پایان نامه کامپیوتر: فن آوری اطلاعات و ارتباطات و مبادله اطلاعات بین سیستم ها

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

فن آوری اطلاعات ـ ارتباطات و مبادله اطلاعات بین

سیستممها ـ شبکه های محلی و شهری ـ مشخصات
مشترک ـ پروتکل بارگذاری سیستم

 

آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

 مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون، تنها مرجع رسمی کشور است که عهده دار وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) میباشد.

تدوین استاندارد در رشته های مختلف توسط کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی واقتصادی آگاه ومرتبط با موضوع صورت میگیرد. سعی بر این است که استانداردهای ملی، در جهت مطلوبیت ها و مصالح ملی وبا توجه به شرایط تولیدی، فنی و فن آوری حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل: تولیدکنندگان ،مصرف کنندگان، بازرگانان، مراکز علمی و تخصصی و نهادها و سازمانهای دولتی باشد.پیش نویس استانداردهای ملی جهت نظرخواهی برای مراجع ذینفع واعضای کمیسیون های فنی مربـوط ارسال میشود و پس از دریـافت نظـرات وپیشنهادهـا در کـمیته ملـی مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) چاپ و منتشر می شود.

پیش نویس استانداردهایی که توسط مؤسسات و سازمانهای علاقمند و ذیصلاح و با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می شود نیز پس از طرح و بـررسی در کمیته ملی مربوط و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی چاپ ومنتشرمی گردد. بدین ترتیب استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملی شماره ((5)) تدوین و در کمیته ملی مربوط که توسط مؤسسه تشکیل میگردد به تصویب رسیده باشد.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد میباشد که در تدوین استانداردهای ملی ضمن تـوجه به شرایط کلی ونیازمندیهای خاص کشور، از آخرین پیشرفتهای علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهـای بین المـللی استفـاده می نماید.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون به منظور حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی وعمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردها را با تصویب شورای عالی استاندارد اجباری نماید. مؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آنرا اجباری نماید.

همچـنین بمنظـور اطـمینان بخـشیدن به استفاده کنندگـان از خـدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و گواهی کنندکان سیستم های مدیریت کیفیت ومدیریت زیست محیطی، آزمایشگاهها و کالیبره کنندگان وسایل سنجش، مؤسسه استاندارد اینگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آنها اعطا نموده و بر عملکرد آنها نظارت می نماید. ترویج سیستم بین المللی یکاها ، کالیبراسیون وسایل سنجش تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی از دیگر وظایف این مؤسسه می باشد.

پیشگفتار

فن آوری اطلاعات ـ ارتباطات و مبادله اطلاعات بین سیستمها ـ شبکه های محلی و شهری ـ مشخصات مشترک ـ بخش چهارم : پروتکل بارگذاری سیستم که پیش نویس ان توسط موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران تهیه و تدوین شده که در پانزدهمین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد در رایانه و فرآوری داده ها مورخ 10/12/82 مورد تایید قرار گرفته است ، اینک به استناد بند یک ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه 1371 بعنوان استاندارد ملی منتشر میشود .

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه صنایع ، علوم و خدمات ، استانداردهایملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر گونه پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استاندارد ها ارائه شود ، در هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت .

بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ایران باید همواره از آخرین چاپ و تجدید نظر آنها استفاده کرد . تهیه و تدوین این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه حتی المقدور بین این استاندارد و کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود .

فن آوری اطلاعات – ارتباطات و مبادله اطلاعات بین سیستم ها -شبکه های محلی و شهری – مشخصات مشترک – بخش چهارم : پروتکل بارگذاری سیستم

1 هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد تعریف یک پروتکل بنام پروتکل بارگذاری سیستم است که بتواندحافظه پردازش داده در تجهیزات شبکه های نصب شده مطابق با استاندارد IEEE802 را

بارگذاری نماید . علاوه براین تعاریف زیر نیز در دامنه کاربرد این استاندارد آمده است :

الف ) تعریف الگوی واحد داده پروتکل (PDU) برای بارگذاری یک سیستم انتهایی

ب ) تعریف پروتکل برای بارگذاری یک سیستم انتهایی

پ ) توصیف خدمات مورد انتظاراز سیستم انتهایی بارگذاری شده (دستگاه بارپذیرLD ) بمنظور تکمیل موفق عملیات بارگذاری

ت) توصیف خدمات موردانتظاراز سیستم انتهایی بارگذاری تامین کننده بار( سرویس گر بار یا LS) بمنظور تکمیل موفق عملیات بارگذاری

ث ) تعریف قواعد دستوری اشیاء مدیریت شونده LSوLD که دستکاری پارامترهای عملیاتی   ماشین های حالت LDو LS ، اعلان سرویس گرهای بارگذاری، و مقداردهی اولیه بارگذاری طرف سوم را میسر می سازد.

ج)تعریف قواعد نگارشی مورد استفاده در هنگام اجرای عملیات مدیریت از طریق پروتکل مدیریت LAN/MAN استاندارد ISO/IEC802.1B

چ ) تعریف قواعد نگارشی مورد استفاده در هنگام اجرای عملیات مدیریت از طریق پروتکل مدیریت سیستم CMIP (استاندارد ISO/IEC 9596-1 ).

مشخصات این پروتکل در مورد LS به اندازه ای وارد جزئیات می شود که مورد نیاز پروتکل

بارگذاری است .تصمیمهای LS و مدیریت (از قبیل آنهایی که بایستی به عنوان نتیجه رویداد های LD یا LS انجام شوند یا وقتی که LS یا مدیر خراب می شود)موارد مربوط به پیاده سازی LS و مدیر بوده که خارج از حوزه و دامنه کاربرد این استاندارد می باشد.

این پروتکل چگونگی حمل تصاویری را مشخص می کند که شامل داده های ( در بلوک ها ) با قالب نا معین است. محتویات و قالب بلوک های داده از جمله موارد مختص کاربردهستند. این استاندارد هیچ قیدی بر موارد زیر اعمال نمی کند :

الف ) شکل ، محتویات یا مفهوم تصاویری که ممکن است بوسیله پروتکل حمل شود.

ب ) روشی که در آن بلوک های داده بعد از دریافت توسط یک دستگاه بارپذیر پردازش می شوند .

این استاندارد ملی پروفورمای PICS را برای تطابق پروتکل بارگذاری سیستم منطبق با نیازمندیهاوراهنمایی های مناسب ارائه شده در استاندارد ISO/IEC9646-2 فراهم می کند.

2   کلیات

ایستگاهها در یک شبکه در هر زمان ممکن است به بخشی از فضای حافظه قابل آدرس

دهی خود نیاز داشته باشند تا اطلاعات ایستگاههای راه دور را درون آن بارگذاری و نگهداری

نمایند. در یک شبکه ای که در ایجاد آن چندین شرکت یا گروه مشارکت دارند پیش بینی

ساز وکارهای استاندارد به منظور دستیابی به این کارکرد لازم است .

بمنظور بارگذاری کارآمد و بطور همزمان ایستگاههای چندگانه دارای اطلاعات یکسان با راندمان بالا ، بهتر آن است تسهیلاتی برای اجرای فرآیندبارگذاری بر مبنای چند بخشی و نقطه به نقطه فراهم شود . پروتکل بارگذاری سیستم هر دو قابلیت را فراهم می کند.پروتکل فرض می کند در هر عملیات بارگذاری دو نوع دستگاه بارگذاری وجود دارد :

الف – دستگاه بارپذیر (LD ) که توانایی قبول یک بار را از سرویس گر بارگذاری دارد

ب – سرویس گربارگذاری LS)  ) که توانایی تامین باری را برای دستگاه بارپذیردارد.

عملیات بارگذاری می تواند بصورت های زیر آغاز شود .

الف ) درخواست اطلاعات از LS توسط LD .

ب ) درخواست قبول اطلاعات از طرف شخص سومی از LD واز طریق درخواست مدیریت ، با استفاده از عملیات بارگذاری مشخص شده در بند 9 ، و بطور خاص در بند 9-2-1-3 و در شرح عملیات بارگذاری . هنگامیکه یک LD چنین درخواستی را قبول کند . اطلاعات از LS  بروش معمولی درخواست می شود .

به داده بارپذیر به اصطلاح تصویر گفته می شود.یک تصویر به گروه هایی که خود شامل بلوک های پشت سر همی هستند ، شکسته می شود . پروتکل قابلیت انعطاف در انتخاب تصویرو اندازه بلوک را ممکن می سازد . تعداد گروه ها در یک تصویر یا تعداد هشته ها در یک بلوک توسط پروتکل بیان نمی شود .

پروتکل بارگذاری سیستم ، برمبنای کنترل لینک منطقی (LLC استاندارد ( IEEE802.2 سرویس های نوع1( استاندارد ISO8802 –2 را بینید ) قرار دارد که روی هر لایه ی فیزیکی و MAC سازگارکار می کند.

پروتکل بارگذاری سیستم استفاده ازاستاندارد IEEE802 .1B مدیریت شبکه های LAN/MAN( استاندارد ( ISO/IEC DIS 15802-2 را به منظور مدیریت عملیاتی ممکن می سازد .این نوع کاربری در بند 9-3 توصیف شده است . بعلاوه اشیاء ، مدیریت شونده بطریقی تعریف شده اند که استفاده از CMIP ( استانداردISO/IEC9596 ) را بعنوان پروتکل مدیریت و بر طبق شرح ارائه شده در بند 9-4 ممکن می سازد .

پروتکل بارگذاری سیستم می تواند با سایرپروتکل های مدیریت بصورت ترکیبی استفاده شود.این پروتکل یک توانمندی بارگذاری را فراهم می کند که بوسیله پروتکل های مدیریت همه منظوره تامین نشده است .پروتکل های مدیریت همه منظوره توانمندیهای دستکاری پارامترها، گزارش رخداد و فراخوانی کنشی را فراهم می کنند که تسهیلات بارگذاری را پشتیبانی نموده و بهبود می دهد. بطور مثال بارگذاری یک سیستم ممکن است بوسیله سیستم دیگری و از طریق دخالت مدیریت فراخوانده شده باشد.

بندهای زیر شرح داده خواهند شد.

الف ) معماری بارگذاری سیستم

ب ) خدماتی که بوسیله بارگذاری سیستم فراهم می شود.

پ ) قواعد دستوری و نگارشی پروتکل بارگذاری سیستم شامل ماشین های حالت که عملیات ماشین پروتکل بارگذاری سیستم را توصیف می کند.

ت ) قواعد دستوری اشیاء مدیریت شونده مرتبط با بارگذاری

پیوست پ اطلاعات بیشتری در مورد کاربرد پروتکل ارائه می دهد .

بمنظور ارزیابی مطابقت یک پیاده سازی با استاندارد خاص ، لازم است که اظهار نامه ای از توانمندیها واختیارات برای یک پروتکل پیاده شده معین وجودداشته باشد.چنین اظهار نامه ای ، بنام اظهار نامه مطابقت پیاده سازی پروتکل ( PICS ) نامیده می شود . پیوست الف برای این استاندارد ملی حاوی پرفورمای PICS برای پروتکل بارگذاری سیستم می باشد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود متن کامل پایان نامه کامپبوتر درباره فن آوری اطلاعات و ارتباطات و مبادله اطلاعات بین سیستم ها

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو