دانلود پایان نامه

می‌توان بعضی عیان را به بعضی دیگر عیان مبادله نمود در مورد منافع هم این تبادل ممکن است.
ابن رشد در بدایه از قول امام مالک نقل نموده است که وی اجاره خانه ای را به عرض سکونت خانه ای دیگر تجویز نموده است (رشد،‌1997) فارغ از آنکه استصناع در قالب سفارش ساخت کالا به نحو معمول متفاوت از قراردادهای سفارش ساخت دولتی در قالب پیمانکاری است عقد امتیاز از جهاتی متمایز از عقد استصناع است از جم

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید