پایان نامه الگوهای غیرطبیعی ضربان قلب جنین در یکساعت آخر زایمان

دانلود متن کامل پایان نامه الگوهای غیرطبیعی ضربان قلب جنین در یکساعت آخر زایمان و شمارش بندناف با فرمت ورد  word

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
 
بیان مسئله و ضرورت توجیه و انجام تحقیق
NRBCs گویچه های قرمز نارسی هستند که در خون محیطی نوزادان تازه متولد شده سالم یافت می شوند. بلافاصله بعد از تولد کاهشی سریع در شمارش سلولهای بنیادی خونساز عمدتاً در نوزادان سالم دیده می شود. افزایش شمارش NRBC بندناف بعنوان یک شاخص هیپوکسی داخلی رحمی جنین بصورت حاد و مزمن و بعنوان یک پیشگویی کننده نتایج بدنوزادی پیشنهاد شده است (نظیر درجه آپگار پایین، اسیدمی نوزادی، نیاز به پذیرش در واحد مراقبت نوزدای و تشنج های نوزادی زودرس (1)).
هدف اصلی از مانیتورینگ ضربان جنین بهبود نتایج پره ناتال با تشخیص زودرس هیپوکسی جنین بوده است، برای این منظور مانیتورینگ قلب جنین بطور گسترده ای در طی زایمان در دسترس قرار گرفت (2).
از طرفی مطالعات خوب کنترل شده مشخص کرده است که روش سمع متناوب با مانیتورینگ مداوم جنینی وقتی در فواصل زمانی خاص و با نسبت یک به یک بین پرستار و بیمار انجام شود کارایی یکسان دارد (3).
بنظر می رسد هم افزایش NRBC بندناف و هم الگوهای غیرطبیعی ضربان قلب هیپوکسی جنینی را منعکس می کنند. مطالعات قبلی نشان داده که در هیپوکسی جنینی شمارش NRBC در طناب نافی افزایش می یابد، از طرفی بین الگوهای غیرطبیعی ضربان قلب و هیپوکسی جنینی رابطه وجوددارد (1).
ارتباط بین NRBC و الگوهای ضربان قلب از طریق سمع متناوب کمتر مورد توجه قرار گرفته است، بنابراین هدف از انجام این تحقیق بررسی ارتباط بین الگوهای غیرطبیعی ضربان قلب جنین در یکساعت آخر زایمان و شمارش NRBCs بندناف می باشد.
این الگوها شامل: تاکیکاردی، برادیکاردی، افت زودرس، افت دیررس، افت متغیر و افت طولانی می باشد. با توجه به اینکه مانیتورینگ جنین در این تحقیق به روش Doppler ultrasound Fetal Heart Detector و به طریق متناوب انجام می شود تعیین وجود یا حذف تغییرپذیری ضربان قلب و فاصله آخرین تسریع ضربان قلب تا زایمان که در مطالعات قبلی بعنوان شاخص قابل اعتماد پیشگویی کننده جنین غیرهیپوکسیک مطرح شده است (1) امکانپذیر نمیباشد.
بازنگری منابع و اطلاعات موجود
در مورد الگوهای ضربان قلب جنین در سیرلیبر و NRBC بندناف مطالعات متعددی صورت گرفته که به پاره ای از آنها اشاره می شود:

 • Jeffrey P. & Ahn در مقاله ای با عنوان گریچه های قرمز هسته دار؛ شاخصی برای آسفیکسی جنین در 1995 در مجله obstet Gynecol مطالعه ای را برای تعیین ارتباط بین حضور NRBC و انسفالوپاتی هیپوکسیک – ایسکمیک و معایب نورولوژیک طولانی مدت نوزادی طراحی کردند. در این مطالعه NRBC بندناف نوزادان تک قل با مشکل نورولوژیک با نوزدان سالم مقایسه شدند. آنها نتیجه گرفتند که نوزادان دچار مشکل فوق سطح NRBC بالاتری داشتند. از طرفی مدت پاک شدن این گریچه ها از خون در گروه اول بیشتر بود. بنابراین نتیجه گرفتند که NRBC می تواند به تشخیص حضور آسفیکسی جنینی کمک کند و وقتیکه آسفیکسی نزدیک به تولد اتفاق بیفند تعداد پایین تری NRBC در خون حضور دارند لذا این گریچه های هسته دار می توانند در زمان صدمه نورولوژیک کمک کننده باشند (4).
 • در مطالعه Kathleen & Kusseil در 1999 با عنوان NRBC بعنوان یک شاخص اسیدمی در نوزادان ترم ارتباط بین NRBC بندناف نوزادان ترم و دیگر شاخص های احتمالی هیپوکسی جنینی بررسی شد. نتیجه مطالعه این بود که شمارش گریچه های قرمز هسته دار بطور قابل توجهی در نوزادان ترم متفاوت است. افزایش NRBC با اسیدمی، مکونیوم و پذیرش NICU ارتباط داشت (5).
 • Serafina &Marina در 1999 در تحقیقی با عنوان گریچه های قرمز زمان تولد بعنوان شاخص آسیب مغزی پره ناتال، ارزش پروگنوستیک NRBC بدو تولد در مورد نتایج نوزادی و آسیب مغزی پره ناتال در نوزادان در معرض خطر آسیب نورولوژیک بررسی شد. ارتباط قابل توجهی بین شمارش گریچه های قرمز هسته دار و سن حاملگی و آپگار دقیقه اول، PH، base deficit، کسر O2 مصرفی، محتوی O2 خون و وزن تولد وجوددارد. نهایتاً آنها نتیجه گرفتند شمارش NRBC در زمان تولد نه فقط منعکس کننده نتایج نوزادی ثانویه به هیپوکسی پره ناتال است بلکه اندکس قابل اعتمادی از آسیب مغزی پره ناتال نیز می باشد (6).
 • Sean & Honor & Soina در مقاله ای با عنوان ارتباط بین NRBC و تشنج های زودرس نوزادی زمان آسیب نورولوژیک در نوزادان با تشنج های زودرس را از طریق ارزیابی سطوح NRBC بررسی کردند. آنها متوجه شدند که در گروه مبتلا سطح NRBC در مقایسه با گروه کنترل بالاتر بود. آنها این فرضیه را مطرح کردند که آسیب نورولوژیک منجر به تشنج های زودرس نوزادی اغلب قبل از دوره زایمان اتفاق می افتد (7).
 • Dollbery S. در 2000اثر Passive Smoking را روی NRBC در حاملگی بررسی کرد. شمارش NRBC در نوزادان ترم و AGA (مناسب برای سن حاملگی) در زنانیکه در معرض سیگار به صورت غیرفعال بودند با گروه کنترل مقایسه شد. او نتیجه گرفت سیگار کشیدن غیرفعال بعنوان یک متغیر غیروابسته ارتباط مهمی با شمارش NRBC نشان می دهد (8).
 • Dollberg S. در سال 2000 سطح NRBC جنین های سالم زنان مبتلا به دیابت بارداری را بررسی کرد. NRBC بندناف نوزادان LGA (سنگین تر نسبت به سن حاملگی) از زنان مبتلا به دیابت بارداری با نوزادان AGA زنانی با یا بدون دیابت بارداری مقایسه شدند در این مطالعه مشخص شد در گروه اول در مقایسه با دو گروه دیگر سطح NRBC بالاتر است (9).
 • در سال 2001 در مطالعه ای شمارش NRBC در سندرم آسپیریشن مکونیوم بررسی شد. در این مطالعه نوزادان با آسپیریشن مکونیوم که علائم تنفسی داشتند با جنین های دچار آسپیریشن بدون علائم تنفسی و نوزادان بدون آسپیریشن مقایسه شدند سطح NRBC در گروه اول بیشتر بود (10).
 • در 2003 در مطالعه ای اثر زایمان فیزیولوژیک روی شمارش NRBC بررسی شد در این تحقیق NRBC در سزارین انتخابی بدون Trial of Labor با زایمان واژینال مقایسه شد. شمارش HCTو RBC بطور قابل توجهی در گروه زایمان واژینال بالاتر بود ولی شمارش مطلق RBCهای هسته دار بطور قابل توجهی در دو گروه مشابه بود. آنها نتیجه گرفتند که لیبر شمارش NRBC را تحت تأثیر قرار نمی دهد. این مطالعه از این یافته حمایت می کند که زایمان فیزیولوژیک سبب هیپوکسی جنینی شدید یا طولانی در حدی که سبب ایجاد شواهد هماتولوژیک افزایش اریتروپویزیس باشد نمی شود (11).
 • در 2003 در تحقیقی که توسط Ferber و همکاران انجام شد ارتباط بین الگوهای ضربان قلب با گویچه های قرمز هسته دار در تولد بررسی و نتیجه گیری شد که ارتباطی قابل توجه بین نتایج بد پره ناتال و افزایش شمارش گویچه های قرمز هسته دار وجود دارد و با توجه به نتایج مثبت کاذب بالایی که الگوهای غیرطبیعی ضربان قلب در پیشگویی نتایج بد پره ناتال دارند، نتایج این تحقیق از مطالعات قبلی که نشان می دهد حضور تسریع ضربان قلب قبل از زایمان تنها متغیر غیروابسته ای است که می تواند پیشگویی کننده قابل اعتماد جنین غیر هیپوکسیک باشد حمایت می کند (1).
 • در تحقیقی با عنوان ارزش پروگنوستیک تسریع ها در 1982 نوار قلب جنین ها را برای ارزیابی ارزش پروگنوستیک تسریع در مراحل اولیه لیبر و درست قبل از زایمان بررسی کردند. تسریع ها به انواع اسپورادیک و پریودیک براساس عدم وجود ارتباط یا وجود ارتباط با انقباضات رحمی تقسیم شدند. نشان داده شد که تسریع اسپورادیک در عرض 30 دقیقه نامطلوب است ولی >3 تسریع سلامت جنین را نشان می دهد. ضربانهای غیرطبیعی همراه با >3 تسریع اسپورادیک پیش آگهی بهتری نسبت به ضربانهای غیرطبیعی همراه با تسریع اسپورادیک دارند.

جنین هایی که تغیرپذیری ضربان قلب کمتری دارند بطور معمول فاقد تسریع هستند و تغیرپذیری نرمال همیشه با تسریع های اسپورادیک همراهی دارند. آنها نتیجه گرفتند که تسریع ها نشانگر سلامت جنین اند در حالیکه فقدان تغییرپذیری ممکن است نشانه هیپوکسی شدید جنینی و اسیدوز باشد. این نتیجه گیری با نتایج نوزادی و شاخص PH پوست سرجنین تأیید می شود (12).

 • در 1983 در تحقیقی با عنوان افت قلب های متغیر آتیپیک ارزش و اهمیت پروگنوستیک افت های متغیر ضربان قلب ارزیابی شد. در نوارهای قلب بررسی شده 19% از نوارهایی که افت متغیر در 30 دقیقه آخر زایمان داشتند نشانه های آتیپیک زیر را مکرراً نشان دادند:
 • فقدان تسریع
 • برگشت آهسته ضربان قلب پایه
 • افت طولانی قلب
 • فقدان تغییرپذیری در حین افت
 • تداوم ضربان قلب در یک سطح پایین تر.

آنها نتیجه گرفتند که افت متغیر ضربان قلب با یک یا تعداد بیشتری از این موارد افت متغیر آتیپیک نامیده می شود که برخلاف افت های متغیر خالص که با موارد بالا همراه نیستند پیشگویی کننده میزان بالایی از اسیدوز جنین و درجه آپگار پایین هستند. این تحقیق نشان می دهد که نوع آتیپیک افت متغیر در تشخیص دیسترس جنینی کمک بیشتری می کند (13).
 
متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است

word

 
 
فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده اند

دانلود پایان نامه الگوهای غیرطبیعی ضربان قلب جنین در یک ساعت آخر زایمان و شمارش بندناف

فایل های این سایت دارای رمز هستند

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو