پایان نامه مدیریت در مورد : دولت الکترونیک

دولت هریک از افراد جامعه با توجه به توان پرداخت خودمکلفند بهای قسمتی از این خدمات را به عنوان مالیات به دولت بپردازند و در این مشارکت جمعی برای رسیدن به رشد و توسعه و رفاه و کرامت انسانی سهیم باشند. بنابراین ملاحظه می شودکه دولت برای دستیابی به اهداف خود برای پاسخگویی به نیاز های جامعه که به شمعه ای از آن اشاره شد نیازمند منابع مالی است امروز در کلیه کشورها صاحب نظران مسائل اقتصادی بهترین منبع تامین هزینه های دولت را مالیات می دانند. زیرا علاوه بر آن که اتکا دولت را به منابع خدادادی مثل نفت که یک ثروت ملی و متعلق به نسل های آینده هست، کم می کند. بلکه یک شور و اشتیاق ملی برای مشارکت در امور کشور در آحادافراد جامعه نیز ایجاد می کند.(همان منبع )

2-12-1 هدف از وصول مالیات چیست؟
هر دولتی برای اداره جامعه نیازمند امکانات مالی است تا بتواند وظایفی راکه از جانب مردم به عهده گرفته به نحو مطلوبی انجام دهد.
عمده ترین این وظایف عبارتند از :
-1 حفظ استقلال و تمامیت کشور از طریق تامین وسایل و تجهیزات دفاعی استقرار و اداره نیروهای نظامی و انتظامی.
-2 ایجاد و توسعه راه های ارتباطی و وسایل حمل ونقل.
-3 تامین بهداشت.آب.برق.مخابرات و سایر وسایل ارتباطی جمعی برای عموم.
-4 تامین آموزش در همه سطوح.
-5 تامین قوه قضائیه برای حل و فصل دعاوی واستقرار امنیت اجتماعی.
-6 تامین مایحتاج عمومی افراد جامعه در یک سطح قابل قبول.
-7 تامین زیر ساخت های اقتصادی و صنایع مادر و کلیدی برای ایجاد زمینه های تولید و اشتغال و تعادل اقتصادی.
-8 تقویت روح بررسی تحقیق از طرح تاسیس مراکز پژوهشی و تحقیقاتی و حمایت و تشویق محققان.
-9 تامین خود کفایی در علوم و فنون. صنعت و کشاورزی.
-10 تامین خدمات و حمایت های مالی درجهت بر خورداری از تامین اجتماعی، باز نشستگی. بیکاری. پیری و از کار افتادگی و تامین خدمات درمانی و بهداشتی به صورت بیمه همگانی و فراهم آوردن موجبات داشتن مسکن متناسب با خانواده ها. (همان منبع)
2-12-2 اشخاص مشمول پرداخت مالیات
-1 کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم .
-2 هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که درایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید .
-3 هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که ایران تحصیل می کند .

-4 هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که درایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید .
-5 هر شخص غیرایرانی )اعم از حقیقی یا حقوقی( نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمایی (که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد) از ایران تحصیل می کند.
اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات های موضوع این قانون نیستند:
-1 وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی
-2 دستگا ههایی که بودجه آنها وسیله دولت تامین می شود
-3 شهردار یها
2-12-3 انواع مالیات در کشور ایران
مالیات بر دارائی
مالیات سالانه املاک
مالیات مستغلات مسکونی خالی
مالیات بر اراضی بایر
مالیات بر ارث
مالیات بردرآمد املاک
مالیات بردرآمد کشاورزی
مالیات بردرآمد حقوق
مالیات بردرآمد مشاغل
مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
مالیات بردرآمداشخاص حقوقی
مالیات درآمد اتفاقی
مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف
2-12-4 مالیات و نقش آن در توسعه اقتصادی
مالیات یکی از منابع تامین مالی مخارج دولت است. وصول آن از یک سو توانایی افراد پرداخت کننده را در استفاده و بهره برداری از منابع اقتصادی که برای مصارف خصوصی در اختیار دارند،کاهش می دهد و از سوی دیگر به منظور خرید عوامل تولید لازم برای ارائه کالاها و خدمات یابرای توزیع مجدد قدرت خرید بین افراد جامعه استفاده می شود. برنامه های مالیاتی به عنوان یکی از ابزارهای توسعه شمرده می شود . در بسیاری از کشورها،هرشهروند یک مالیات دهنده محسوب می شود . تقریبا در همه جای دنیا برای هر فرد پذیرفته شده است که اگر در زندگی روزمره اش خدمتی دریافت می کند، باید هزینه آن را به طورمستقیم یا غیر مستقیم بپردازد . درکشورهای نفت خیز یا صادرکننده نفت و به خصوص کشورما به دلیل وابستگی مستقیم و غیرمستقیم تولیدات به نفت، سهم آن ازتولید ناخالص داخلی بالاست و این در حالی است که درکشورهای توسعه یافته سهم مالیات بالاست.بررسی ظرفیت بالقوه مالیاتی کشور نشان می دهد که بین ظرفیت بالقوه مالیاتی و وصولی های بالفعل مالیاتی، شکاف قابل توجهی وجود دارد . در دهه اخیر با تمام تلاش های انجام شده هیچ گاه درآمد دولت از مالیات برای رهایی از وابستگی به منابع نفتی از پنجاه و چند درصد فراتر نرفت و دولت ها مجبور بودند با تکیه بر درآمدهای نفتی همچنان آسیب پذیر بمانند . البته با توجه به این که بخشی از همان پنجاه و چند درصد درآمد مالیاتی نیز به طور مستقیم و غیرمستقیم متأثر از درآمد نفت می باشد، لذا رسیدن به بودجه ای که صددر صد آن از مالیات( بدون توجه به بخش نفت ) شکل گرفته باشد به عنوان یک آرزو برای مردم، اقتصاد دانان و در نهایت دولت مطرح بوده است . بنابراین، ضروری است با اتخاذ تدابیری برای اصلاح نظام مالیاتی و رفع مشکلات موجود، وصولی های مالیاتی را افزایش و اتکاء به درآمدهای نفتی را کاهش داد.(همان منبع)
2-13 کیفیت خدمات مالیاتی
براساس بند الف ماده 59 برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، اهداف سازمان امور مالیاتی کشورفراهم نمودن موجبات اجرای مطلوب کلیه برنامه ها و تکالیف مربوط به وصول مالیات و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و ایجاد بستر مناسب جهت تحقق اهداف مالیاتی کشور و افزایش کارایی نظام مالیاتی درجهت تصدی کلیه امور راجع به اجرای مقررات و کلیه مراحل اعم از شناسایی مؤدیان، تشکیل پرو نده و تنظیم شناسنامه های مالیاتی،تشخیص و مطالبه مالیات و حل اختلاف مالیاتی و وصول مالیات به طرق معمول یا از طریق عملیات اجرایی در چهارچوب قوانین مالیاتی و سایر قوانین جاری کشور است.( مطلّبی،1387)
2-14 رضایت مؤدیان مالیاتی
یکی ازمعضلات عمومی کشورهای در حال توسعه ، سیاست گذاری برای تثبیت اقتصادی است، یکی از ابزارهای مهم دولت ها در این راستا وصول مالیات و توزیع مجدد آن برای به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی است .گسترش وظایف دولت ها و افزایش نقش آنها درایجاد رفاه اجتماعی و توسعه همه جانبه جوامع، نیاز به تامین منابع مالی به منظور ایفای این وظایف را بیش از پیش برای دولت ها با اهمیت نموده است . از این رو مالیات نه تنها درتوزیع مناسب و مجدد درآمدها، مهار تورم، تسریع در رشد اقتصادی و جهت دادن به سرمایه گذاری ها مؤثر است، بلکه در القای سیاست های کلی در همه فعالیت های درآمدزای جامعه نقش مهمی ایفا می کند. باتوجه به گسترش ، تغییروتحول فعالیت ها تجاری و اقتصادی، نظام مالیاتی تنها وقتی موفق خواهد بود که بتواند متناسب با تحول وپیشرفت بخش های اقتصادی و بصورت هماهنگ با آن تغییرات، حرکت نماید . متأسفانه یکی از مسایلی که در نظام مالیاتی کشور ما وجود دارد ، موضوع برخورد سلیقه ای وتفسیرهای گوناگون از مفاد قانون مالیات های مستقیم، آیین- نامه ها و بخش نامه های
مالیاتی است .گاه این تفسیر ناصحیح از قانون سبب برداشت های غلط و عدم رعایت عدالت مالیاتی ازسوی مأموران مالیاتی شده ، و به فرارهای مالیاتی دامن زده است . عدم آشنایی کامل مأموران مالیاتی با وظایف قانونی و حیطه اختیارات خود و از سوی دیگرعدم آگاهی مؤدیان مالیاتی نسبت به وظایف قانونی خود ، موجبات نارضایتی مؤدیان مالیاتی را فراهم آورده، و مراحل وصول مالیات را به تأخیر می اندازد. (نشریه مدیریت بازرگانی، 1388)
2-15 مالیات الکترونیک
مالیات الکترونیک مورد خاصی از خدمات دولت الکترونیک است، زیرا استفاده از مالیات الکترونیک پیچیده تر از دیگر خدمات دولت الکترونیک است. مالیات الکترونیکی، مثل هر بخش دیگری که ازدیدگاه الکترونیکی در مورد آن صحبت می کنیم، اصل واساس آن بر میزان به کارگیری فناوری اطلاعات در آن حوزه است. پس مالیات الکترونیکی یعنی استفاده کامل و مطلوب از فناوری اطلاعات در حوزه مالیات. در کشور ما همانند بسیاری از کشورهای دیگر، مالیا تهابه صورت مستقیم و غیرمستقیم از مؤدیان اخذ می شود در هر دوی اینها با پیچیدگیهای نظا مهای اقتصادی روبرو هستیم. یکی از جاهایی که فناوری اطلاعات می تواند خوب و در حد کمال یا نزدیک به آن، منافع خود را نشان دهد، حوزه مالیاتی است. هرچقدر استفاده از فناوری اطلاعات در این حوزه توسعه یابد، به سمت مالیات الکترونیکی حرکت خواهیم (ترابیان، 1388)
مزیتهای مالیات ستانی الکترونیک نظام مالیاتی در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه هزینه بالایی را بر جامعه تحمیل میکند،مانند میزان وصولی کم، هزینه وصولی بالا، اتلاف وقت مؤدیان مالیاتی و انحراف تخصیص بهینه منابع و… از اینرو، یکی از سیستمهای فرعی دولت الکترونیک برای اصلاح نظام مالیاتی، نظام مالیات الکترونیک است که علاوه برآنکه گامی بزرگ به سوی دولت الکترونیک است، سبب صرفه جوییهای زیادی در وقت و هزینه مؤدیان مالیاتی و نظام بخشیدن به اظهارنامه های مالیاتی، افزایش اعتماد مردم به منظور خوداظهاری، کاهش اختلاف میان مؤدیان و مأموران مالیاتی برای شناسایی میزان واقعی مالیاتها، ایجاد ثبات و ساماندهی اقتصادی شده و سبب میشود که سلیقه های انسانی بطور کامل ازبین رفته و عدالت مالیاتی گسترش یابد. با این حال شواهد نشان میدهد که با وجود سرمایه گذاریهای عظیم در زمینه سیستم های فناوری اطلاعات، ناکامی در این سرمایه گذاریها بیشتر از توفیق درآن بوده است و سازمانها نتوانسته اند به اهداف خود در این امر دست یابند. . (همان منبع)
2-16 وضعیت ایران درارائه خدمات مالیات الکترونیکی
نماگر پرداخت مالیات از سه مولفه تعداد دفعات پرداخت، زمان لازم برای پرداخت مالیات و نرخ مالیات تشکیل شده که هر یک از مولفه‌ها در سه بخش مالیات بر سود، مالیات بر نیروی کار و سایر مالیات (مانند مالیات بر مصرف) محاسبه می‌شوند. مرکز پژوهش های مجلس می افزاید: گزارش‌های پرداخت مالیات بانک جهانی حاکی از آن است که مهم‌ترین و بیشترین اصلاحات انجام شده در نظام مالیاتی کشورهای مختلف در هشت سال گذشته مربوط به کاهش در نرخ مالیات بر سود بوده است، اگر چه در دو سال اخیر مهم‌ترین و بیشترین نوع اصلاحات از نوع تبدیل نظام پرداخت مالیات به سیستم‌های الکترونیکی است، همچنین نرخ کل مالیات در دنیا در حال کاهش است. در ادامه آمده است: پروژه «انجام کسب و کار» که توسط موسسه مالی بین‌المللی وابسته به گروه بانک جهانی پیگیری می‌شود با تاکید بر بنیادهای حقوقی موثر بر فعالیت‌های اقتصادی، در پی ارزیابی قوانین و اجرای آنها بر عملکرد فعالان اقتصادی است.
در گزارش انجام کسب و کار سال ۲۰۱۳، رتبه ایران از بین ۱۸۵ کشور ۱۴۵ شده که نسبت به سال ۲۰۱۲ یک رتبه و نسبت به سال ۲۰۱۱، پنج رتبه نزول داشته است. در بین کشورهای حوزه سند چشم‌انداز، از بین ۲۵ کشور، رتبه ایران از حیث سهولت انجام کسب و کار در گزارش ۲۰۱۳، دارای جایگاه ۲۲ است که نشان می‌دهد از وضعیت مناسبی در بین کشورهای حوزه سند چشم‌انداز برخوردار نیست. گرجستان (رتبه ۹ جهانی)، عربستان (رتبه ۲۲ جهانی)، امارات (رتبه ۲۶ جهانی) و قطر (رتبه ۴۰ جهانی) به ترتیب رتبه‌های نخست تا چهارم این کشورها را دارند. در بین کشورهای این حوزه، ایران در نماگرهای اجرای قراردادها و دریافت اعتبار دارای رتبه هفتم(بهترین رتبه نسبت به سایر نماگرها) است.
2-17 وضعیت سایر کشور ها درارائه مالیات الکترونیکی
کشورهای پیشتاز در زمینه دولت الکترونیک ، مالیات الکترونیک بی شک پیشینه طرح مالیات الکترونیک هستند و استفاده ازتجربیات آنان صرفه جوئی های کلانی را به ارمغان خواهد آورد. با استفاده از علوم بدست آمده آنان در این زمینه می توان امیدوار بود از دوباره کاری های بی مورد که با توجه به کلان بودن این طرح که هزینه های سرسام آوری هم خواهد داشت. که با جلوگیری از دوباره کاری ها مقدار زیادی از درآمد ملی صرفه جویی خواهد شد. و مزیت دیگر که می توان با استفاده از تجربیات کشورهای پیشتاز دست یافت بهتر کردن روش های جمع آوری مالیات است که خود آن نیز باعث افزایش سطح درآمد ملی خواهد شد. (گرامی،1384)
الف) ایالات متحده آمریکا
مطالعات جدید مرکز AOL Money & Finance نشان داد، بیشتر مردم آمریکا پرداخت الکترونیکی مالیات را راحت ترین شیوه برای خود می دانند. اما در این میان، نگرانی ها در زمینه مشکلات و خطرهای امنیتی در این زمینه همچنان به قوت خود باقی است و همین عامل باعث شده تا افراد در استفاده از این ابزارها
ی الکترونیکی تردید کنند و اعتماد چندانی به به کارگیری این شیوه نداشته باشند. علاوه بر این، تحقیقاتی که در موسسه Ipsos انجام گرفت، نشان داد که در حال حاضر نیمی از مردم از روش های حرفه ای مالیاتی، ۲۵ درصد از نرم افزارهای رایانه ای، ۱۵ درصد از روش های قدیمی (قلم و کاغذ) و ۸ درصد با کمک آشنایان و دوستان، امور مالیاتی و پرداخت های خود را انجام می دهند. با این حال، نزدیک به ۵۴ درصد مردم آمریکا مالیات های خود را الکترونیکی پرداخت می کنند و استقبال از این شیوه با شتاب فراوان رو به افزایش است. انتظار سازمان مالیاتی آمریکا(IRS) این است که در آینده نزدیک، دست کم نیمی از پرداخت های مالیاتی این کشور به روش الکترونیکی انجام گیرد
1- تکمیل اظهارنامه مالیاتی توسط کامپیوتر شخصی و استفاده از سرویس مجاز اداره درآمدهای داخلی(irs) یا INTERNET REVENUE SERVICE
2-ایجاد پرونده های الکترونیکی در اداره های مالیاتی
3-کاهش خطاها از طریق بررسی توسط خود سیستم مالیات الکترونیکی
4- رایگان بودن ارائه خدمات از سوی اداره درآمدهای داخلی در همه مراحل اظهارنامه مالیاتی
5-سیستم اظهارنامه های تلفنی که سرعت ، دقت ، اطمینان و سهولت در پرداخت ها و دریافت های مالیاتی را در سطح وسیعی گسترش داده است.
6- سیستم پرداخت های الکترونیکی که مشابه آن در ایران پیاده شده است از قبیل : پرداخت های مربوط به شهریه در دانشگاه آزاد اسلامی ، پرداخت قبوض آب و برق و گاز و غیره که از طریق کارت های الکترونیکی صورت می گیرد.
IRS – 7 سایتی تحت نظارت دولت است که در آن انواع فرم های مورد نیاز ، عنوان های اطلاعاتی مورد نیاز مودیان ، ابزارهای مورد نیاز و کانال های پرداخت را فراهم می کند که از مصادیق طرح دهکده الکترونیک می باشد. از قسمت های مهم وکاربردی در این سایت می توان قسمت های آماده شدن برای پرداخت مالیات ، افشای مالیاتی شرکت ، انجام پرداخت ،پیشنهادات جهت مطلوب سازی شروع پرداخت مالیات و قسمت آشنایی با تخلفات و گزارش آن را نام برد(گرامی،(1384
ب) انگلستان
-1 در این کشور اظهارنامه الکترونیک به صورت ELECTRONIC VERSION OF THE TAX یا EVR در دسترس می باشد. این نوع اظهارنامه از حیث نرم افزاری بودن و دارا بودن امکاناتی مانند قابلیت پرینت RETURNنسخه کاغذی اظهارنامه و ارائه کردن آن به اداره مالیاتی توسط مودیان شبیه به ایران می باشد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2- سیستم نرم افزاری . EVR امکان تهیه و تنظیم مفاصاحساب مالیاتی را نیز دارد
3-سیستم EVR توسط سایت های مختلفی که تحت نظارت دولت هستند پشتیبانی می گردد(گرامی،1384)
ج) کشور سنگاپور
-1 استفاده از تجربیات پیاده سازی طرح مالیات الکترونیک در کشور آمریکا و انگلستان و صرفه جویی کلان در هزینه های دوباره کاری
2- استفاده از شماره هویت شش رقمی برای مودیان مالیاتی از نوآوری های این کشور بوده است. (گرامی،1384)
د) کشور مالزی
– 1از پیشگامان در عرصه دولت الکترونیک است .
2- در این کشور از طریق اینترنت می توان به برنامه جامع پرداخت مالیات که در

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *