پایان نامه ساخت و فرمولاسیون گرانول جوشان پوسته دانه اسفرزه

متن کامل (همراه با تمام ضمائم) : پایان نامه ساخت و فرمولاسیون گرانول جوشان پوسته دانه اسفرزه 112 صفحه با فرمت ورد

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                               صفحه
چکیده فارسی ……………………………………………………………………………………………..
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………..
پیش گفتار ………………………………………………………………………………………………….
بخش اول مباحث نظری
فصل اول اسفرزه
1-1 اسفرزه ………………………………………………………………………………………………..
1-1-1- ریخت شناسی ……………………………………………………………………………….
2-1-1- زمان جمع آوری ……………………………………………………………………………..
3-1-1- خرده نگاری …………………………………………………………………………………..
4-1-1- طرز نگهداری …………………………………………………………………………………
5-1-1- دامنه انتشار ………………………………………………………………………………….
6-1-1- مواد متشکله ………………………………………………………………………………….
7-1-1- مواد مصرف گیاه …………………………………………………………………………..
8-1-1- مهم ترین اثرات گزارش شده اسفرزه ……………………………………………….
1-8-1-1- بیماریهای قلبی – عروقی …………………………………………………………..
9-1-1- نحوه مقدار مصرف به عنوان ملین گیاهی ……………………………………….
10-1-1- مکانسیم اثر ………………………………………………………………………………..
11-1-1- موارد عدم مصرف ……………………………………………………………………….
12-1-1- در دوران بارداری و شیردهی ………………………………………………………
13-1-1- تداخل دارویی ……………………………………………………………………………..
14-1-1- موارد احتیاط ………………………………………………………………………………
15-1-1- اشکال دارویی ……………………………………………………………………………..
2-1- کنترل کیفی و کمی شیمیایی پوسته دانه اسفرزه …………………………………
فصل دوم یبوست
1-2- یبوست ……………………………………………………………………………………………..
2-2- اتیولوژی ………………………………………………………………………………………….
3-2- درمان ………………………………………………………………………………………………..
1-3-2- درمان غیر دارویی …………………………………………………………………………
2-3-2- درمان دارویی ……………………………………………………………………………….
4-2- سوء مصرف ریلمین ها ……………………………………………………………………….
فصل سوم کلیات فرآورده جوشان
1-3- مقدمه ………………………………………………………………………………………………..
2-3- تعریف پودر ………………………………………………………………………………………
1-2-3- انواع پودرها …………………………………………………………………………………
3-3- تعریف گرانول …………………………………………………………………………………..
1-3-3- انواع گرانولها ……………………………………………………………………………….
4-3- مزایای فرآورده های پودری و گرانولی ……………………………………………….
5-3- معایب پودرها و گرانولها …………………………………………………………………..
6-3- کلیاتی در مورد فرآورد ه های جوشان ………………………………………………….
1-6-3- مکانسیم ایجاد جوش در فرآورده های جوشان …………………………………
2-6-3- مواد بکار رفته در فرآورده های جوشان …………………………………………..
1-2-6-3- منابع اسیدی …………………………………………………………………………….
2-2-6-3- منابع بازی ……………………………………………………………………………….
3-2-6-3- چسباننده ………………………………………………………………………………….
4-2-6-3- ترکیبات شیرین کننده ……………………………………………………………….
5-2-6-3- ترکیبات طعم دهنده …………………………………………………………………..
6-2-6-3- رنگ دهنده ….
…………
………………………………………………………………….

7-2-6-3- مواد افزایش دهنده محلولیت ……………………………………………………..
8-2-6-3- مواد پایدار کننده ………………………………………………………………………
7-3- بسته بندی …………………………………………………………………………………………
8-3- انواع فرآورده های جوشان …………………………………………………………………
1-8-3- پودرهای جوشان …………………………………………………………………………..
2-8-3- گرانولهای جوشان …………………………………………………………………………
1-2-8-3- گرانولاسیون مرطوب ………………………………………………………………..
1-1-2-8-3- مزایای گرانولاسیون مرطوب …………………………………………………
2-2-8-3- گرانولاسیون خشک …………………………………………………………………..
3-2-8-3- گرانولاسیون به روش ذوب ……………………………………………………….
9-3- آزمایشات کنترل فیزیکوشیمیایی گرانولهای جوشان …………………………..
1-9-3- خصوصیات ظاهری ……………………………………………………………………….
2-9-3- تعیین مقدار موثره دارویی …………………………………………………………….
3-9-3- زمان جوشش و انحلال …………………………………………………………………..
4-9-3- PH محلول …………………………………………………………………………………….
5-9-3- تعیین مقدار رطوبت گرانولها …………………………………………………………
10-3- آزمایشات پایداری و تعیین غیر مفید دارو ………………………………………..
1-10-3- آزمایش پایداری تسریع شده ………………………………………………………
2-10-3- آزمایش پایداری ادواری ………………………………………………………………
3-10-3- عمر قفسه ای ………………………………………………………………………………..
فصل چهارم کار تجربی
بخش دوم : مباحث تجربی
1-4- مقدمه ………………………………………………………………………………………………..
2-4- وسایل و دستگاههای بکار رفته …………………………………………………………..
3-4- مواد بکار رفته ……………………………………………………………………………………
4-4- تهیه پودر پوسته دانه اسفرزه ……………………………………………………………
1-4-4- کنترل های کیفی و کمی شیمیایی پوسته دانه اسفرزه ………………………
5-4- تعیین ریزش پودر …………………………………………………………………………….
6-4- تهیه گرانول جوشان …………………………………………………………………………..
7-4- آزمون های کنترل فیزیکوشیمیایی ………………………………………………………
1-7-4- بررسی خواص ظاهری …………………………………………………………………..
2-7-4- تعیین ریزش گرانولها ……………………………………………………………………
3-7-4- آزمون تعیین PH محلول ……………………………………………………………….
4-7-4- تعیین مدت زمان جوشش و چگونگی انحلال ……………………………………
5-7-4- آزمون تعیین مقدار موثر دارویی ……………………………………………………
6-7-4- آزمایش پایداری ……………………………………………………………………………
1-6-4- انتخاب مخلوط اسید و باز در حضور اسفرزه …………………………………
2-6-4- استفاده از سورفکتانت ها ……………………………………………………………….
3-6-4- اصلاح طعم فرمولاسیونهای منتخب ………………………………………………..
4-6-4- اصلاح طعم فرمولاسیون توسط شیرین کننده ………………………………..
5-6-4- انتخاب فرمولاسیون نهایی …………………………………………………………….
فصل پنجم نتایج و بحث
1-5- مقدمه ………………………………………………………………………………………………..
2-5- نتایج و بحث مربوط به مطالعات انجام شده بر روی ریزش پودر اسفرزه          
1-2-5- تابعیت ریزش پودر اسفرزه …………………………………………………………..
2-2-5- نتایج حاصل از بررسی ریزش پودر اسفرزه توسط دستگاه ریزش سنج      
3-5- نتایج حاصل از بررسی ریزش پودر اسفرزه با محاسبه اندیس کار و ضریب هانسر     
4-5- بررسی فرمولاسیون های تهیه شده بررسی انتخاب منابع اسیدی و بازی           
5-5- بررسی فرمولاسیونهای تهیه شده جهت دستیابی به PH مناسب ………….
6-5- بررسی فرمولاسیون های تهیه شده از سورفکتانتهای مختلف …….
…………

7-5- بررسی فرمولاسیون تهیه شده از منابع اسیدی و بازی، طعم دهنده و شیرین کننده     
8-5- بررسی فرمولاسیون جدول (13-4) حاوی شکر و آسپارتام………………………..
9-5- نتایج حاصل از نظر خواهی داوطلبین در مورد 3 فرمولاسیون ……………….
10-5- آزمونهای پایداری تسریع شده …………………………………………………………….
11-5- نتیجه گیری نهایی …………………………………………………………………………………
 
 
چکیده فارسی:
عنوان پایان نامه : ساخت و فرمولاسیون گرانول جوشان پوسته دانه اسفرزه
 
اساتید راهنما: دکتر فرازمجاب – دکتر سید علیرضا مرتضوی
آدرس: دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی شهید بهشتی، تهران                
 
در این تحقیق فرآورده جوشان حاصل از پوسته دانه اسفرزه در خانواده بارهنگ بصورت گرانولاسیون مرطوب تهیه شد. پوسته دانه اسفرزه از شرکت ایران داروک تهیه تحت و تست های فارماکوپه ای شامل: (ضریب تورم، خاکستر تام، وزن خشک و مواد ناخالصی) مبتنی بر استاندارد رفرانس ها قرار گرفت. سپس فرمولاسیونهای متعددی، (در مجموع 30 فرمولاسیون) شامل نسبت های متفاوتی در پوسته دانه اسفرزه، اسید و بازهای مختلف شامل (اسید سیتریک، اسید تارتاربک و سدیم بی کربنات)، پلی و منیل پیرولیدون بعنوان چسباننده، افزودنیهای دیگر شامل (رنگ دهنده، طعم دهنده و شیرین کننده) با هم مخلوط هستند و توسط اتانول %90 به گرانول تبدیل شدند گرانولهای تهیه شده از یک بامش 10 عبور داده شدند و در آون با دمای سانتی گراد خشک گردیدند. سپس از یک بامش 20 عبور داده شد. نتیجه فرمولاسیونها تهیه شده توسط خصوصیات ظاهری، زمان جوشش وPH، ریزش و میزان ماده مؤثره بررسی شد. البته باید توجه داشت که هر گرم از گرانول تهیه شده معادل 40 میلی لیتر موسیلاژ به دنبال اضافه کردن بافر با 8/6= PH می دهد.
3 فرمولاسیون با طعم های مختلف تهیه شد و توسط 10 نفر از داوطلبین سالم تست شد. بعد از انجام آنالیز های آماری (فریدمن- ویکگسون)، بهترین فرمولاسیون شامل (%9 اسید سیتریک، % 19 اسید تارتاریک با %32 سدیم بی کربنات، % 40 پوسته دانه اسفرزه، 300 میلی گرم ساکاند، 750 میلی گرم آسپارتام) انتخاب شد. سرانجام مطالعات پایداری تبریع شده روی فرمولاسیون منتخب به مدت 6 ماه در دمای سانتی گراد و رطوبت % 75 انجام شد. در طی ماه 1، 2، 3 و 6. نمونه گیری انجام و تستهای فیزیکوشیمیایی روی فرمولاسیون صورت گرفت. در نتایج اختلاف معنی داری (05/0 > P) دیده نشد و پارامترهای گفته شده در بالا در طی 6 ماه روی فرمولاسیون انجام گرفت.
کلمات کلیدی: پسیلوم اواتا، گرانولهای جوشان، پوسته دانه اسفوزه، فرمولاسیون گرانول، گرانولاسیون مرطوب، مطالعات پایداری.
 
 
پیشگفتار:
امروزه ضمن گسترش روز افزون تحقیقات در زمینه داروهای گیاهی، تجویز و کاربرد آنها روز به روز در کشورهای مختلف جهان رو به افزایش است. علت عمده این توجه آن است که گیاهان در قرن های پیش مورد مصرف دارویی بوده اند و اثرات درمانی آنها در طول سالیان متمادی تجزیه و به اثبات رسیده است، کشور ایران نیز از لحاظ جغرافیایی و آب و هوایی از موقعیت مناسبی برخوردار است و برخورداری از این عامل مهم باعث گردیده در بین گیاهان دارویی موجود در ایران که رشد گونه های مختلف گیاهی در آن امکان پذیر باشد همچنین سابقه بسیار طولانی در کاربرد آنها توسط دانشمندان بزرگ و صاحب نام، از پیشروان استفاده از گیاهان در درمان بوده و نقش بسزایی در تکامل گیاه درمانی در طی قرون و اعصار ایفا نموده است.
گیاه اسفرزه با نام علمی Psylium ovata به منظور درمان یبوست و ضد التهاب دستگاه گوارشی به کار می رود. البته اثرات درمانی متعددی به غیر از موارد بالا از این گیاه کشف شده، از جمله این کاربرد ها می توان: کمک به کاهش کلسترول خون و همچنین کاهش قند خود در افراد دیابتی را نام برد. لذا با توجه به اثرات درمانی این گیاه، پذیرش بهتر بیماران و سهولت مصرف توسط بیماران و عدم وجود آن به صورت جوشان در بازار دارویی کشور، در این پایان نامه اقدام به تهیه فرمولاسیون گرانول جوشان پوسته دانه اسفرزه نمودیم. لازم به ذکر است اثر درمانی اسفرزه هم در دانه و هم در پوسته دانه آن موجود می باشد که خاصیت معینی آن در پوسته دانه 5 برابر دانه اسفرزه می باشد.
 
متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه همراه با تمام ضمائم – با فرمت ورد که ویرایش و کپی کردن می باشند- موجود است

دانلود متن کامل این پایان نامه به همراه تمام ضمائم : پایان نامه ساخت و فرمولاسیون گرانول جوشان پوسته دانه اسفرزه 112 ص

 
فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند
برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید.
 
 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *