46
تحلیل و نتیجه گیری سازگاری از دیدگاه تحلیل رفتار متقابل …………………………………………… 48
فصل سومروش اجرای تحقیق
مقدمه…………………………………..…………………………………….….…………………… 52
روش تحقیق…………………………………………………………………………….. 52
جامعه آماری تحقیق…………. ………………………………………………………… 52
نمونه و روش نمونه گیری … …………………….………………….……….. ………. 52
ابزاراندازه گیری و روایی وپایایی آن ……………………………………………………………………………………………… 53
پرسشنامه سینهاوسینگ …….………………………..…………..……………………………………… 53
پایایی پرسشنامه سینهاوسینگ …….………………………..…………..………………………….. 55
روایی (اعتبار) پرسشنامه سینهاوسینگ . …….………………………..…………..……………. 55
روش تجزیه و تحلیل داده ها………… ………….………………………..…………..……………. 56
شیوه اجرا ومراحل انجام پژوهش …….………………………..…………..……………………….. 56
گزارش جلسات مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل …….…………………………. 57
فصل چهارمتجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه…………………………………..…………………………………….….…………………… 60
اطلاعات توصیفی مربوط به مشخصات دموگرافیک نمونه های تحقیق……….. 62
تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………. 73
فرضیه اصلی …………………………………………………………………………………………………………………………………. 74
فرضیه فرعی اول ………………………………………………………………………………………….. …………………….. 75
فرضیه فرعی دوم ……………………………………………………………………………………. ………………..……….. 76
فرضیه فرعی سوم ……………………………………………………………………………………….……… …………………. 77
فرضیه فرعی چهارم ………………………………………………………………………………………………………………… 77
فصل پنجمبحث و نتیجه گیری
مقدمه…………………………………..………………… ……..………………….….…………… 80
یافته های پژوهش ……………………………….………………… ……..………………….……. 80
     الف : نتایج حاصل از توصیف داده ها …………………………………………………………………………………… 80
     ب: بحث و تفسیر نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه ها ………………………………………………. 81
پـیشنـهادات تحقیق…………………………………………………………………………………………………..……….. 87
الف- پیشنهادهای برخاسته از پژوهش …………………….……………….…. …………………………….. 87
ب- پیشنهادات برای انجام تحقیقات بعدی………………………….….…………… ….. 88
محدودیتها ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 88
منـابـع
منابع فارسی…………………………….…………………………………….….……………… 90
منابع لاتین…………………………………………………………………….….………….…… 95
پیـوست
پیوست 1- پرسشنامه سینهاوسینگ و کلید پرسشنامه ……………………………………  
پیوست 2- فرم ساختار بانک اطلاعات ، پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری …  
پیوست 3- فرم ارائه چکیده پایان نامه یا رساله ………………………………………………………………………….پیوست 4 – خلاصه کامل جلسات گروهی ………………………………………………………………………………….  

 
فهرست جداول:

عـنـوان                                                 شماره صفحات
جدول 1-3 : ضرایب پایایی پرسشنامه سازگاری سینهاوسینگ …………………………………………………….. 55
جدول 2-3 : ماتریس همبستگی سه حوزه پرسشنامه سازگاری سینهاوسینگ ………………………………………….. 55
جدول 1-4 : توصیف ویژگی های نمونه های مورد پژوهش ………………………………………………………………………… 62
جدول 2-4 : توزیع فراوانی سطح تصحیلات والدین نمونه های مورد پژوهش ……………………………………………. 62
جدول 3-4 : توزیع فراوانی شغل والدین نمونه های مورد پژوهش ……………………………………………………………… 63
جدول 4-4: توزیع فراوانی رشته های تحصیلی والدین نمونه های مورد پژوهش ……………………………………….. 64
جدول 5-4: توزیع فراوانی پایه تحصیلی والدین نمونه های مورد پژوهش …………………………………………………… 64
جدول 6-4 : توزیع فراوانی سازگاری عاطفی ، اجتماعی و آموزشی نمونه های مورد پژوهش …………………….. 69
جدول 7-4 : نتایج توصیفی مولفه های سازگاری دردو گروه آزمایش و کنترل …………………………………………… 70
جدول 8-4: نتایج تحلیل کواریانسی مقایسه نمرات پس آزمون گروه آزمایش با کنترل در مقیاس سازگاری کل   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 74
جدول 9-4: نتایج کواریانسی مقایسه نمرات پس آزمون گروه آزمایش با کنترل در مولفه اجتماعی مقیاس سازگاری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 75
جدول 10-4 : نتایج کواریانسی مقایسه نمرات پس آزمون گروه آزمایش با کنترل در مولفه اجتماعی مقیاس عاطفی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 76
جدول 11-4: نتایج کواریانسی مقایسه نمرات پس آزمون گروه آزمایش با کنترل در مولفه اجتماعی مقیاس آموزشی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 77
جدول 12-4 : نتایج آزمون T گروههای مستقل برای مقایسه میانگین سازگاری در پایه اول و دوم …………. 78
فهرست نمودارها
نمودار 1-4 : ترتیب تولد نمونه های مورد پژوهش ………………………………………………………………………………………… 65
نمودار 2-4 : فراوانی و درصد مولفه های سازگاری در نمونه های مورد پژوهش ………………………………………….. 67
نمودار 3-4 : نتایج توصیفی مولفه های سازگاری در دو گروه آزمایش و کنترل …………………………………………… 72

 
چکیده
هدف از این پژوهش بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان رباط کریم در سال 86-85 می باشد.
روش پژوهش در این تحقیق روش آزمایشی بود. که در این پژوهش ابتدا 200 نفر با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شد که پس از انجام پیش آزمون از بین آنها دانش آموزانی که کمترین نمره سازگاری را کسب نمودند 30 نفر به صورت تصادفی انتخاب و به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم گردیدند.
جهت اندازه گیری داده ها از پرسشنامه ها سازگاری سینها و سینگ (1993) که شامل 60 سؤال که حوزه های عاطفی، اجتماعی و آموزشی دانش آموزان دبیرستانی را می سنجد استفاده شد و همچنین مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل در ده جلسه یک ساعت و نیم اجرا شد و در پایان نیز از هر دو گروه گواه و کنترل پس آزمون گرفته شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (جدول و نمودار) و جهت آزمون فرضیه های پژوهش از آمار استنباطی (T مستقل و کواریانس) استفاده شد.
نتایج این پژوهش نشان داد که روش مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل TA بر سازگاری اجتماعی و سازگاری کل شرکت کنندگان تأثیر معنادار داشته است همچنین نتایج نشان دهنده وجود تفاوت معناداری بین سازگاری دانش آموزان پایه اول و دوم می باشد و سازگاری عاطفی و آموزشی نیز افزایش یافته است ولی معنادار نبوده است.
 

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه با فرمت ورد
 
دانلود متن کامل این پایان نامه به همراه تمام ضمائم (پیوست ها) : پایان نامه مشاوره بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه 100 ص
فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند
برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید.
 
 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *