پایان نامه رشته کامپیوتر: فن آوری اطلاعات و ارتباطات و مبادله اطلاعات بین سیستمها

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

موضوع:

 فن آوری اطلاعات ـ ارتباطات و مبادله اطلاعات بین سیستمها 

 پیشگفتار

فن آوری اطلاعات ـ ارتباطات و مبادله اطلاعات بین سیستمها ـ شبکه های محلی و شهری ـ مشخصات مشترک ـ بخش چهارم : پروتکل بارگذاری سیستم که پیش نویس ان توسط موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران تهیه و تدوین شده که در پانزدهمین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد در رایانه و فرآوری داده ها مورخ 10/12/82 مورد تایید قرار گرفته است ، اینک به استناد بند یک ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه 1371 بعنوان استاندارد ملی منتشر میشود .

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه صنایع ، علوم و خدمات ، استانداردهایملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر گونه پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استاندارد ها ارائه شود ، در هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت .

بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ایران باید همواره از آخرین چاپ و تجدید نظر آنها استفاده کرد . تهیه و تدوین این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه حتی المقدور بین این استاندارد و کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود .

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد تعریف یک پروتکل بنام پروتکل بارگذاری سیستم است که بتواندحافظه پردازش داده در تجهیزات شبکه های نصب شده مطابق با استاندارد IEEE802 را

بارگذاری نماید . علاوه براین تعاریف زیر نیز در دامنه کاربرد این استاندارد آمده است :

الف ) تعریف الگوی واحد داده پروتکل (PDU) برای بارگذاری یک سیستم انتهایی

ب ) تعریف پروتکل برای بارگذاری یک سیستم انتهایی

پ ) توصیف خدمات مورد انتظاراز سیستم انتهایی بارگذاری شده (دستگاه بارپذیرLD ) بمنظور تکمیل موفق عملیات بارگذاری

ت) توصیف خدمات موردانتظاراز سیستم انتهایی بارگذاری تامین کننده بار( سرویس گر بار یا LS) بمنظور تکمیل موفق عملیات بارگذاری

ث ) تعریف قواعد دستوری اشیاء مدیریت شونده LSوLD که دستکاری پارامترهای عملیاتی   ماشین های حالت LDو LS ، اعلان سرویس گرهای بارگذاری، و مقداردهی اولیه بارگذاری طرف سوم را میسر می سازد.

ج)تعریف قواعد نگارشی مورد استفاده در هنگام اجرای عملیات مدیریت از طریق پروتکل مدیریت LAN/MAN استاندارد ISO/IEC802.1B

چ ) تعریف قواعد نگارشی مورد استفاده در هنگام اجرای عملیات مدیریت از طریق پروتکل مدیریت سیستم CMIP (استاندارد ISO/IEC 9596-1 ).

مشخصات این پروتکل در مورد LS به اندازه ای وارد جزئیات می شود که مورد نیاز پروتکل

بارگذاری است .تصمیمهای LS و مدیریت (از قبیل آنهایی که بایستی به عنوان نتیجه رویداد های LD یا LS انجام شوند یا وقتی که LS یا مدیر خراب می شود)موارد مربوط به پیاده سازی LS و مدیر بوده که خارج از حوزه و دامنه کاربرد این استاندارد می باشد.

این پروتکل چگونگی حمل تصاویری را مشخص می کند که شامل داده های ( در بلوک ها ) با قالب نا معین است. محتویات و قالب بلوک های داده از جمله موارد مختص کاربردهستند. این استاندارد هیچ قیدی بر موارد زیر اعمال نمی کند :

الف ) شکل ، محتویات یا مفهوم تصاویری که ممکن است بوسیله پروتکل حمل شود.

ب ) روشی که در آن بلوک های داده بعد از دریافت توسط یک دستگاه بارپذیر پردازش می شوند .

این استاندارد ملی پروفورمای PICS را برای تطابق پروتکل بارگذاری سیستم منطبق با نیازمندیهاوراهنمایی های مناسب ارائه شده در استاندارد ISO/IEC9646-2 فراهم می کند.

2       کلیات

ایستگاهها در یک شبکه در هر زمان ممکن است به بخشی از فضای حافظه قابل آدرس

دهی خود نیاز داشته باشند تا اطلاعات ایستگاههای راه دور را درون آن بارگذاری و نگهداری

نمایند. در یک شبکه ای که در ایجاد آن چندین شرکت یا گروه مشارکت دارند پیش بینی

ساز وکارهای استاندارد به منظور دستیابی به این کارکرد لازم است .

بمنظور بارگذاری کارآمد و بطور همزمان ایستگاههای چندگانه دارای اطلاعات یکسان با راندمان بالا ، بهتر آن است تسهیلاتی برای اجرای فرآیندبارگذاری بر مبنای چند بخشی و نقطه به نقطه فراهم شود . پروتکل بارگذاری سیستم هر دو قابلیت را فراهم می کند.پروتکل فرض می کند در هر عملیات بارگذاری دو نوع دستگاه بارگذاری وجود دارد :

الف – دستگاه بارپذیر (LD ) که توانایی قبول یک بار را از سرویس گر بارگذاری دارد

ب – سرویس گربارگذاری LS) ) که توانایی تامین باری را برای دستگاه بارپذیردارد.

عملیات بارگذاری می تواند بصورت های زیر آغاز شود .

الف ) درخواست اطلاعات از LS توسط LD .

ب ) درخواست قبول اطلاعات از طرف شخص سومی از LD واز طریق درخواست مدیریت ، با استفاده از عملیات بارگذاری مشخص شده در بند 9 ، و بطور خاص در بند 9-2-1-3 و در شرح عملیات بارگذاری . هنگامیکه یک LD چنین درخواستی را قبول کند . اطلاعات از LS  بروش معمولی درخواست می شود .

به داده بارپذیر به اصطلاح تصویر گفته می شود.یک تصویر به گروه هایی که خود شامل بلوک های پشت سر همی هستند ، شکسته می شود . پروتکل قابلیت انعطاف در انتخاب تصویرو اندازه بلوک را ممکن می سازد . تعداد گروه ها در یک تصویر یا تعداد هشته ها در یک بلوک توسط پروتکل بیان نمی شود .

پروتکل بارگذاری سیستم ، برمبنای کنترل لینک منطقی (LLC استاندارد ( IEEE802.2 سرویس های نوع1( استاندارد ISO8802 –2 را بینید ) قرار دارد که روی هر لایه ی فیزیکی و MAC سازگارکار می کند.

پروتکل بارگذاری سیستم استفاده ازاستاندارد IEEE802 .1B مدیریت شبکه های LAN/MAN( استاندارد ( ISO/IEC DIS 15802-2 را به منظور مدیریت عملیاتی ممکن می سازد .این نوع کاربری در بند 9-3 توصیف شده است . بعلاوه اشیاء ، مدیریت شونده بطریقی تعریف شده اند که استفاده از CMIP ( استانداردISO/IEC9596 ) را بعنوان پروتکل مدیریت و بر طبق شرح ارائه شده در بند 9-4 ممکن می سازد .

پروتکل بارگذاری سیستم می تواند با سایرپروتکل های مدیریت بصورت ترکیبی استفاده شود.این پروتکل یک توانمندی بارگذاری را فراهم می کند که بوسیله پروتکل های مدیریت همه منظوره تامین نشده است .پروتکل های مدیریت همه منظوره توانمندیهای دستکاری پارامترها، گزارش رخداد و فراخوانی کنشی را فراهم می کنند که تسهیلات بارگذاری را پشتیبانی نموده و بهبود می دهد. بطور مثال بارگذاری یک سیستم ممکن است بوسیله سیستم دیگری و از طریق دخالت مدیریت فراخوانده شده باشد.

بندهای زیر شرح داده خواهند شد.

الف ) معماری بارگذاری سیستم

ب ) خدماتی که بوسیله بارگذاری سیستم فراهم می شود.

پ ) قواعد دستوری و نگارشی پروتکل بارگذاری سیستم شامل ماشین های حالت که عملیات ماشین پروتکل بارگذاری سیستم را توصیف می کند.

ت ) قواعد دستوری اشیاء مدیریت شونده مرتبط با بارگذاری

پیوست پ اطلاعات بیشتری در مورد کاربرد پروتکل ارائه می دهد .

بمنظور ارزیابی مطابقت یک پیاده سازی با استاندارد خاص ، لازم است که اظهار نامه ای از توانمندیها واختیارات برای یک پروتکل پیاده شده معین وجودداشته باشد.چنین اظهار نامه ای ، بنام اظهار نامه مطابقت پیاده سازی پروتکل ( PICS ) نامیده می شود . پیوست الف برای این استاندارد ملی حاوی پرفورمای PICS برای پروتکل بارگذاری سیستم می باشد.

3     مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنهاارجاع شده است .بدین ترتیب آن مقررات جزیی از این استاندارد محسوب می شود . درموردمراجع دارای تاریخ چاپ   و / یا تجدید نظر ، اصلاحیه ها و تجدید نظرهای بعدی این مدارک مورد نظر نیست . معهذا بهتر است کاربران ذی نفع این استاندارد ،امکان کاربرد آخرین اصلاحیه ها و تجدید نظرهای مدارک الزامی زیر را مورد بررسی قرار دهند در مورد مراجع بدون تاریخ چاپ و / یا تجدید نظر ،آخرین چاپ و /یا تجدید نظر آن مدارک الزامی ارجاع داده شده مورد نظر است .

استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

IEEE Std 802-1990 ,IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks Overview and Architecture (ASNI).

 IEEE Std 802.1F-1993,IEEE Standards for Local and Metropolitan Area Networks Common Definitions and Procedures for IEEE 802 Management Information.

 ISO 7498-4:1989 , Information technology-Open Systems Interconnection –Basic Reference Model-Part4:Management framework.

 ISO 8802-2 :1989 [ASNI/IEEE Std 802.2-1989 ],Information processing systems-Local area networks-Part2 :Logical link control.

 ISO/ IEC 8824:1990 ,Information technology-Open Systems Interconnection –Specification of Abstract Syntax Notation One (ASN.1) .

 ISO/IEC 8825:1990 ,Information technology-Open Systems Interconnection –Specification of Basic Encoding Rules for Abstract Syntax Notation One   (ASN.1).

 ISO/ IEC 9595:1991 ,Information technology-Open Systems Interconnection- Common management information service definition.

 ISO/IEC 9596-1:1991 ,Information technology-Open Systems Interconnection- Common management information protocol-Part1: Specification.

 ISO/ IEC 9646-1:1991 ,Information technology-Open Systems Interconnection-

Conformance testing methodology and framework-Part1 :General concepts.

 ISO /IEC 9646-2:1991 ,Information technology-Open Systems Interconnection-

Conformance testing methodology and framework-Part2 :Abstract test suite specification.

ISO /IEC10165-4:1992 ,Information technology-Open Systems Interconnection-

Management information services –Structure of managment information –Part4:Guidelines for the definition of managed objects.

 ISO/ IEC TR 10178 ,Information technology-Telecommunications and information exchange between systems-The structure and coding of Logical Link Control addresses in Local Area Networks.

 ISO/ IEC TR 10735 ,Information technology-Telecommunications and information exchange between systems-Standard Group MAC Addresses.

 ISO/ IEC 15802-2 :1994,Information technology-Telecommunications and information exchange between systems-Local and metropolitan area networks- Common specification – Part 4: Lan /Man Management.

استاندارد ملی ایران 2-6418 چاپ اول : 1381،فن آوری اطلاعات – ارتباطات و مبادله اطلاعات بین سیستمها – شبکه های محلی و شهری بخش 2 : مدیریت LAN/MAN

 4   اصطلاحات و تعاریف

اصطلاحات زیر بعنوان اصطلاحات تخصصی این استاندارد بکار می روند.

4-1              تصویر (Image) : ساختار داده موجود در سرویس گر بارگذاری که دستگاه بارپذیر تمایل به بارگذاری آن دارد.

4-2       دستگاه بارپذیر ( LD) :ایستگاهی در شبکه که توانایی پذیرش یک بار را از سرویس گر بار دارد .

4-3         سرویس گربار (LS) :ایستگاهی در شبکه که توانایی تامین باررا برای دستگاه بارپذیر دارد.

 همچنین این استاندارد اصطلاحات زیر را که در استانداردISO/IEC 9694-1 تعریف شده اند بکار می برد.

الف – پرفورمای PICS

ب – اظهار نامه تطابق پیاده سازی پروتکل ( PICS )

پ – بازنگری تطابق پایا

سایراصطلاحات مختص مدیریت در استاندارد های مدیریت شبکه های LAN/MAN (استانداردهای ملی 2-6418، IEEE802-1B ) آمده اند .

5  منبع موثق

در مواردیکه بین توصیف متنی، دیاگرام های حالت و جداول حالت اختلاف وجود دارد، جداول حالت بعنوان منبع موثق شناخته می شوند .

6  معماری

این بند حاوی کلیات معماری بارگذاری سیستم است ، شکل 1 مولفه های معماری و واسطه ها

را نشان می دهد . سه مولفه اصلی معماری درگیردر بارگذاری سیستم وجود دارند:

الف ) کاربر بارگذاری سیستم ( SLU )،

ب ) هستار بارگذاری سیستم ( SLE ) ،

پ ) هستار مدیریت لایه بارگذاری سیستم ( SL-LME )،

در زیر بطور خلاصه این سه مولفه شرح داده می شوند

SLU یک کاربر سرویس های بارگذاری سیستم است .کاربر این سرویس ها می تواند فراهم کننده تصاویر بار ( LS ) یا درخواست کننده تصاویر بار ( LD ) یا هردو باشد.

SLU ممکن است بمنظور اجرای کارکردهایش لازم باشد یا   SLU در یک ایستگاه دیگرارتباط برقرار کند . ار تبا طات SLU ها با یکدیگر بروش همتا –به- همتا با استفاده از سرویس های ار تباطی فراهم شده توسط SLE انجام می شود .

ارتباط مذکور بر حسب نقشهایی که یک SLU و SLE های مرتبط در یک نمونه ارتباط خاص بازی می کنند (نقش یک LD یا یک LS ) توصیف شده است .این اصطلاحات تنها برای منظورهای توصیفی بکار می روند وتوانمندیهای سیستم درهرزمینه را شامل نمی شوند. یک LD درخواست بارگذاری با یک تصویر را می نماید . یک LS به نمایندگی از طرف LD درخواست کننده ، تصویر را فراهم می کند .

سرویس بارگذاری سیستم بوسیله پروتکل بارگذاری سیستم فراهم می شود . دو مؤلفه معماری با عملیات پروتکل مرتبط هستند . که عبارتند از : SL-MIB , SLE .

SLE به نمایندگی از طرف SLU کارکرد ارتباطی بارگذاری سیستم را اجرا می کند.

SL-MIB مجموعه ای از اشیاء مدیریت شونده مرتبط با SLE است که کارکردهای مدیریت واطلاعات مدیریت مختص مدیریت SLE را فراهم می کند و این امکان را می دهد که         SLE به طریقی مشابه با یک لایه مدیریت شود . تعاریف کلاس شی مدیریت شونده SL-MIB در بند 9 آمده اند.

استانداردهای  ملی 2-6418،IEEE802.1B چگونگی امکان دسترسی کارکرد این اشیاء مدیریت شونده را از طریق پروتکل مدیریت شرح می دهد .

SLE استفاده از سرویس های لایه پایین نوع1 ،LLC  استاندارد های IEEE802 ،ISO8802-2) را بمنظور حمل SL- PDU ها میسر می سازد. استفاده از سرویس های دیگر مانعی ندارد، اگر چه این استاندارد هیچ نوع جنبه مرتبط با تطابق را درخصوص استفاده از سرویس های دیگر مشخص نمی کند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود کامل پایان نامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات و مبادله اطلاعات بین سیستمها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *