پایان نامه کانی شناسی تیتانیم 125 ص

 مطالب این پست :  پایان نامه کانی شناسی تیتانیم 125 صفحه
   با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

فصل اول-کانی شناسی تیتانیم
1-1-ایلمنیت 1                                                                                                        
1-2-لوکوکسن ، ایلمنیت دگرسان شده 6                                                    
1-3-روتیل 7                               
1-4-آناتاز 11
1-5- بروکسیت 13                          
1-6- اسفن 14
1-7- برو وسکیت 13                                            
فصل دوم-زمین شناسی کانسار های تیتانیم دار
2-1-کلیات 17
2-2-ذخایر ماگمایی 19
2-3-کانسار های پلاسری تیتانیم 20
2-4- کانسار های ناشی از هوا زدگی 24
2-5-کانسار های رسوبی ـ آتشفشانی 24
2-6- کانسارهای با منشاء دگرگونی 28
فصل سوم- ذخایر احتمالی ایران
3-1-کلیات 29
3-2-کانی سازی در ناحیه ساغند ـ زریگان 29
3-3- کانی سازی تیتانومنیتیت در جنوب سیخورلن 30
3-4-نهشته های ناحیه گیلان 31
3-5-نهشته های ناحیه مازندران 33
3-6-کانسار ایلمنیت کهنوج 34
فصل چهارم-تیتانیوم و ترکیبات آن
4-1-تیتانیم 35
4-2-آلیاژ های تیتانیوم 36
4-3-کاربرد فلز تیتانیم و آلیاژ های تیتانیوم 37
4-4- ترکیبات تیتانیوم و کاربرد آنها 38
4-4-1- ترکیبات هیدروژن دار تیتانیوم 38
4-4-2- ترکیبات بر دار تیتانیوم 39
4-4-3- ترکیبات کربن دار تیتانیوم 39
4-4-4-ترکیبات نیتروژن دار تیتانیوم 39
4-4-5- تیتاناتها 40
4-4-6- ترکیبات هالوژنه تیتانیوم دار 41
4-4-7- ترکیبات دیگر تیتانیوم 42
4-5- تهیه فلز تیتانیوم 42
4-5-1- فرایند یدید 43
4-5-2- فرایند تولید تیاتنیوم الکترولیتی 43
4-5-3- روش کرول 44
4-5-4- فرایند هانتر 44
4-6- بازار جهانی فلز تیتانیوم 45
فصل پنجم- دی اکسید تیتانیوم
5-1-کلیات 50
5-2-دی اکسید تیتانیوم به عنوان رنگدانه 50
5-3-دیگر کاربردهای دی اکسید تیتانیوم 55
5-4-تولید دی اکسید تیتانیوم 58
5-5-فرایند های مختلف تهیه دی اکسید تیانیوم 59
5-5-1- فرایند سولفات 62
5-5-2- فرایند کلرید 65
5-5-3- فرایند فلوئورید 68
5-6- واردات کشور 72
فصل ششم ـ پر عیار سازی ایلمنیت
6-1-کلیات 74
6-2- ذوب در کوره های الکتریکی 74
6-2-1- بازار سرباره غنی از دی اکسید تیتانیوم
6-3- اسید شویی ایمنیت 76
6-3-1- اسید شویی با اسید سولفوریک 76
6-3-2- اسید شویی با اسید هیدرو کلریک 78
6-4- احیاء مستقیم کانسنگ و جدا سازی آهن 78
فصل هفتم ـ روشهای متداول کانه آرایی
7-1- کانسار های اولیه 84
7-2-کانسارهای ثانویه 89
7-2-1- واحد های مرحله اول آرایش 91
7-2-2- مراحل ثانویه 101
7-2-3- واحدهای آرایش بعضی از کانسارهای ماسه ای در دنیا 105
7-3-سابقه بررسی های کانه آرایی کانسنگ کهنوج 112
منابع و ماخذ 116
شکل 1-1: نمایی از تک بلور ایلمنیت 3
شکل 1-2 :کارت مشخصات پراش اشعه ایکس کانی ایلمنیت در استاندارد امریکا 5
شکل 1-3: نمایی از تک بلور روتیل 8
شکل 1-4 : کارت مشخصات پراش اشعه ایکس کانی روتیل تهیه شده توسط اداره استاندارد امریکا 10
شکل 1-5 : شکل بلورین آناتاز 11
شکل 1-6 : کارت استاندارد مشخصات آتاناز برای مطالعه پراش اشعه ایکس 12
شکل 1-7: فازها دی سیستم سه گانه FeO-Fe2O3-TiO2  14
شکل 1-8 : بلورهای اسفن 14
شکل 1-9 : بلور پرووسکیت 15
شکل 3-1 : نقشه پی جوییهای اکتشافی کانیهای تیتانیم در سراسر ایران 30
شکل4-1 : نمایی شماتیک از واحد صنعتی تولید فلز تیتانیم در هن

د 47

شکل 5-1 : روند ظرفیت و تقاضای جهانی دی اکسید تیتانیم طی سالهای 92-1980 59
شکل 5-2 : ماده خام اولیه برای فرایندهای سولفات و کلرید 61
شکل 5-3: مراحل مختلف فرایند سولفات با ماده اولیه ایلمنیت و سرباره غنی از تیتانیم 64
شکل 5-4 : مراحل مختلف فرایند کلرید به طور بسیار مختصر 68
شکل 5-5 : مراحل مختلف فرایند فلوئورید 70
شکل 5-6 : روند و ارزش رنگدانه دی اکسید تیتانیم 73
 
 
شکل 6-1: فرایند مورفیورس 80
شکل 6-2 : فرایند ایشی ها را 80
شکل 6-3 : فرایند مورد استفاده در شرکت تیتانیم غرب 81
شکل 7-1 : فلوشیت آرایش معدن تاهاووسد 87
شکل 7-2 : فلوشیت آرایش کانسنگ کانسار تلنس نروژ 88
شکل 7-3: فلوشیست ترکیب میز ها در آرایش اولیه ماسه ها 92
شکل 7-4: فلوشیست ترکیب مارپیچها در آرایش اولیه ماسه ها 93
شکل 7-5: فلوشیست ترکیب ناوهادر آرایش اولیه ماسه ها 94
شکل 7-6: آرایش ستاره ناو یورک در مراحل اول تغلیظ 95
شکلهای 7-7 تا 7-11 : فلوشیستهای متداول کانه آرایی مطرح 100-96
شکل 7-12 : فلوشیت عمومی برای ترکیب جداکننده های الکترواستاتیکی و مغناطیسی 103
شکل 7-13 : فلوشیت مرحله ثانویه آرایش کانسارهای ماسه ای 104
شکل 7-14: فلو شیست واحدهای مربوط به کانسار مانا والاکوریچی 108
شکل 7-15: مراحل جدایش ثقلی مربوط به آرایش کانسنگ کانسار تریل ریج 109
شکل 7-16: بخشهای عمده فر آوری در کانسار ریچارد بی 110
شکل 7-17: فلو شیست مسیر مراحل ثانویه آرایش در کانسار ریچارد بی 110
شکل 7-18: فلو شیست واحدها ی آرایش تر کانسار شرکت روتیل ساحلی 114
شکل7-19: فلو شیست واحد آرایش خشک کانسار شرکت روتیل ساحلی 114
شکل 7-20: فلوشیست روسی جهت کنستانتره نهایی ایلمنیت 119
شکل 7-21 :دیاگرام واحد سنگ شکنی 128
 
فهرست منابع

 • آبراموف و دیگران (1984) : ً پلاسرهای تیتانیم در رسوبات دوونین و کربنیفر تحتانی با سن زغال البرز ً، شرکت ملی فولاد ایران.
 • آرزم، فرزاد و دیگران (1365) : ً اکتشافات ژئوشیمیایی زیرکونیم و تیتانیم در ناحیه ساغند – زریگان ً، سازمان زمین شناسی کشور .
 • آرزم، فرزاد (1366) : ً اکتشافات تیتانیم ناحیه ساغند – زریگان ً ، هفتمین گردهمایی علوم زمین در سازمان زمین شناسی کشور.
 • برادی، جرج و هنری کلوزر (1366) : ً فرهنگ مواد ً ، ترجمه فرهنگ پرویز، انتشارات جامعه ریخته گران ایران.
 • تعویذی ، فرزاد (1366) : ً تیتانیم در اقتصاد و صنایع جهان ً، دفتر آموزش معاونت طرح و برنامه
 • حسنی پاک، علی اصغر (1362) : ً اصول اکتشافات ژئوشیمیایی ً، چاپ اول، مرکز نشر دانشگاهی
 • دی اکسید تیتان، مرکز تهیه و توزیع مواد شیمیایی وزارت بازرگانی، خرداد 1368.
 • عرفانی، حسین (1365) : ً زمین شناسی اقتصادی ً ، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم .
 • علی نیا ، فیروز (1365) : ً کانی شناسی و بلور شناسی ً ، جزوه درسی دانشکده معدن دانشگاه امیرکبیر.
 • کوثری، سلیمان و منصور زکی خانی ، (1363) : ً شناسایی منابع تیتانیم در دشت ساحلی گیلان ً ، سازمان زمین شناسی کشور .
 • کوثری ، سلیمان (1366) : ً کاربرد کانیها و مواد معدنی در صنایع – تیتانیم ً ، رشد آموزش زمین شناسی، سال سوم.
 • طرح اکتشاف ایلمنیت کهنوج، سازمان زمین شناسی.
 • دانشمند ، تیتان فلز گرانبها.

چکیده
مهمترین کانیهای تجاری تیتانیم ایلمنیت و روتیل هستند. لوکوکسن، آناتاز، اسفن، پرووسکیت و بروکیت دیگر کانیهای مهم تیتانیم هستند. کانی ایلمنیت معمولاً در ماگمای تأخیری به وجود می آید و بنابراین بیشتر در سنگهای آذرین با ترکیب بازی یافت می شود. نوعی از روتیل که محصول دگرسانی ایلمنیت است معمولاً در ماسه ها و گاهی اوقات در سنگهای دگرسان شده حاوی ایلمنیت دیده می شود. طبقه بندیهای متفاوتی در مورد کانسارهای تیتانیم ارائه شده است. طبقه بندی این کانسارها به کانسارهای ماسه ای و سنگی و یا به ترتیب ثانویه و اولیه معمولترین طبقه بندی است.
بعد از پی جوئیهای مستمر، تنها کانسار ایلمنیت کهنوج امید بخش تشخیص داده شده است. در نتیجه، اکتشاف مقدماتی و نیمه تفصیلی تا فصیلی را نیز به دنبال داشته است. کانسار کهنوج که در جنوب استان کرمان قرار گرفته است، از نوع کانسارهای پلاسری است که سنگ مادر آن تشکیلات گابرویی بند زیارت در 30 کیلومتری شرق آن است. اکتشافات تفصیلی و تعیین ذخیره فقط در محدوده بستر دره درگز صورت گرفته است. ذخیره منطقه تعیین ذخیره شده بقدری است که می تواند نیاز کشور را در طی بیست سال به کانیهای تیتانیم رفع کند. کانسار کهنوج توانایی تأمین اکسید و انادیم را نیز داراست.
روشهای تهیه دی اکسید تیتانیم، فرایندهای سولفات و کلرید است که مسائل زیست محیطی باعث رشد استفاده از فرآیند کلرید شده است ابتدا خوراک فرایند کلرید، دی اکسید تیتانیم به صورت کانی روتیل و آناتاز بوده است که به علت تقاضای روز افزون قیمت آن افزایش زیادی داشته است و از طرفی عرضه این کانیها تکافوی تقاضاهای جهانی را ندارد، بنابراین امروزه فرایندهای غنی سازی ایلمنیت از دی اکسید تیتانیم جهانگیر شده اند. تهیه سرباره غنی از دی اکسید تیتانیم اولین بار در کانادا متداول شده است.
مقدمه
به دلیل کاربرد زیاد رنگدانه دی اکسید تیتانیم در صنایع رنگ کشور، سالانه مقادیری ارز صرف واردات این ماده می شود. همچنین رشد صنایع هوایی – نظامی ایران به زودی باعث استفاده از فلز تیتانیم خواهد شد. بنابراین با توجه به سیاستهای خودکفایی و عدم وابستگی، فعالیتهای مستمر در مورد اکتشاف کانسارهای تیتانیم دار آغاز گشته و منطقه کهنوج از نقاط امید بخش جهت رفع نیازهای مملکت به این ماده معدنی شناخته شده است.
این گزارش نتیجه مطالعات مرحله اول است. در این گزارش به دلیل رابطه تنگاتنگ ایلمنیت با دیگر کانیهای تیتانیم، تمام کانیها بررسی و روشهای فرآوری و کاربرد و آمار آنها نیز ارائه شده است. بیشترین کاربرد فلز تیتانیم در صنایع نظامی – هوایی است و قیمت این فلز منتج از تقاضای این بخش است. به علت ویژگیهای خاص فلز تیتانیم مانند مقاومت در مقابل خوردگی، بالا بودن نسبت مقاومت به وزن این فلز در صنایع شیمیایی و ساخت آلیاژها کاربرد فراوانی دارد .
بیشترین کاربرد عنصر تیتانیم به صورت ترکیب اکسید آن، دی اکسید تیتانیم است. رنگدانه های دی اکسید تیتانیم، از نوع روتیل و آناتاز، مهمترین رنگدانه هایی هستند که صنایع شیمی معدنی به دیگر صنایع عرضه کرده اند. مقاومت در مقابل اشعه یا پرتوهای ماوراء بنفش، قدرت پوشش بسیار خوب و ویژگیهای دیگر سبب کاربرد این رنگدانه در صنایع رنگ، کاغذ سازی و پلاستیک شده است.
 

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه با فرمت ورد
 

دانلود متن کامل این پایان نامه به همراه تمام ضمائم (پیوست ها) : پایان نامه کانی شناسی تیتانیم 125 ص

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند
برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید.
 
 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *