پایان نامه مدیریت در مورد : قابلیت اعتماد

باید به تدوین فرضیههایی درباره مفاهیم اندازهگیری شده، آزمون اینفرضیه ها، و محاسبه همبستگی نتایج با ابزار اندازهگیری اولیه پرداخت.
با توجه به اینکه سوالات پرسشنامه این تحقیق، بر اساس پرسشنامه های استاندارد تحقیق پاراسورامن و دیگران(1988)، آیدین و اوزر(2005)، ونگ و وو(2012) طراحی شده است، بنابراین از روایی لازم برخوردار میباشد. همچنین برای اطمینان کامل در مورد روایی پرسشنامه تحقیق، از نظرات اساتید راهنما و استفاده شد و اصلاحات لازم لحاظ گردید.
3-6-2 پایائی پرسشنامه

به منظور اطمینان از نتایج حاصله از تجزیه و تحلیلداده های پرسشنامه، اقدام به بررسی قابلیت اعتماد پرسشنامه مورد استفاده میشود. مقصود از قابلیت اعتماد یک وسیله اندازهگیری آن است که اگر خصیصه مورد سنجش را با همان وسیله(همان ابزار اندازهگیری)، تحت شرایط مشابه، به طور مکرر اندازهگیری کنیم، نتایج بدست آمده تا چه حد مشابه، دقیق، و قابل اعتماد میباشند.
به عبارت دیگر میتوان گفت که مقصود از قابلیت اعتماد این است که ابزار اندازهگیری تا چه حد در شرایط یکسان نتایج مشابهای را بدست میدهد. دامنه ضریب قابلیت اعتماد از صفر(عدم ارتباط نتایج بدست آمده در اندازهگیریهای مکرر بر روی جامعه)، تا یک (ارتباط کامل نتایج بدست آمده در اندازه گیری های مکرر بر روی جامعه)، قابل تغییر است.
روشهای متعددی برای محاسبه قابلیت اعتماد ابزار اندازهگیری وجود دارد. مهمترین این روشها عبارتند از:
روش بازآزمایی(اجرای دوباره)
روش موازی (همتا)
روش تنصیف (دو نیمه کردن)
روش کودر- ریجاردسون

روش آلفای کرونباخ (سرمد و دیگران،167،1385).
با توجه به اینکه در این تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده میشود، لذا فقط به توضیح آن اکتفا شده و از توضیحروش های دیگر خودداری میشود:
برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، ابتدا باید انحراف معیار نمرات هر زیرمجموعه از سوالات پرسشنامه و انحراف معیار کل سوالات(زیرمجموعه ها) را محاسبه کرده، سپس با استفاده از فرمول ذیل ضریب آلفای هر زیر مجموعه از سوالات را بدست آورد:
= ضریب آلفای کرونباخ
= انحراف معیار زیر مجموعه j ام
= انحراف معیار کل

J= تعداد زیرمجموعه سوالهای پرسشنامه

در این تحقیق با توجه به اینکه براساس الگوی مفهومی ارائه شده، پنج متغیر وجود داشت، لذا سوالات پرسشنامه نیز برای بررسی این متغیرها به پنج بخش تقسیم میشود. جدول 2-3 این 5 متغیر، سوالات مربوطه و ضریب آلفای هر یک را نشان می دهد.
ضریب آلفای کرونباخ در دو مرحله قابل محاسبه می باشد، مرحله اجرای آزمایشی و مرحله اجرای نهایی پرسشنامه. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ در مرحله اجرای آزمایشی، نمونه 30 نفری انتخاب شده، که با استفاده از تجزیه و تحلیل داده های نمونه مقدماتی از طریق نرمافزار آمار SPSS.20، ضریب آلفای کرونباخ کل سوالات پرسشنامه 907/0 تعیین شد. همچنین ضریب آلفای کرونباخ کل سوالات پرسشنامه در مرحله اجرای نهایی 957/0 تعیین شد. بنابراین می توان گفت سوالات پرسشنامه تحقیق از پایایی مناسب و مطلوبی برخوردار میباشند.
متغیرها
سوالات مربوطه
تعداد سوالات
آلفای کرونباخ
در مرحله آزمایشی
آلفای کرونباخ
در مرحله نهایی
دسترسی به امکانات
4-1
4

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

0.714

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *