پایان نامه تاثیر ورزش برسلامت روان در زنان دانشجوی ورزشکار و غیرورزشکار

  ** دانلود متن کامل پایان نامه تاثیر ورزش برسلامت روان در زنان دانشجوی ورزشکار و غیرورزشکار (واحد قیامدشت)  با فرمت ورد  word **

 

 
 
عنوان                                                                              صفحه
فصل اول…………………………………………………………………………… 1
مقدمه……………………………………………………………………………………………………… 2
بیان مساله ……………………………………………………………………………………………… 4
فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………….. 5
اهداف کلی………………………………………………………………………………………………. 5
اهداف جزیی …………………………………………………………………………………………… 5
اهمیت و فایده پژوهش……………………………………………………………………………… 6
تعریف اصلاحات …………………………………………………………………………………….. 8
تعریف عملیاتی ………………………………………………………………………………………… 8

فصل دوم

تعاریف سلامت روان ………………….. 11

تاریخچه مختصری بر سلامت روان…………………………………………………………… 12
اصول بهداشت روان………………………………………………………………………………… 13
انجمن ملی بهداشت روانی (NIMH)……………………………………………………………. 15
رابطه ورزش با سلامت روان……………………………………………………………………. 15
زنان و فعالیت بدنی …………………………………………………………………………………. 17
جمعیت مسن و فعالیت بدنی………………………………………………………………………. 18
تعاریف ورزش ……………………………………………………………………………………….. 19
تاریخچه مختصری بر ورزش هندبال ………………………………………………………… 19
کاربرد ورزش هندبال در جامعه……………………………………………………………….. 20
نظریه های ارائه شده درباره ورزش توسط محققان ……………………………………. 21
مکتب انسان گرایی……………………………………………………………………………………. 23
مکتب رفتار گرایی…………………………………………………………………………………….. 23
مکتب شناخت گرایی ………………………………………………………………………………… 24
ورزش از دیدگاه اسلام …………………………………………………………………………… 25
ورزش و درمان ……………………………………………………………………………………… 25
پیشینه مطالعاتی در جهان…………………………………………………………………………. 27
پیشینه مطالعاتی در ایران …………………………………………………………………………. 29

فصل سوم

روش تحقیق …………………………………………………………………………………………… 32
جامعه تحقیق……………………………………………………………………………………………. 32
نمونه تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 33
چگونگی نمونه برداری………………………………………………………………………………. 33
توضیح درباره نمونه ها…………………………………………………………………………….. 34
نحوه نمره گذاری ……………………………………………………………………………………. 33
ابزار تحقیق……………………………………………………………………………………………… 34
– روایی پرسشنامه …………………………………………………………………………………. 36
– اعتباری پرسشنامه………………………………………………………………………………… 37
روش آماری……………………………………………………………………………………………. 40

فصل چهارم

محاسبات آماری علائم جسمانی…………………………………………………………………. 44

تفسیر و بیان نتیجه علائم جسمانی……………………………………………………………… 44
محاسبات آماری علائم اضطرابی و خواب…………………………………………………… 48
تفسیر و بیان نتیجه علائم ضطرابی و خواب………………………………………………… 48
محاسبات آماری کارکرد اجتماعی……………………………………………………………… 51
تفسیر و بیان نتیجه کارکرد اجتماعی………………………………………………………….. 51
محاسبات و بیان افسردگی………………………………………………………………………… 54
تفسیر و بیان نتیجه افسردگی…………………………………………………………………….. 54
محاسبات آماری سلامت عمومی………………………………………………………………… 56
تفسیر و بیان نتیجه سلامت عمومی…………………………………………………………….. 56

فصل پنجم

خلاصه ای از فصول…………………………………………………………………………………. 60
مقایسه پژوهش حاضر با پژوهشهای پیشین……………………………………………….. 60
محدودیتهای پژوهش………………………………………………………………………………… 61
پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………. 63
منابع و مآ‎خذ……………………………………………………………………………………………
ضمیمه…………………………………………………………………………………………………….


فهرست جداول

جدول علائم جسمانی (1-4)………………………………………………………………………. 46        
جدول علائم اضطرابی و اختلال خواب (2-4)……………………………………………… 49
جدول کارکرد اجتماعی (3-4)…………………………………………………………………… 53
جدول علائم افسردگی (4-4)…………………………………………………………………….. 55
جدول سلامت عمومی (5-4)……………………………………………………………………… 57


فهرست نمودارها

نمودار علائم جسمانی (1-4)…………………………………………………………………….. 46
نمودار علائم اضطرابی و اختلال خواب (2-4)…………………………………………….. 49
نمودار کارکرد اجتماعی (3-4)………………………………………………………………….. 52
نمودار علائم افسردگی (4-4)……………………………………………………………………. 55
نمودار سلامت عمومی (5-4)…………………………………………………………………….. 57


چکیده:
در این پژوهش به بررسی تاثیر ورزش بر سلامت روان در زنان ورزشکار و غیرورزشکار پرداخته شده است فرضیه های مورد بررسی در این پژوهش عبارتند از:
1- بین علائم جسمانی در زنان ورزشکار با زنان غیر ورزشکار تفاوت وجود دارد.
2- بین علائم اضطرابی و اختلال خواب در زنان ورزشکار با زنان غیرورزشکار تفاوت وجود دارد.
3- بین کارکرد اجتماعی در زنان ورزشکار با زنان غیر ورزشکار تفاوت وجود دارد.
4- بین افسردگی در زنان ورزشکار با زنان غیرورزشکار تفاوت وجود دارد.
گروه نمونه انتخاب شده در این پژوهش شامل 60 نفر از زنان دانشجوی 42-20 ساله می باشد که 30 نفر از آنان دانشجویان ورزشکار حرفه ای مجموعه شهید شیرودی و 30 نفر دیگر از دانشجویان غیرورزشکار واحد قیامدشت در سال 1385 می باشند ابزار مورد استفاده در این آزمون پرسشنامه سلامت عمومی GHQ و روش آماری در این پژوهش t استیودنت می باشد بر اساس نتایج حاصله از این آزمون بین علائم جسمانی در زنان ورزشکار و غیرورزشکار با 03/3 t= و با اطمینان 99% و بین علائم اضطرابی و اختلال خواب با 11/3 t = وبا اطمینان 99% و بین کارکرد اجتماعی با 53/3 t = و با اطمینان 99% و 999% و بین افسردگی با 59/2 t = و با اطمینان 95/% و در نهایت بین سلامت عمومی با 57/2t= و با اطمینان 95% تفاوت معنادار وجود دارد.
 
 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

word

 

 دانلود پایان نامه تاثیر ورزش برسلامت روان در زنان دانشجوی ورزشکار و غیرورزشکار (واحد قیامدشت)

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده اند
 
فایل های این سایت دارای رمز هستند برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید
پایان نامه های روانشناشی - لیست پایان نامه های دانلودی.gif

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو