پایان نامه : حقوق صاحبان سهام

ارجاعی می‌تواند بعد از رخ دادن پدیده‌ی تصادفی اتخاذ شود. به عبارت بهتر تعدادی از داده های برنامه را می‌توان با متغیر های تصادفی نشان داد. به این ترتیب فرض می‌شود که یک توصیف احتمالی از متغیر های تصادفی در شرایط وجود توزیع های احتمالی و به صورت عمومی تر معیارهای احتمالی وجود داشته باشد. ارزش ویژه که متغیرهای تصادفی به خود اختصاص خواهد داد فقط وقتی قابل شناسایی است که پدیده تصادفی رخ دهد. بدین مفهوم که بردار (Ѡ)𝜺=𝜺 که در 𝜺 مجموعه احتمالات وῼ∍ Ѡ ، پدیده‌های تصادفی است، تنها بعد از رخ دادن پدیده‌ی تصادفی آشکار می‌شود. در این حالت مجموعهی تصمیمات به دو گروه قابل تقسیم است: گروه اول مربوط به تعدادی از تصمیمات می شود که باید قبل از رخ دادن پدیدهی تصادفی اتخاذ شود. تمام این تصمیم‌ها، تصمیم‌های مرحلهی اول نام دارد و دوره ای که این تصمیم ها در آن اتخاذ می شود دورهی اول نام می‌گیرد. گروه دوم مربوط به تعدادی از تصمیم‌ها است که بعد از رخ دادن پدیده‌ی تصادفی اتخاذ می‌شود و تصمیم‌های مرحله‌ی دوم نام می گیرد و به این ترتیب دورهی مرتبط با آن هم مرحلهی دوم نام گذاری می شود. تصمیم های مرحله اول با بردار x نشان داده می شود در حالی که تصمیم های مرحله دوم با بردار y یا (Ѡ)y و یا حتی با (,xѠ)y نشان داده می شود. مورد اخیر هنگامی به کار می‌رود که فرد بخواهد تاکید کند که تصمیمات مرحلهی دوم متفاوت از تصمیمات مرحلهی اول بوده
و تابعی از نتیجه‌ی رخ دادن پدیدهی تصادفی وتصمیم های مرحلهی اول است(برگ و لوویاکس، 1997)
برنامه ریزی احتمالی دو مرحله ای بصورت زیر فرموله می شود:
(‏23)
Max Zk =
(‏24)
(‏25)
St.
Ax=b
T x+w y
(‏26)
x≥ 0 , y
در این روابط به ترتیب بردار بازدهی برنامه‌ی مدل، امید ریاضی، A ماتریس ضریب‌های فنی، x متغیرهای تصمیم مدل، Q( x,𝜺 ) = min{} ارزش تابع هدف با توجه به مجموع احتمالات ، y مجموعهی پاسخ در مرحلهی دوم و در نهایت w ماتریس ارجاع است. همان طور که بیان شد میان مرحلهی اول و دوم تمایز ایجاد شده است. تصمیم های مرحله اول به وسیله بردار x نشان داده می شود. در مرحلهی دوم تعدادی از پدیده های تصادفی
ῼ∍ Ѡ حادث می شود. وقتی مقدار Ѡ رخ داد، برای هر مقدار معلوم از Ѡ داده های مرحلهی دوم که شامل (Ѡ)q ، و T است ، آشکار می شود(مک کارل و اسپرین، 1997).
تابع هدف مدل 2-3 شامل جزو قطعی و هدف انتظاری مرحلهی دوم (که بعد از رخ دادن پدیدهی تصادفی Ѡ آشکار می شود)، است. جزو اخیر کمی پیچیده تر است چرا که برای هر Ѡ ارزش (Ѡ)y پاسخ مدل برنامه ریزی ریاضی است .
جمع بندی
در این بخش بعد از ارائه تعاریف پایه شامل عبارات و مفاهیم اساسی زنجیره تأمین و همچنین ریسک‌های موجود در طراحی شبکه‌ی زنجیره تأمین ، به بررسی انواع مقالات منتشره در حوزه بهینه سازی زنجیره تأمین با لحاظ کردن مسائل مالی و مدیریت ریسک زنجیره تأمین مرتبط پرداخته شد و خلاصه نتایج آن در جدول (2-1) و(2-2) نشان داده شد. نتایج حاصل از این جداول نشان می دهد که در زمینه مدل‌های کمی ریسک و به ویژه ریسک مالی جریانات نقدی و سرمایه گذاری و مدل‌های چندهدفه برنامه ریزی احتمالی بهینه سازی و طراحی زنجیره تأمین با در نظر گرفتن مسائل مالی مجال تحقیق در زمینه ریسک مالی زنجیره تأمین را فراهم دیدیم. در ادامه فصل، مدل برنامه ریزی احتمالی بیان شده است که برای طراحی زنجیره تأمین همراه با عدم قطعیت نیاز مبرهنی به آن وجود دارد.
فصل سوم
روش شناسی تحقیق

مدل پیشنهادی برای طراحی مجدد زنجیره تأمین و روش بهینه سازی آن
مقدمه
طراحی یک زنجیره تأمین واقعی با منابع بیشماری از عدم قطعیت فنی و تجاری مواجه میباشد. پس فرض اینکه تمام پارامترها مانند تقاضا، تأمین کنندگان، ضرائب هزینه قطعی اند، غیر واقعی است. در این فصل با مطالعه مدل های ارائه شده در پایان نامه آبانگاه، مقالات ناراهاریستی وهمکارانش وهمچنین آزرون وهمکارانش، مدل احتمالی دومرحله ای چند هدفه ارائه شده و از سناریوسازی برای تخمین پارامترهای احتمالی استفاده شده است. (آبانگاه، 2011: 60، ناراهاریستی، 2008:3158، آزرون وهمکاران، 2008: 135 )

مدل ریاضی احتمالی چند هدفه :
در این بخش، پس از تعریف پارامترهای مدل ریاضی پیشنهادی، به توصیف تابع هدف و محدودیت‌های مدل پرداخته شده است.
پارامترهای مدل ریاضی پیشنهادی
علایم به کار رفته
نماد ریاضی
نمایان گر معدن سنگ ساختمانی هلدینگ
نمایان گر کارخانه سنگ بری i ام
نمایان گر انبار k ام محصول
نمایانگر هر دوره
T
نمایانگر منطقه توزیع
Z
نمایان گر کارخانه های سنگ بری موجود
I
نمایانگر انبارهای موجود
K
روشهای افزایش ظرفیت معدن
H
روشهای افزایش ظرفیت کارخانه
J
پارامترها
قیمت فروش محصول(سنگ ساختمانی) تولید شده در کارخانه i از انبار kبه منطقه z در دوره tام
نرخ خام فروشی(صادرات و سنگ بری های محلی)
بهای تمام شده تولید محصول( سنگ ساختمانی) در کارخانه i ام در دوره tام
ضریب بازگرداندن وام بلندمدت در دوره tام
نرخ بهره وام بلندمدت ارزی در دوره tام
نرخ بهره اوراق مشارکت(اوراق معمولی)در دوره t ام
نرخ بهره وام کوتاه مدت در دوره t ام
ضریب بازگرداندن وام کوتاه مدت در دوره tام
ارزش اسمی اوراق مشارکت(اوراق معمولی) در دوره tام
هزینه نصب و راه اندازی کارخانه جدید i ام در دوره tام
هزینه نصب و راه اندازی انبار جدید k ام در دوره tام
تقاضای محصول(سنگ ساختمانی)کارخانه i ام در منطقه توزیع zام در دوره tام
ظرفیت(ذخیره اقتصادی) معدن سنگ ساختمانی در دوره tام
ظرفیت بالفعل کارخانه iام در دوره tام
ظرفیت انبار kام در دوره tام
هزینه افزایش ظرفیت کارخانه i ام به روش j ام در دوره tام
هزینه به روزرسانی تکنولوژی در کارخانه سنگ بری i ام به روش j ام در دوره t ام
کمیت ارسال ماده معدنی از معدن به کارخانه سنگ بری i در دوره tام
هزینه حمل و نقل محصول از انبار i ام به کارخانه k ام در دوره tام
هزینه حمل و نقل محصول از کارخانه kام به منطقه z ام در دوره t ام
استهلاک کارخانه سنگ بری iام در دوره tام
استهلاک انبارk ام در دوره t ام
درآمد حاصل ازفروش کارخانه سنگ بری iام در دوره t ام
درآمد حاصل از فروش انبار kام در دوره t ام
زمان لازم برای نصب و راه اندازی کارخانه iام با سناریو l ام در دوره t ام
Tilt
ضریب تبدیل ماده معدنی به سنگ ساختمانی در کارخانه سنگ بری iام در دوره t ام
مالیات پرداختی در هر دوره
نرخ بهره
R
مقدار افزایش ظرفیت در نتیجه به روزکردن تکنولوژی به روش j ام
هزینه توسعه ظرفیت معدن به روشh ام در دوره t ام
هزینه مازاد تولید بر فروش برای هر واحد محصول iام در دوره tام
نرخ ارز با سناریوی l ام در دوره t ام
متغیرهای تصمیم
ارزش فعلی جریانات نقدی در دوره tام
کمیت ارسال ماده معدنی از معدن به کارخانه iام در دوره tام
کمیت عرضه محصول کارخانه iام به انبار k ام واز انبار k ام به منطقهzام در دوره tام
کمیت ارسال محصول از انبار k ام به منطقهzام در دوره tام
کمیت تولید توسط کارخانه i ام در دوره tام
کمیت ارسال محصول از کارخانه i به انبار k در دوره t
انبار k باقی بماند یا خیر؟
انبار k به فروش رود یا خیر؟
کارخانه سنگ بری جدید نصب و راه اندازی شود؟
انبار جدید نصب و راه اندازی شود؟
افزایش ظرفیت کارخانه i ام به روش j ام در دوره t
به روز کردن تکنولوژی کارخانه i ام به روش j ام در دوره t
کمیت افزایش ظرفیت در دورهt
کمیت بدهی کوتاه مدت در دوره t
کمیت وام بلندمدت ارزی در دوره t
کمیت انتشار سهام عادی در دوره t
کارخانه i به فروش رود یا خیر؟
میزان سرمایه گذاری در دوره t
افزایش ظرفیت معدن به روش h ام در دوره t ام انجام بگیرد یا خیر؟
میزان خام فروشی(صادرات و سنگ بری های محلی) در دوره t
تابع هدف :
(3 – 1)

رابطه (3-1)، تابع هدف مسئله معادل بیشینه سازی مجموع ارزش فعلی جریانات نقدی در افق برنامه ریزی می باشد.
(3 – 2)
z hH
بطوری که، پارامترهای احتمالی باشد و مقدار بهینهی مسئلهی زیر باشد :
(3-3)

رابطه(2-3) و(3-3)، ارزش فعلی جریانات نقدی در دوره t ام میباشد که از کسر مجموع قیمت تمام شده تولید، هزینه مالی وام کوتاه مدت، بلندمدت و اوراق مشارکت ، هزینه خرید یا نصب و راه اندازی، هزینه استهلاک، هزینه حمل و نقل، هزینه به روزرسانی تکنولوژی ، هزینه افزایش ظرفیت واحدهای سنگ بری و معدن و مالیات از مجموع درآمد حاصل از فروش محصولات و سرمایه برداری به اضافهی هزینه استهلاک بدست می آید. اما از آنجایی که افزایش ظرفیت کارخانه و به روز رسانی تکنولوژی در کارخانه، همچنین افزایش ظرفیت معدن و فروش کارخانه به میزان پارامترهای احتمالی نرخ ارز و زمان نصب وراه اندازی کارخانه، بستگی دارد، از مدل احتمالی دو مرحله ای استفاده شده است.
با توجه به این که تأمین کنندگان ممکن است توانایی خود را در تأمین زنجیره از دست بدهند و وضعیت آن‌ها به میزان جریانات نقدی آزاد بستگی دارد. در نتیجه می‌توان ریسک مالی را احتمال بدست آوردن جریانات نقدی آزادی کمتر از مقدار حقوق صاحبان سهام در نظر گرفت و تابع هدف دوم مسئله که معادل کمینه سازی ریسک مالی همراه با جریانات نقدی آزاد می‌باشد، در رابطه(3-4) به صورت زیر تعریف کرد:
(3 – 4)
min Risk=
بطوری که احتمال رخداد سناریوی l ام در دوره t ام می باشد و یک متغیر دودویی است که برای هر سناریو به صورت زیر تعریف می شود(B معادل حقوق صاحبان سهام در ابتدای دوره است) :
(3 – 5)
=
تشریح محدودیت ها:
تغییر ظرفیت:
(3 – 6)
از آنجایی که افزایش ظرفیت مداوم و پیوسته هزینه در بردارد، در نتیجه در زنجیره گسسته افزایش ظرفیت هر مقداری نمی‌تواند باشد و باید توجیه اقتصادی دراندازه های مشخص داشته باشد پس با استفاده از معادله (3-6) افزایش ظرفیت واحد تولیدی را معادل مجموع افزایش ظرفیت دردوره های مختلف در اندازه های مشخص قرار می‌دهیم.
(3 – 7)

محدودیت (3-7) نشان می‌دهد که افزایش ظرفیت فقط یک بار در هر واحد تولیدی در افق برنامه ریزی ممکن است.
(3 – 8)

(3 – 9)

محدودیت (3-8)و (3-9)نشان می‌دهد ظرفیت هر یک از واحدهای تولیدی در هر دوره عبارتست از ظرفیت تولید دوره قبل به اضافه افزایش ظرفیت از محل به روز رسانی تکنولوژی و افزایش ظرفیت تولید.
(3 – 10)

با توجه به اینکه که افزایش ظرفیت های مکرر هزینه به همراه دارد، محدودیت(3-10) نشان می دهد که افزایش ظرفیت از محل بروز رسانی تکنولوژی یا افزایش ظرفیت فقط یک بار در هر واحد تولیدی در افق برنامه ریزی ممکن است.
توازن ظرفیت

(3 – 11)

ظرفیت تولید کل زنجیره در هر دوره عبارتست از مجموع ظرفیت همه واحدهای تولیدی زنجیره که با رابطه(3 -11)نشان داده شده است.

(3 – 12)
ظرفیت انبار برای ارسال جریان کالا با استفاده از رابطه(3-12) محدود می شود.
(3 – 13)
(3 – 14)

(3 – 15)

محدودیت (3-15) – (3-13) نشان می دهد که بین مواد اولیه مورد نیاز برای تولید محصول و ظرفیت معدن باید توازن وجود داشته باشد. کل مواد اولیه مورد نیاز در هر دوره معادل است با تقاضای کارخانه سنگ بری زنجیره به اضافهی خام فروشی(صادرات و سنگ بری های محلی).
(3 – 16)

میزان تولید محصول با میزان تقاضای مشتریان در مناطق مختلف توسط معادله (3-16) محدود می شود.
(3 – 17)

معادله (3 -17) تضمین می کند که کل جریان ارسالی از کارخانه به انبار، معادل ظرفیت انبارهاست.
(3 – 18)
محدودیت (3 – 18) تضمین می کند که میزان خام فروشی در هر دوره باید تقاضای خام فروشی را تأمین کند.
(3 – 19)
معادله (3 – 19)نشان می دهد که میزان تولید توسط ظرفیت کارخانه محدود می شود.
(3 – 20)
z
رابطه (3 – 20) توازن بین میزان عرضه انبار و تقاضا مناطق مختلف را نشان می‌دهد.
(3 – 21)

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

رابطه (3 – 21) نشان می دهد که مجموع ظرفیت انبارداری در هر دوره معادل مجموع ظرفیت انبارهای موجود است.
(3 – 22)
k
رابطه (3 – 22) محدودیت ظرفیت برای انبار محصول را نشان می دهد.
(3 – 23)
z
رابطه(3-23) ما به تفاوت بین تولید کارخانه سنگ بری و فروش در هر دوره را نشان می‌دهد که هزینه در بردارد.
(3 – 24)
z
رابطه(3-24) توازن بین میزان تولید(عرضه) کارخانه و تقاضا را نشان می‌دهد.
محدویت های سرمایه گذاری:
(3 – 25)
محدودیت(3-25) تضمین می‌کند منابع تأمین مالی شرکت تنها از طریق وام بلندمدت ارزی، اوراق مشارکت و انتشار سهام میباشد.

(3 – 26)
+
محدودیت (3-26) پوشش هزینه‌ها توسط منابع مالی را نشان میدهد.
(3 – 27)
محدودیت (3-27) توازن بین جریانات نقدی و ورودی و خروجی برای بیشینه سازی ارزش شرکت با اهمیت است. در این محدودیت فقط جریانات نقدی در نظر گرفته شده است. هزینه ای غیر نقدی همچون استهلاک در نظر گرفته نشده است.
جریانات نقدی ورودی عبارتند از: درآمد حاصل از فروش محصول، در آمد حاصل از فروش دارایی، درآمد حاصل از خام فروشی(صادرات و سنگ بری‌های محلی) ، هزینه استهلاک، استقراض(وام کوتاه مدت، وام بلندمدت و اوراق مشارکت).
جریانات نقدی خروجی: هزینه تبدیل، هزینه مالی، سود تقسیم شده، مالیات، بازپرداخت اقساط وجوه استقراضی، هزینه ایجاد واحد تولیدی، هزینه ایجاد انبار، هزینه به روز رسانی تکنولوژی، هزینه حمل و نقل، هزینه افزایش ظرفیت در کارخانه سنگ بری و معدن.
جریانات نقدی ورودی= جریانات نقدی خروجی
درآمد حاصل از فروش محصول+درآمد حاصل از فروش دارایی+درآمد حاصل از خام فروشی(صادرات و سنگ بری های محلی)+وام بلندمدت ارزی+وام کوتاه مدت+ اوراق مشارکت+هزینه استهلاک=هزینه مالی(وام، اوراق مشارکت)+خرید دارایی(انباروتولید)+بازپرداخت اقساط+ مالیات+هزینه به روز رسانی تکنولوژی+بهای تمام شده تولید+هزینه حمل و نقل
(3 – 28)

رابطه (3-28) نشان میدهد که واحدهای تولیدی در دوره اول به تولید خود ادامه می‌دهند.
(3 – 29)

رابطه(3-29) نشان می‌دهد که هر کارخانه در دوره بعد یا به فروش می‌رسد و یا به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
(3 – 30)
محدودیت (3-30) نشان می‌دهد در صورت فروش واحد تولیدی آنگاه در آن دوره تولیدی نخواهیم داشت.

(3 – 31)
رابطه نشان(3-31) می‌دهد که واحد تولیدی در افق برنامه فقط یک‌بار می‌تواند خریداری شود.
(3 – 32)

(3 – 33)
رابطه(3-32) و(3-33) نشان می‌دهد که افزایش ظرفیت و بروز رسانی تکنولوژی تنها در صورتی ممکن است که واحد جدید موجود باشد .
(3 – 34)

رابطه (3-34) تضمین می‌کند که در مجموع دوره های فعالیت زنجیره، تنها یک بار کارخانه ای نصب و راه اندازی می شود.
(3 – 35)

محدودیت(3-35) نشان می‌دهد که هر کارخانه تنها در صورتی می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد که در دورهی قبل موجود باشد.
(3 –

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *