مقاله b (999)

دانشگاه علوم انتظامی
دانشکده علوم و فنون راهنمایی و رانندگی
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تصادفات
عنوان:
نقد و بررسی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث با محوریت نقش پلیس در پیشگیری،کنترل وجبران صدمات ناشی از حوادث رانندگی
استاد راهنما:
دکتر احمد فرهانی
نگارش:

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ستوان دوم فرزاد معتمدی
تابستان 1390
بِسم الله الرَحمن الرحیم
فهرست مطالب
12فصل اول : کلیات تحقیق131-1- مقدمه141-2- طرح مسئله161-3- اهمیت و ضرورت تحقیق171-4- انگیزه و اهداف تحقیق19فصل دوم : مبانی نظری و پژوهشی ( ادبیات تحقیق )202-1- مقدمه222-2- پیشینه تحقیق222-2-1- مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی242-2-2- تحقیقات انجام شده282-3- مرور نظری282-3-1- بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه در کشورهای دیگر302-3-2- بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه در ایران312-4- چارچوب نظری372-5- فرضیه ها39فصل سوم : روش شناسی تحقیق403-1- مقدمه413-2-تعاریف نظری تحقیق413-2-1- تعاریف عمومی مربوط به بیمه و بیمه مسئولیت493-2-2- مفاهیم و تعاریف مربوط به قانون اصلاح قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه523-3-تعاریف عملیاتی مفاهیم533-4-متغیرهای اصلی543-5- روش تحقیق543-5-1- مطالعات کتابخانه ای553-5-2-تکنیک دلفی583-5-3- روش مصاحبه603-5-4- روش تحلیل داده های دلفی603-5-4-1- آزمون مجذور خی یا کای اسکویر چیست613-5-4-2-روش محاسبه مجذور خی623-6- شناسایی متغیرها623-7- جامعه آماری و نمونه633-8- گزارش پایایی و روایی تحقیق65فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها664-1-مقدمه674-2- پیشگیری و کاهش سوانح رانندگی در قانون بیمه اجباری674-2-1- برخورد با رانندگان حادثه ساز674-2-1-1- حق مراجعه بیمه گر به مسئول حادثه704-2-1-2- تاکید بر مسئولیت راننده مسبب حادثه724-2-2- مشارکت شرکت های بیمه در کاهش سوانح724-2-2-1- لزوم مشارکت بیمه گر754-2-2-2- اخذ مالیات از بیمه شخص ثالث754-2-3- بیمه شخص ثالث ، بیمه وسیله و راننده754-2-3-1-خصوصیات راننده774-2-3-2- ویژگی های فنی و ایمنی وسیله نقلیه784-2-3-3- خصوصیات مکان رانندگی794-2-4- مشارکت شرکت های خودروساز در کاهش سوانح804-2-5- نقش پلیس در پیشگیری و کاهش تصادفات804-2-5-1- گزارش تصادفات و تعیین علت وقوع824-2-5-2- اعمال محدودیت برای وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه834-2-5-3- استفاده از بانک های اطلاعاتی پلیس844-3- جبران صدمات ناشی از سوانح رانندگی در قانون بیمه اجباری844-3-1- افزایش تعهدات بیمه گر844-3-1-1- افزایش حداقل بیمه864-3-1-2- افزایش مشمولین شخص ثالث874-3-1-2-1- بیمه گذار ، مالک یا راننده وسیله نقلیه مسئول حادثه87
4-3-1-2-2- کارکنان بیمه گذار مسئول حادثه حین کار و انجام وظیفه884-3-1-2-3- همسر و پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد و اجداد تحت تکفل بیمه گذار در صورتی که سرنشین وسیله نقلیه ای باشند که راننده یا بیمه گذار مسئول حادثه باشد894-3-1-3-کاهش استثنائات قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه904-3-1-3-1- خسارات ناشی از فورس ماژور از قبیل جنگ ، سیل ، زلزله914-3-1-3-2- خسارات وارد به متصرفین غیر قانونی وسایل نقلیه یا به رانندگان فاقد گواهینامه914-3-2- تسهیل پرداخت خسارت به زیان دیدگان914-3-2-1- پرداخت خسارت مالی تا سقف تعهدات بیمه بدون نیاز به کروکی934-3-2-2- افزایش منابع مالی صندوق964-3-2-3- تکلیف بیمه گر به پرداخت سریع خسارت974-4- نتایج دلفی974-4-1- داده های دور نخست دلفی974-4-1-1- پیشنهادات مطروحه در راستای پیشگیری و کاهش سوانح رانندگی984-4-1-2- پیشنهادات مطروحه در راستای جبران صدمات ناشی از سوانح رانندگی994-4-2- تحلیل داده های دور دوم دلفی در بخش پیشگیری ( پرسش نامه1R )994-4-2-1- تحلیل با استفاده از آمار توصیفی1084-4-2-2- تحلیل استنباطی ( آزمون خی دو )1104-4-3- تحلیل داده های دور دوم دلفی در بخش جبران صدمات (پرسش نامه1R )1104-4-3-1- تحلیل با استفاده از آمار توصیفی1154-4-3-2- تحلیل استنباطی ( آزمون خی دو )117فصل پنجم : نتایج ، پیشنهادها و محدودیت های تحقیق1185-1- مقدمه1185-2- نتیجه گیری1205-3- پیشنهادات124منابع و مآخذ
فهرست جداول65فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها73جدول 4-1 مقایسه ضریب خسارت رشته شخص ثالث با دیگر رشته ها95جدول 4-2 مقایسه حداکثر تعهد صندوق با مبلغ دیه در هر سال100جدول 4-3 فراوانی و فراوانی درصدی پاسخ های کارشناسان به سوال اول100جدول 4-4 فراوانی و فراوانی درصدی پاسخ های کارشناسان به سوال دوم101جدول 4-5 فراوانی و فراوانی درصدی پاسخ های کارشناسان به سوال سوم101جدول 4-6 فراوانی و فراوانی درصدی پاسخ های کارشناسان به سوال چهارم102جدول 4-7 فراوانی و فراوانی درصدی پاسخ های کارشناسان به سوال پنجم102جدول 4-8 فراوانی و فراوانی درصدی پاسخ های کارشناسان به سوال ششم103جدول 4-9 فراوانی و فراوانی درصدی پاسخ های کارشناسان به سوال هفتم103جدول 4-10 فراوانی و فراوانی درصدی پاسخ های کارشناسان به سوال هشتم104جدول 4-11 فراوانی و فراوانی درصدی پاسخ های کارشناسان به سوال نهم104جدول 4-12 فراوانی و فراوانی درصدی پاسخ های کارشناسان به سوال دهم105جدول 4-13 فراوانی و فراوانی درصدی پاسخ های کارشناسان به سوال یازدهم105جدول 4-14 فراوانی و فراوانی درصدی پاسخ های کارشناسان به سوال دوازدهم106جدول 4-15 فراوانی و فراوانی درصدی پاسخ های کارشناسان به سوال سیزدهم106جدول 4-16 فراوانی و فراوانی درصدی پاسخ های کارشناسان به سوال چهاردهم107جدول 4-17 فراوانی و فراوانی درصدی پاسخ های کارشناسان به سوال پانزدهم107جدول 4-18 فراوانی و فراوانی درصدی پاسخ های کارشناسان به سوال شانزدهم108جدول 4-19 فراوانی و فراوانی درصدی پاسخ های کارشناسان به سوال هفدهم109جدول 4-20 فراوانی پاسخ های کارشناسان به سوالات مطرح شده در بخش پیشگیری110جدول 4-21 فراوانی و فراوانی درصدی پاسخ های کارشناسان به سوال هیجدهم111جدول 4-22 فراوانی و فراوانی درصدی پاسخ های کارشناسان به سوال نوزدهم111جدول 4-23 فراوانی و فراوانی درصدی پاسخ های کارشناسان به سوال بیستم112جدول 4-24 فراوانی و فراوانی درصدی پاسخ های کارشناسان به سوال بیست و یکم112جدول 4-25 فراوانی و فراوانی درصدی پاسخ های کارشناسان به سوال بیست و دوم113جدول 4-26 فراوانی و فراوانی درصدی پاسخ های کارشناسان به سوال بیست و سوم113جدول 4-27 فراوانی و فراوانی درصدی پاسخ های کارشناسان به سوال بیست و چهارم114جدول 4-28 فراوانی و فراوانی درصدی پاسخ های کارشناسان به سوال بیست و پنجم114جدول 4-29 فراوانی و فراوانی درصدی پاسخ های کارشناسان به سوال بیست و ششم115جدول 4-30 فراوانی و فراوانی درصدی پاسخ های کارشناسان به سوال بیست و هفتم116جدول 4-31 فراوانی پاسخ های کارشناسان به سوالات مطرح شده در بخش جبران
فهرست اشکال19فصل دوم : مبانی نظری و پژوهشی ( ادبیات تحقیق )36نمودار 2-1 رفتار بیمه گذار پرریسک و کم ریسک در خرید بیمه نامه39فصل سوم : روش شناسی تحقیق59نمودار 3-1 شماتیک اقدامات انجام شده در روش دلفی63نمودار 3-2 شماتیک اقدامات انجام شده در روش نمونه گیری گلوله برفی
چکیده
قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب 1387) با گسترش دامنه ی حمایت های بیمه ای از زیان دیدگان حوادث رانندگی ، تسهیل فرآیند جبران خسارت آنان از طریق قضازدایی و نیز به کارگیری سازوکارهای قانونی به منظور اجرای بهینه این قانون ، رویکرد نوینی را در راستای پیشگیری ، کنترل و جبران صدمات ناشی از حوادث رانندگی اتخاذ نموده است . با این وجود به جهت نسبتاً نو بودن رویکرد مقنن به فرایند حوادث رانندگی و مسئولیت ناشی از آن در قالب یک فرایند جمعی متاثر از تعاملات بین بخشی سازمان ها ، همانند سایر قوانین ، در متن این قانون نیز نقایصی مشاهده می شود . تحقیق حاضر در نظر دارد تا با نقد ، تحلیل و بررسی مواد قانون اصلاحی به احصاء نقاط ضعف و قوت این قانون در سه مقوله پیشگیری ، کاهش و جبران صدمات ناشی از سوانح رانندگی پرداخته و به منظور رفع نواقص و تقویت جنبه های مثبت این قانون راهکارهایی را ارایه نماید . به این منظور در انجام این پژوهش از روش تحقیق زمینه ای بهره گیری می شود . ابزاری که جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز استفاده شده ، مطالعات کتابخانه ای ، مصاحبه و تکنیک دلفی است . نتایج به دست آمده حاکی از آن است که قانون اصلاحی نسبت به قانون سابق ابزارهای قانونی کارآمدتری در پیشگیری ، کاهش و جبران حوادث رانندگی در اختیار دارد با این حال نواقصی همچون محوریت خصوصیات وسیله نقلیه در تعیین حق بیمه ، عدم وجود نهادی فرادست به منظور نظارت بر حسن اجرای تکالیف تبیینی در قانون، فراهم آمدن زمینه افزایش تقلب های بیمه ای ، عدم افزایش حق بیمه نامه به موازات افزایش سقف تعهدات بیمه گر و … نیز در متن قانون مشهود است .
واژگان کلیدی : قانون اصلاح قانون بیمه اجباری – حوادث رانندگی – پیشگیری از تصادفات – جبران صدمات – زیان دیده – مسئولیت مدنی .
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
“اگر در پی دستیابی به آرمان شهرها هستید آنها را بر پایه ها و ستونهای قانون بنا کنید و از مردم بخواهید به این ستونها تکیه کنند و مطمئن باشند هرگز فرو نخواهد ریخت .” “اندیشمند چینی” گسترش و تنوع وسایل نقلیه موتوری زمینی در کنار رفاه و آسایشی که به ارمغان می آورد بر شمار تصادفات نیز می افزاید . حوادث رانندگی در کشور ما سالانه جان هزاران نفر را می گیرد ، ده ها هزار نفر را مصدوم و مجروح می سازد و خانواده آن ها را با تبعات سنگین اقتصادی و اجتماعی روبرو می سازد. کمتر کسی را می توان یافت که در اثر تصادفات رانندگی، خود یا یکی از نزدیکانش از لحاظ جانی یا مالی متضرر نشده باشد . طبق آمارهای منتشر شده از سوی سازمان پزشکی قانونی تنها در سال 88 تعداد 22974 نفر در اثر تصادفات رانندگی جان باخته و 295179 نفر نیز مصدوم ومجروح شده اند1 . دامنه یک سانحه رانندگی به ضایعات موجود در صحنه تصادف ختم نمی شود . در حوادث منجر به فوت ، اگر سرپرست خانواده از دست برود اعضای خانواده در معرض آسیب های اجتماعی فراوانی قرار می گیرند ، حتی در غیر این صورت نیز تعادل و آرامش خانوادگی افراد تحت الشعاع قرار گرفته و از دست می رود . قرارگیری کشور در صدر جدول تصادفات بیان گر ناکارآمدی اقدامات کنترلی است. ضعف قوانین و مقررات و عدم کارایی سیستم اعمال قوانین برای متخلفین و نیز قانون مداران را می توان از جمله دلایل عمده در زمینه ناکارآمدی این سیستم دانست . متخلفی که می داند زیرپاگذاردن قانون برای او آثار و تبعات چندانی ندارد در ارتکاب تخلفش جری تر می شود و فرد قانون مندی که می بیند بین او و متخلف تفاوتی گذاشته نمی شود به سوی عدم رعایت مقررات کشیده می شود . قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث2 که پس از طی مراحل فراوان ، سرانجام در تاریخ 16/ 4 / 1387 به تصویب رسید را می توان یکی از اصلی ترین قوانین در زمینه جبران خسارات ناشی از حوادث رانندگی به شمار آورد ، چرا که هدف اصلی این قانون حمایت بیشتر از زیان دیدگان حوادث رانندگی و تسهیل فرآیند جبران خسارت آنان از طرقی چون قضازدایی می باشد ، به علاوه این قانون به منظور پیشگیری و کاهش سوانح رانندگی تدابیری اندیشیده و تکالیفی را برای برخی نهادهای مرتبط بیان نموده است . ما در این تحقیق سعی خواهیم کرد تا با تحلیل و بررسی موارد مندرج در این قانون و بهره گیری از نظر کارشناسان و خبرگان ، نقاط ضعف و قوت آن و نیز تکالیف تبیینی برای پلیس را بیان کرده و راهکارهایی را در جهت اصلاح معایب احتمالی و اجرای هر چه بهتر ارائه نماییم .
1-2- طرح مسئله
یکی از شاخص های سنجش میزان ایمنی در بحث ترافیک زمینی سیر صعودی یا نزولی سوانح ترافیکی است. کشور ما در سال 1990 به لحاظ سوانح ترافیکی در ردیف نهم کشورهای جهان قرار داشت ، بنا بر آمارهای منتشر شده از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور تنها در طی 5 سال(1385-1389) تعداد 124576 نفر در جاده های کشور بر اثر تصادف جان خود را از دست داده و تعداد 1364493 نفر نیز مصدوم شده اند3. با چنین روندی پیش بینی می شود به لحاظ تعداد سوانح ، ایران در سال 2020 در رده سوم جهان قرار گیرد4. این روند رو به رشد مؤید این مطلب است که کاهش سوانح ترافیکی بایستی در صدر دغدغه های ملی ما قرار گیرد. برای نیل به این منظور اولا بایستی فرایند قانون گذاری به نحوی باشد که هر چه بیشتر این هدف را تامین نماید ، ثانیا باید قوانین تصویب شده به طور کامل و دقیق به مورد اجرا گذارده شوند . قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ( مصوب 1387 ) با هدف رفع نواقص قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث5 ( مصوب 1347 ) به تصویب رسید . اما تحولات موجود در پرداخت خسارت به زیان دیدگان در این قانون و نیز رویکرد پیشگیرانه ای که قانون گذار در مفاد آن به منظور کاهش حوادث رانندگی داشته ، به گونه ای است که می توان قانون اصلاحی را یکی از نخستین قوانین جامع در خصوص سوانح رانندگی به شمار آورد تا جایی که گذاردن نام قانون اصلاح بر روی آن بی معنی به نظر می رسد . با این وجود به جهت نسبتاً نو بودن رویکرد مقنن به فرایند حوادث رانندگی و مسئولیت ناشی از آن در قالب یک فرایند جمعی متاثر از تعاملات بین بخشی سازمانها ، همانند سایر قوانین ، در متن این قانون نیز نقایصی مشاهده می شود . این تحقیق سعی دارد با استفاده از روش های علمی نقایص موجود در این قانون را شناسایی کرده ، راهکارهایی را در جهت رفع آنها ارایه نماید .
با این هدف سوال اصلی که تحقیق در پی دستیابی به پاسخ آن است به صورت زیر مطرح می گردد :
– آیا تکالیفی که در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث برای نهادهای دخیل بیان گردیده در پیشگیری ، کنترل و جبران صدمات ناشی از حوادث رانندگی موثر است؟
سوالات فرعی که در این تحقیق در راستای سوال اصلی مطرح می شوند عبارتند از :
– آیا قانون اصلاحی نسبت به قانون پیشین در پیشگیری و کاهش سوانح رانندگی ابزارهای قانونی کارآمدتری در اختیار دارد ؟
– آیا قانون اصلاحی در جبران صدمات ناشی از سوانح رانندگی از قانون پیشین کارآمدتر است ؟
– خلاءهای قانونی موجود در قانون جدید در واگذاری تکالیف و وظایف نهادهای رسمی دخیل در پیشگیری و کاهش تصادفات کدام است ؟

– خلاءهای قانونی موجود در قانون جدید در واگذاری تکالیف و وظایف نهادهای رسمی دخیل در جبران صدمات ناشی از حوادث رانندگی کدام است ؟
– آیا تکالیفی که در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه برای پلیس بیان گردیده در پیشگیری و کاهش سوانح رانندگی موثر است ؟
امید است راه کارهای پیشنهادی این تحقیق در اجرایی شدن بهتر اهداف قانون گذار و نیز در نظر گرفتن آن در قانون جدید احتمالی به جهت آزمایشی بودن قانون اصلاح ، مفید و موثر واقع شود.
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
حجم و آمار بالای سوانح رانندگی در کشور و به تبع ، خسارات بدنی و مالی بسیار سنگین ناشی از این گونه حوادث ، موضوع حوادث رانندگی را به معضلی ملی برای کشور و دغدغه ای جدی و اصلی برای
مسئولین تبدیل نموده است. به گونه ای که بسیاری از بخش ها و نهادهای مرتبط تلاش هایی را برای پیشگیری ، کنترل و مهار این معضل ملی در قالب تهیه و تدوین مقررات جدید و یا اعمال دقیق تر ضوابط موجود به کار گرفته اند . در این میان ماحصل تلاش ها و دغدغه های چند ساله به صورت تصویب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و تعیین و احصاء تکالیف و وظایف متنوع برای سازمان ها و نهادهای متعدد دخیل در امر حوادث رانندگی ظهور و بروز یافت .
هر چند قانون جدید متناسب با تحولات جامعه امروز بوده و رویکرد نوینی که در فرآیند تصویب آن نسبت به حوادث رانندگی و آسیب های ناشی از آن مشاهده می شود ، تا به امروز کمتر مشابه داشته است ؛ ولی برخی یک سونگری های قانون گذار و نیز عدم توجه وی به نکات مثبت قوانین گذشته باعث شده تا در برخی موارد با برداشت ناصحیح از وضعیت موجود در تصویب این قانون نکاتی را در نظر نگیرد .
پژوهش حاضر در نظر دارد تا با قضاوتی بی طرفانه نسبت به مواد قانون اصلاحی به بررسی نکات مبهم و نواقص این قانون پرداخته و در این قضاوت با بهره گیری از نظرات کارشناسان و خبرگان مواردی را در جهت رفع این نواقص مطرح سازد .
1-4- انگیزه و اهداف تحقیق
تحقیق حاضر به منظور مقایسه قانون اصلاحی با قانون قبلی و احصاء نقاط قوت و ضعف احتمالی هر یک ، ابتدا به نقد تطبیقی ” قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در قبال شخص ثالث ” و قانون پیشین پرداخته و با توجه به آن پیشنهاداتی را جهت بهبود فرآیند اجرایی ذکر خواهد کرد . سپس گروهی از کارشناسان، نظرات خود را در ارتباط با اعمال اصلاحاتی در این قانون به منظور افزایش کارآیی آن ارایه می نمایند . در نهایت با تحلیل موارد مطرح شده از سوی کارشناسان پیشنهادات تحقیق در قالب موارد اجرایی ارایه خواهد شد .
هدف اصلی این تحقیق عبارت است از :
نقد و بررسی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث با هدف احصا نقاط ضعف و قوت این قانون در سه مقوله پیشگیری ، کاهش و جبران صدمات ناشی از سوانح رانندگی و ارایه راهکارهایی به منظور رفع نواقص احتمالی و تقویت جنبه های مثبت این قانون .
اهداف فرعی که در این تحقیق در راستای هدف اصلی تعیین شده اند عبارتند از :
– نقد تطبیقی قانون اصلاحی و قانون سابق به منظور تعیین کارآمدی تکالیف تبیینی در هر یک از این دو قانون در پیشگیری و کاهش سوانح رانندگی .
– نقد تطبیقی قانون اصلاحی و قانون سابق به منظور تعیین کارآمدی تکالیف تبیینی در هر یک از این دو قانون در جبران صدمات ناشی از سوانح رانندگی .
– تبیین خلاءهای قانونی موجود در قانون جدید در واگذاری تکالیف و وظایف نهادهای رسمی دخیل در پیشگیری و کاهش تصادفات و ارایه پیشنهاداتی به منظور رفع این نواقص .
– تبیین خلاءهای قانونی موجود در قانون جدید در واگذاری تکالیف و وظایف نهادهای رسمی دخیل در جبران صدمات ناشی از حوادث رانندگی و ارایه پیشنهاداتی به منظور رفع این نواقص .
– تبیین تکالیفی که در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه برای پلیس بیان گردیده و تاثیر آن در پیشگیری و کاهش سوانح رانندگی .
اهدافی که از عملیاتی نمودن موارد پیشنهادی این تحقیق متصور است عبارتند از :
– پیشگیری از وقوع سوانح رانندگی .
– کاهش تصادفات رانندگی از طریق اجرایی نمودن سازوکارهای پیشنهادی .
– تسهیل در جبران صدمات وارد بر زیان دیدگان در حوادث رانندگی .
فصل دوم
مبانی نظری و پژوهشی ( ادبیات تحقیق )
2-1- مقدمه
سوانح رانندگی یکی از مهمترین علل مرگ و میر و از دست رفتن سال های بالقوه مفید زندگی در دنیاست . ” بر طبق آمارهای سازمان بهداشت جهانی سالانه در اثر حوادث رانندگی تعداد یک میلیون و دویست هزار نفر کشته و حدود پنجاه میلیون نفر مصدوم و مجروح می شوند .” ( پورقیصری ، 1389 ، ص 11 )

  • 1

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو